Spuštěna EIA na Galerii Prostějov aneb budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány…

Protože byly spuštěny kroky k realizaci díla, jež mělo vzniknout na základě záměru přestavět oblast bývalého KASC a tento záměr se zásadně vymyká slibovanému projektu, podal jsem na samosprávu města – na nejvyšší představitele města níže uvedené podání.

Cílem je ochránít zájmy města a jejich občanů před jednostranně představovaným projektem, kde se vše dobré proměnilo ve stroj na peníze a  potřeby města byly zatlačeny nějak do stínu.

Vážený pan(í)

primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák

1. náměstek primátora Mgr. Jiří Pospíšil

náměstek primátora Ing. Zdeněk Fišer

náměstkyně primátora Mgr. Ivana Hemerková

náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková

 

Ing. Pavel Burša, Tylova 20, 796 01 Prostějov

V Prostějově 28.12.2012

Vážení přátelé,

obracím se na Vás jako na představitele nejužšího vedení města ve věci realizace největšího stavebního díla realizovaného na základě záměru města, dříve představovaném jako projekt Obchodně-společenského centra, nyní pragmaticky označeného jako „Galerie Prostějov“.

Přechází se totiž postupně od obecných a nikoho k ničemu vážně nezavazujícím proklamací „rozvoje území“ stanovených stále platným záměrem zastupitelstva č. 18224 ze dne 4.11.2008 k naplňování praktických kroků, které měly původně naplnit dikci vůle zastupitelů definovanou například i takto : ..Vedle zajištění parkovacích míst pro novou výstavbu je třeba zajistit i maximálně možnou parkovací kapacitu. Součástí záměru bude komplexní dořešení dopravní infrastruktury v této lokalitě. Součástí navržené výstavby bude společenské centrum s kapacitou sálu min. 500 lidí.

Byl totiž mimo spuštění a následně okamžitého přerušení tvorby Regulačního plánu pro tuto oblast spuštěn dne 18.12.2012 proces posuzování EIA pro daný projekt.

Běží nyní zákonem striktně stanovené lhůty, které ač se mi to nechce věřit, spadly náhodou do termínů vánočních a novoročních svátků, kdy je reálně omezena možnost řady občanů kvalifikovaně v této věci jednat a nepřijít tak o možnost prosadit některé důležité kroky.

Konkrétně http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK632 bylo Zahájeno zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Galerie Prostějov“ zařazeného v kategorii II, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Datum zveřejnění   informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2012
Termín pro zaslání   vyjádření: 07.01.2013

 

V rámci tohoto dokumentu bylo určeno, že dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj. V rámci zahájení procesu EIA bylo zveřejněno následné vyzvání: … dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr dále posuzovat dle cit. zákona, nebo zda postačí ošetřit otázky životního prostředí v následných správních řízeních (územní a stavební řízení), případně aby Vaše vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 cit. zákona kladen zvýšený důraz.

 Vážení přátelé,

do procesu EIA byl předložen projekt dalece se vymykající původně vysoutěženému záměru. V rámci EIA je předložen návrh bez jakýchkoliv variant řešení.

Návrh předložený k posuzování EIA je v rozporu se stále platným záměrem zastupitelstva města. Jde totiž o návrh, který řadu dobrých věcí v soutěžním návrhu opustil a který je stále více jednostranně výhodný pro investora a ne město.

Řadu rozporných věcí veřejnost oponovala v rámci projednávání Regulačního plánu (svoji připomínku do něj připojuji v kopii tohoto dopisu www.pavelbursa.cz/pozadavkyRPM.pdf ), kde se poukazuje na rozpor mezi řešením potřeb města a řešením podnikatelského záměru společnosti MANTHELLAN.

Tím, že jsme jako město vyzvání k odpovězení otázky, zda je nutné či není nutné projekt posuzovat podle tohoto zákona je městu dána šance legitimně řadu věcí ošetřit tak, aby záměr v sobě definoval veškerá rizika (ostatně definice posuzování podle tohoto zákona zní: …Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy 2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti…. A město této šance musí využít.

Tím, že se jako město či jako političtí představitelé města nepřipojíme k procesu posuzování v rámci tzv. „velké EIA“ dáme jednoznačně najevo, že je nám cizí oprávněná obava řady občanů a majitelů nemovitostí o stav centra města.

