KASC – několik oprav mýtů kolem výběru investora a smlouvy s ním

Je neuvěřitelné, jak i po skoro 3 letech od uzavření smlouvy se společností Manthellan ve veřejnosti panují falešné představy o některých skutečnostech kolem výběru a vůbec kvality uzavřené smlouvy.

Takže kratičká rekapitulace několika zásadních faktů:

A)  výběrová komise nevybrala žádného jednoznačného vítěze soutěže o záměr. Doklad o tom je zde www.pavelbursa.cz/H0.doc cituji z návrhu usnesení :

3. Předložené návrhy se značně liší architektonickou koncepcí, zejména však stupněm zpracování, rozsahem respektování (dodržení) územního plánu zóny nebo regulačního plánu, řešením parkování a dopravního napojení včetně možností jejich podrobnějšího rozpracování  i využití jednotlivých pozemků a budoucích staveb. Z hlediska komplexnosti řešeného území z pohledu architektonicko-urbanistického, historického a zájmů památkové péče nejvíce vyhovuje  nabídka uchazeče  MANTHELLAN a.s., IČ: 282 05 618,  sídlem Olomouc, třída Svobody 956/31, PSČ  779 00.

 4. Hodnotící komise je však toho názoru, že dílčí přínosné body a řešení obsahují všechny tři návrhy. Doporučuje proto vyhlašovateli tato zajímavá řešení a postřehy využít k následnému postupu při řešení rozvoje daného území a stanovit je jako podmínku při jednání s možnými investory, samozřejmě při respektování autorských práv jednotlivých zpracovatelů.   

Výsledky posuzování komise uvádím zde : www.pavelbursa.cz/H1.doc , www.pavelbursa.cz/H2.docwww.pavelbursa.cz/H3.doc a www.pavelbursa.cz/H4.doc . Tedy komise doporučila další hledání cesty k naplnění schváleného záměru a nedefinovala žádného vítěze. :(

B) Před uzavřením smlouvy v návrhu od investora varovala externí právní kancelář tímto podáním www.pavelbursa.cz/bezucha.pdf .Upozorňuje v něm před tím, že smlouva dává neomezené možnosti investorovi si tam ve skutečnosti postavit co on chce. opět :( a ještě jednou :(

bezucha

bezucha2

C) zde jsou právní rozbory už uzavřené smlouvy zpracované v roce 2011 skupinou 3 právniček, které popisují, co smlouva podle nich umožňuje a neumožňuje. Není to moc optimistické čtení v rizicích pro město :( a ještě jednou :( a ještě jednou :(    www.pavelbursa.cz/klimkova.pdf a zde www.pavelbursa.cz/kapplova.pdf a www.pavelbursa.cz/olasakova.pdf .

Doporučuji si přečíst zejména stanovisko Klimkova, z něhož cituji to, co je nyní hlavním a olbřímím problémem stavby :

klimkova

Takže až po té byl 14.2.2012 schválen dodatek číslo 2 smlouvy, který dle závěru v podkladech pro jednání deklaruje, že město se snaží smlouvu více vyvážit , konkrétně co se měnilo a bylo toho dost najdete zde www.pavelbursa.cz/dodatek2.doc .

A že smlouva nebyla vyvážená a kvalitní, svědčí další mj výstupy např. zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/vycouvat-ze-smlouvy-se-nedari/   (Zastupitelé si sypou popel na hlavu Smlouvu o smlouvě budoucí schválilo 30 zastupitelů v červenci 2010 jednohlasně. Celkem 17 z nich sedí v zastupitelstvu i nyní, po volbách. Někteří z nich si sypou popel na hlavu, že odhlasovali zásadní věc bez adekvátní rozvahy. „Podklady jsme dostali sedm dní předem. To je málo. Byli jsme navíc tehdy ujišťováni, že součástí nové stavby bude i sál. Byli jsme uvedeni v omyl! Uvěřil jsem, že s námi partner jedná seriózně. Za naše omyly by neměl platit občan,“ řekl Josef Augustin)

či zde  http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kasko-trznici-zatim-pohlida-dodatek-smlouvy.html cituji opět z článku ( Právníci města i místostarosta Jiří Pospíšil (ODS) tvrdí, že pozice města se tímto dokumentem posílí. Kdo je zodpovědný za vytvoření a doporučení ke schválení původní, podle všeho nevyvážené smlouvy z roku 2010, členům sboru nesdělili.)