Uvedu nejpalčivější problémy spojené s realizací stavby :

A) Příprava stavby

Stavba je megalomanská a už jen příprava stavby může mít jednoznačný vliv na stav majetku města či jiných vlastníků. Pro představu – stavební jáma má nepravidelný půdorys s vnějšími rozměry cca 160×120 m (to odpovídá ploše 3 fotbalových hřišť vedle sebe). To představuje tyto předpokládané objemy odpadů: demolice 3500 m3 , výkopy 151500 m3 , to je v součtu cca 155000 m3.

Pro Vaši představu je to objem suti cca 2/3 objemu odpadu vyváženého při vyvážení zanesené Plumlovské přehrady!!! Toto množství má být odváženo cca 11500 nákladními auty po dobu cca 210 pracovních směn v časovém rámci 10 hodin denně. Není přesně specifikována jednoznačně trasa v rámci blízkosti stavby, kudy se těch cca 11500 nákladních aut bude pohybovat – jen se určuje obecně : směr staveniště – Wolkerova – Dolní – Kralická – Průmyslová – silnice č. II/46 – silnice č. II/45 – silnice č. II/55 – (Krčmaň) Olomoucká – Náves – obslužná komunikace – pískovna/skládka, a zpět.  Já si moc neumím představit, že těch 11500 nákladních automobilů, každý o celkové maximální hmotnosti 36 tun!! nezanechá  pranic žádnou škodu na majetku města, kraje či ostatních vlastníků nemovitostí.

B) Problém parkovacích míst

Jedním z požadavků na realizaci díla bylo řešení parkingu (objevuje se to např. i zadání Regulačního plánu …V rámci řešené plochy umístit dostatečný počet parkovacích a odstavných stání). Jaká je realita ? Nedochází k navyšování stavu parkingu, ale k jeho snížení.Výpočet parkovacích míst je v projektu definován takto :

Výpočet dopravy v klidu.Výpočet minimálního počtu parkovacích stání dle ČSN 73 6110:

N = OO * ka + PO * ka * kp ,- ka = 1,25 pro stupeň automobilizace 1:2,12-2,21 pro r. 2025 (zdroj: Dopravní průzkum města

Prostějova nebo Zásady dopravní politiky města Prostějova a dopravní studie viz výše), – kp= 0,4 (skupina 2C) ,- OO= 0 (pro navržený účel stavby se odstavná stání nenavrhují) ,- PO = 17.000 m2 (prodejní plocha) / 20 m2 na 1 stání (plnosortimentní nákupní centrum nad 10.000 m2 prodejní plochy) + 250 m2 (kanceláře pro správu centra) / 35 (administrativas malou návštěvností) = 850 + 7 = 857

N = OO * ka + PO * ka * kp = 857 * 1,25 * 0,4 = 429

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. musí být z celkového počtu navržených stání vyhrazeno 10 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Dále nejméně 1%, tj. 5 stání z celkového počtu musí být vyhrazeno pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

Navržený počet stání: 2. PP – 356, 1. PP – 75, CELKEM 431 (vyhovuje ČSN 73 6110)

Tedy závěr – těch 431 míst je pouze pro potřeby Galerie Prostějov.

Upozorňuji na závažná sdělení uvedené v předloženém projektu v rámci EIA :  …budou zrušeny stávající plošné zdroje – parkoviště, z nichž některé mají nezpevněný povrch, tzn., že působí jako zdroj nejen výfukových plynů z automobilů, ale také jako zdroj druhotné prašnosti – víření prachu při pojezdu vozidel po nezpevněné ploše. Současný počet parkovacích stání je cca 144, budoucí stav – v podzemí obchodního centra – je 431. Navýšení počtu parkovacích stání tedy činí cca 290.

To tedy nenaplní kombinaci rovnice Výchozí stav + Nová stavba se svými nároky na parkování = Vyšší kvalita pro město.

Je to v hrubém rozporu s požadavkem města na řešení dopravy v klidu. Dvě stávající plochy (plně regulérní parkoviště Křížkovského u FÚ a odstavná plocha Komenská) budou bez náhrady zrušena a jejich deficit není řešen!!!

Právě v bodu statické dopravy je předložený projekt lživý, když na straně 65 uvádí – náhrada za stávající parkoviště bude vytvořena v podzemí Galerie Prostějov – celkem 430 stání. Což je v rozporu s jejich tvrzením uvedeným na straně 62 jejich projektu!!! a nutným propočtem potřeb samotné Galerie dle ČSN 73 6110.

 C) Vliv stavby:

Obrovský rozsah stavební jámy na ploše cca 160 * 120 * 10 m hloubky!!! s nutností boje proti spodní vodě ve spojitostí s řadou staveb v městské památkové zóně (realizované u samotné paty Rajské zahrady ) jsou v projektu bagatelizovány tvrzením ( Ve vzdálenosti cca 50 m od okraje severní budovy plánované Galerie Prostějov stojí kostel Povýšení svatého kříže, který je nemovitou památkou. Jeho negativní ovlivnění stavbou záměru se nepředpokládá.).

Přitom nejde o žádných 50 m od kostela, ale pouhých pár metrů od zdi Rajské zahrady u stavby, která předpokládá řešení problému vysoké hladiny spodních vod takto:… Hladina podzemní voda se nachází v hloubce cca 3 až 4 m pod terénem, to znamená, že při hloubení základové jámy (do hloubky cca 10 m pod terénem) bude podzemní voda zastižena a bude nutné ji čerpat. Základová jáma bude obehnána pilotovými stěnami – pilíře tryskové injektáže zde vytvoří jednolitou stěnu.

Upozorňuji na údaje z projektu, cituji … v současné době není k dispozici inženýrsko-geologický průzkum (IGP). Byla provedena rešerše na základě archivních údajů.

Dosud tedy nikdo nestanovil, co s okolním prostředí řady nemovitostí, s řadou cenných kulturních památek udělá realizace stavby o velikosti jednolité stavební jámy cca 160 * 120 *10 m hloubky, kdy dojde ke změně hydrogeologických poměrů, kde u řady nemovitostí může dojít k sesedání staveb, u řady ke zvýšení hladiny spodní vody.

Toto riziko je jen bagatelně formulováno s tím, že tento průzkum bude realizován až v dokumentaci pro stavební povolení. To ovšem velice oslabuje pravomoc samosprávy znát pro svůj majetek, majetek občanů, majetek církví a jiných rizika, se kterými se investor musí dopředu vypořádat.

 D) odůvodnění neexistence Společenského centra

Už jen jako perličku k některým mylným tvrzením v projektu ve věci toho, že z původně avizovaného Obchodně-společenského centra vypadla nějak tak kultura připojuji jejich názor uvedený v projektu : Jako náhrada za zrušené KaS centrum může sloužit Městské divadlo a Národní dům.  To beru – ušetříme tedy 80 mil. Kč za připravované centrum v Jezdeckých kasárnách J .

Vážení čelní představitelé města,

dostali jste se vinou společnosti MANTHELLAN pod časový a odborný tlak tím, že proces EIA byl spuštěn v takovém časovém horizontu, že samosprávě města nezbývá dostatek času na reakci.

Právě proto Vás v běhu lhůty s možností stále i z Vaší strany reagovat upozorňuji  na skutečnost, že pokud město nyní nevyužije procesu EIA k definování svých základních priorit v možnosti ovlivnit budoucí stav stavby, vliv stavby na hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy 2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti, mohlo by to mít vliv na posuzování občanů města, zda volená samospráva využila všech legálních a transparentních kroků k obhájení zájmů města.

Zatím to totiž vypadá tak, že cokoliv si MANTHELLAN usmyslel, to dostal.

A původní soutěžní návrh se do praxe tlačí v podobě a tvaru nápadně výhodném jen pro investora.

Shrnu základní problémy:

-trvat na hydrogeologickém průzkumu a zpracování zejména vlivu změny vodních poměrů už v procesu EIA zejména na stavby v městské památkové zóně

-trvat na kvalitním řešení statické dopravy s tím, že nikdo neřekl, jak po dobu stavby budou řešeny náhradní parkovací plochy

-trvat na tom, že nesmí dojít ke zhoršení kvality statické dopravy (opakuji svůj názor deklarovaný v podání připomínky k regulačnímu plánu v tom smyslu, že stavba může být jen tak velká, kolik zabezpečí parkovacích míst a nesmí to být naopak, že stavba si řeší jen problémy své a jiné nyní už větší opět přenechá na město)

-trvat na podrobném řešení pohybu těch cca 11500 nákladních aut – kudy povedou trasy zejména v památkové zóně a jak budou ostatní nemovitosti chráněny před pohybem souprav každé o hmotnosti 36 tun.

S pozdravem Ing. Pavel Burša

Příloha : mé připomínky k Regulačnímu plánu oblasti výstavby „Galerie Prostějov“

Jak bude vypadat zástavba centra po KASCentru?

Do dnešního dne 5.12.2012 měli možnost občané se vyjádřit k zásadním limitům stavby nového „Obchodně-společenského“ (pardon, že mě huba nebolí) „Obchodního“ centra po starém KASC.

Podal jsem pár požadavků v této věci stavebnímu úřadu a uvidíme, zda a nakolik bude vůbec vůle politiků chtít ovlivnit architekturu v centru.

Zda většina či všichni tzv. sklopí ocas a budou dělat, že se nic neděje, že vzniká jen další obchodňák v centru a že problémy s tím spojené si pak vyžere město samo a že oni to tak strpí. Zda třeba komise rady města a to konkrétně ta Architektury a výstavby sama v té věci něco aktivně udělá, zda posoudí navrhovaný stav regulačního plánu firmou Manthellan a posoudí jej s původně soutěženým návrhem a zda se i ona pokusí vyjednat pro město kvalitnější a z hlediska rozvoje města důstojnější podmínky.

Zatím je to tak, že pozice města je stále zatlačována do defenzívy a společnost Manthellan, co si sama namane, to i dostane :( .

Konkrétní požadavky na to, jaké stanovit limity rozvoje území jsou uvedené zde: www.pavelbursa.cz/pozadavkyRPM.pdf .

Pojmenovávám v tom materiálu základní problémy nové stavby a těmi jsou :

a)       nepustit stavbu ani v PP na 2 strategicky důležité komunikace zabezpečující přímou obsluhu části centra (Křížkovského a Lutinovova)

b)      řešit problém parkování nejen pro objekt Obchodního centra ale i náhradu tímto objektem právě likvidovaných parkovacích a odstavných ploch – tedy skutečně nahradit úbytek cca 37 parkovacích míst kolaudovaného parkoviště u FÚ a cca 126 dostupných odstavných ploch po bývalé sodovkárně na ulici Komenská

c)       velikost a plochu stavby limitovat zabezpečením počtu parkovacích míst v rámci tohoto objektu – tedy ne aby to dopadlo tak, že oni tam postaví hyper-megastavbu a problémy s parkováním přehodí následně na město

d)      ve veřejném zájmu řešenou oblast napojit na síť MHD zřízením 2 autobusových zastávek včetně příslušného dopravního řešení ulice Wolkerova – je nutné napojení Obchodního centra na hromadnou dopravu a nenechat ji být stavbou pro návštěvníky s osobními auty

e)       dopravu v řešené oblasti více diverzifikovat a ne scelovat do jednoho místa na jednu z nejvíce vytížených prostějovských ulic – neulehčovat si původní soutěžní návrh řešením pro investora levným a pro město nevhodným

f)        posoudit stavbu podle tzv. „velké“ EIA zejména na vliv stavby na městskou památkovou zónu z důvodu extrémně velké stavební plochy do hloubky minimálně 10 m a ploše přes 1,6 ha.

Nový parkovací systém města Prostějova – regulace či prosté zdražení?

Na tuto otázku by nám měl úřad odpovět v řádu jednotek dnů. Úřad bude mluvit o regulaci, někteří lidé (potrefené husy) budou mluvit o zdražení. Rozhodne úroveň prezentace, věcnost názorů a hlavně kvalita řešení.

Rozbíhá se mimochodem soutěž o provozovatele parkovacího systému. Opakovaně jsem úřadu sděloval podnět, aby provozovatel systému nebyl nikdo externí, aby pokud to jen bude možné, se na nedostatku míst nikdo cizí nepřiživoval.

První podnět šel v srpnu, když radnice avizovala veřejnou zakázku

www.pavelbursa.cz/spravceparkovani.pdf , nově šel podnět 26.11.2012 v době, kdy rada ve svých krocích pokročila směrem k externě najímané firmě www.pavelbursa.cz/spravceps.pdf .

Je totiž snadné a lákavé městům s dostupnými finančními zdroji stále něco externě radit, dělat jim externě reklamu či pro ně dělat další služby, na které sice má město vybudovaný aparát, ale které je tak lákavé pro zisk dělat formou outsorcingu.

Takže k tématu – co má řešit parkovací systém? No – moc jsme se o něm nedozvěděli.

Něco málo velice strohého bylo na městském webu http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/novy-parkovaci-system-centru-mesta.html , něco o zdražení parkovného bylo zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/parkovani-v-centru-jen-za-penize/ a zde http://www.itydenik.cz/obsah/free-parking-konci-mesto-zpoplatni-vsechna-parkoviste-v-centru . Ale něco skutečně konkrétního o pro někom regulaci ??? či pro někoho zdražení ???dostupných ploch mezi rezidenty x návštěvníky x zaměstnanci zde v centru pracující jsme se dosud nedozvěděli.

Protože denně parkuje v centru a jeho bezprostředním okolí skoro 5000 aut, připomenu zde dopravní průzkum Parkování centrum města od firmy UDIMO (…Během průzkumu bylo zaznamenáno celkem 4693 vozidel a 12483 stání (záznamů) na parkovištích – průměrně cca 2,7 záznamu na 1 vozidlo. Průměr 2,7 záznamu na vozidlo představuje průměrnou dobu parkování cca 2¾ hod. Pokud bychom předpokládali, že počet nabízených míst odpovídá max. obsazení parkovišť což v případě zpoplatněných stání lze jen teoreticky, pak odvozený průměrný obrat bude činit cca 3,4-3,9 vozidla na nabízené parkovací místo.!!!, půjde při zavedení parkovacího systému o poměrně dost významný dopad na fungování samotného centra města.

Bylo by proto už vhodné ještě před spuštěním veřejné zakázky na správu ( s níž já nesouhlasím) veřejnosti sdělit, jak a kde bude systém fungovat.

Kolik a jakých ploch pro koho bude kde vyhrazeno, kolik to koho bude stát a kolik mimochodem město na parkování (třeba nově od rezidentů) mimo dosud placená parkoviště vydělá a kolik peněz reinvestuje zpět do rozvoje ploch pro parkování.

Jinak nám hrozí něco jako sociální inženýrství, tedy dolaďování systému na živých lidech – voličích. A to by byla škoda.

P.S  připomenu zde jen na obrázku koncept parkování z roku 2007 pro porovnání s tím naším novým ( dosud nepředstaveným)

O ceně pozemků plochy u KASC – jak tam prodával stát a Olomoucký kraj

Vývoj kolem cen prodávaných pozemků ukazuje pod drobnohledem, že jak Olomoucký kraj, tak stát (představme si ho třeba zastoupeném správcem pokladny bratrem Kalouskem) prodávají své majetky lépe, než naše město.

Připomeňme si meritum věci:

Město prodalo plochy bývalého KASC, městského parkoviště u FÚ, dosud nezastavěné plochy po sodovkárně na Komenské za cenu 2214 Kč a vycházelo přitom ze znaleckého posudku z ceny 2100 Kč á m2. Jde o pozemky vyznačené orientačně v mapce zde:

V rámci té plochy se nacházely i pozemky ve spoluvlastnictví státu 101/1 a 101/2:

Ty nám stát prodal pro potřeby společnosti za 6850,- Kč á m2. Posudek najdete zde www.pavelbursa.cz/posudekstat.pdf .

Nyní další potřebný pozemek 102/2 prodával k tomu projektu Olomoucký kraj:

Olomoucký kraj ( zastoupený třeba opět pro představu náměstkem Mačákem) ten svůj pozemek prodával za 2500 Kč á m2.

Připojuji část zápisu olomouckého zastupitelstva kolem té věci …Rada Olomouckého kraje svým usnesením ze dne 26. 7. 2011 schválila záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, do vlastnictví společnosti MANTHELLAN a.s., IČ: 28205618, za kupní cenu ve výši 100 500,- Kč (tedy 1500,- Kč za m2) a za podmínek stanovených odborem školství, mládeže a tělovýchovy.  Záměr Olomouckého kraje odprodat předmětné nemovitosti v k.ú. a obci Prostějov, byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a webových stránkách Olomouckého kraje v termínu od 28. 7. 2011 do 29. 8. 2011. 

V průběhu zveřejnění obdržel Olomoucký kraj připomínky Ing. Pavla Burši, který se vyjadřoval k návrhu kupní ceny a upozornil, že v této konkrétní lokalitě město Prostějov sousední pozemek parc. č. 7907/2 prodávalo v červnu roku 2010 dle oficiálního tiskového sdělení úřadu témuž investorovi za cenu 2214,30 Kč, přičemž v této oblasti vycházelo pro něj ze znaleckého posudku v částce 2 100,- Kč za m2 plochy. 

Odbor majetkový a právní zadal vypracování dalšího znaleckého posudku a zahájil jednání se společností MANTHELLAN a.s., která si také nechala vypracovat svůj  znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé předmětného pozemku. Vzhledem k tomu, že ani poté nedošlo ke shodě, neboť ceny stanovené znaleckými posudky se lišily, bylo dohodnuto, že odbor majetkový a právní objedná zpracování znaleckého posudku u soudního znalce Ing. Jana Dostála.  

Úřední cena předmětného pozemku v k.ú. a obci Prostějov dle znaleckého posudku č. 3068 – 023/2012 ze dne 20. 3. 2012 vypracovaného soudním znalcem Ing. Janem Dostálem dne 15. 3. 2012 činí 28 550,- Kč. Cena obvyklá (tržní) dle téhož posudku činí 167 500,- Kč, tj. 2 500,- Kč/m2.

 Společnost MANTHELLAN a.s. s takto stanovenou výší kupní ceny souhlasí, přestože se domnívá, cena obvyklá je s ohledem na charakter pozemku (část pozemku je zelená plocha, část pozemku je zastavěna zdí, část pozemku je součástí vnitrobloku školského zařízení) nepřiměřeně vysoká.

 Vyjádření odboru majetkového a právního ze dne 22. 5. 2012:Odbor majetkový a právní na základě všech výše uvedených skutečností a poté, co  prověřil skutečně sjednanou kupní cenu za odprodej pozemků v této lokalitě z vlastnictví města Prostějova (její výše je 2 214,34 Kč/m2), navrhuje odprodat  předmětný pozemek společnosti MANTHELLAN a.s. za kupní cenu ve výši 167 500,- Kč, tj. 2 500,- Kč/m2.

Závěr : bohužel nejhůře ze všech a z hlediska plochy bohužel nejpodstatnější plochy pozemků prodalo svůj majetek město Prostějov.

A to přitom znalec pro stát konstatoval jednoznačně:

 

Takže – oceněním podle sebe a ne třeba podle metodiky posudku státu jsme jako město pravděpodobně přišli o desítky milionů korun za cenu pozemků a věcných břemen :(

Kolik milionů to bylo nechci hádat. Ale je bezesporu jednoznačně doložitelné, že zde byly v této oblasti zrealizovány v rámci realizace 1 projektu firmy Manthellan minimálně 4 prodeje a odkupy a město vždy v rámci z nich prodávalo bezkonkurenčně nejhůře. :(

Na absolutně rozdílnou tržní cenu od ceny námi použitého posudku (opakuji jen 2100 Kč á m2) svědčí i to, že když město vykupovalo předloni drobné majetkové podíly od osob spoluvlastnící parcely 101/1 a 101/2 , bylo město donuceno je vykoupit za cenu 5000 Kč á m2 ( blíže usnesení K bodu 23.13 Schválení výkupu spoluvlastnického podílu id. 3/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov schváleno usnesení č. 11157: Zastupitelstvo města Prostějova po projednání s c h v a l u j e 1) výkup spoluvlastnického podílu id. 3/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov, od jeho vlastníka za kupní cenu ve výši 5.000 Kč/m2).