Takže mi z toho plyne – byla uzavřena smlouva, v té jsme se vzdali jakýchkoliv možností ovlivnit stavbu, pokoušeli jsme se to nějak vykompenzovat dodatkem číslo 2, ale konečný stav je stále takový, že NEMÁME pod kontrolou to, co tam investor ve skutečnosti chce postavit.

A basta fidli, ať se na to díváte ideologicky levicově či pravicově.

A jak dopadlo vyhodnocení rizika, do kterého nás uvrhla podepsaná smlouva z roku 2010 z hlediska možnosti odstoupení města od tak nevýhodné smlouvy? Výše potencionální náhrady škody investorovi, dosahuje částky pouhých 850 milionů Kč.  Kdo tomu nevěří, ať si vyžádá na městě důvěrnou analýzu :( .

Další uzavřený seminář zastupitelů ke Galerii?

Dle sdělení paní tiskové mluvčí : „…Dobrý den pane Buršo, tak jsem ověřovala, zda již byl pevně stanoven termín semináře k projektu Galerie Prostějov. Termín je tedy znám – 11/6 (před jednáním Zastupitelstva města Prostějova). Seminář je pouze pro zastupitele…“ nám opět vychází to, že to bude uzavřené jednání.

Po negativní zkušenosti s podobným jednáním zastupitelů v roce 2010 jsem radě města okamžitě podal žádost o transparentní jednání zastupitelů za účasti veřejnosti a médií, s předem zveřejněným programem a dopředu zveřejněnými materiály a aby z jednání byl pořízen videozáznam. Cílem je totiž maximalizovat věcnost, konkrétnost jednání a aby byl čas se na seminář připravit hlavně v rovině zastupitelů. A mimochodem jsem se znalosti věci požádal o to, aby si město nechalo vypracovat 2 nezávislé právní posudky ve věci postupu kolem smlouvy s investorem a aby se město těmito posudky dále řídilo.

celé podání najdete zde: Celý příspěvek

Multifunkční centrum (dříve Společenský dům) se vybarvilo

Naše vymístění z plochy bývalého KASC začíná mít mimo vizuální i finanční formu. Byly totiž zveřejněny studie http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/rotator/studie-multifunkcniho-centra-arealu-byvalych-jezdeckych-kasaren.html s těmito závěry:

Ing. Petr Gottwald – cena 145 mil. Kč

CAD Projekt s.r.o. – cena 340 mil. Kč

Ing. Jan Přikryl – cena 142 mil. Kč

Ing. arch. Frőml – cena 130 – 164 mil. Kč .

Začínám mít pocit, že jsme si s tím KASC kousli do pořádně velkého koláče :( .

Loni jsme už zveřejnili mj. potencionálně i 5 studii http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/nove-multifuncni-centrum.html a tak mi to začíná připomínat jednu  anabázi z Budějic do Putimi podobnou našemu hledání tržnice.

Obecně známé je totiž stanovisko radních o představě ceny kolem 80 mil. Kč http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/nova-hala-v-jezdecke-co-treba-tvar-podkovy-navrhuji-architekti-20140416.html  ( …Na kolik nová hala přijde? Radní hovoří o tom, že nová hala přijde na zhruba 80 milionů korun…).

Stanovisko ing. arch. Frőmla je v té věci neuvěřitelně jednoznačné, cituji : Očekávaná cena stavby kolem 80 mil. Kč je v novostavbě nereálná. Jen rozpočtová cena na demolici objektů kasáren postupným rozebíráním podle kubatury objektů a její odvoz  činí celkem 27,3 mil. Kč, z toho Hlavní budova 17,2 mil vč.DPH.

„Král je nahý“ stanovisko města Prostějova k záměru Galerie je jednoznačné

Dalo to sice trochu práce, ale podařilo se mi dopracovat k oficiálnímu textu stanoviska města Prostějova v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí ( EIA) k záměru stavby Galerie Prostějov www.pavelbursa.cz/stanovisko.pdf .

Pikatní na té věci je, že tento záměr do posuzování předkládalo nejdříve naše město pod číslem jednacím OLK632 v prosinci 2012, aby tento ve všech důležitých parametrech totožný záměr pod číslem OLK648 předkládal v květnu 2013 už investor.

V čem se liší tyto 2 záměry se lze jednoduše přesvědčit, porovnáme-li text těchto záměrů – výsledek porovnání najdete zde www.pavelbursa.cz/komparace.pdf. Tolik změn tam provedeno nebylo a přesto se ukazuje, že nyní naše město prosazuje 9 zásadních doporučení, které by přepracovaný záměr měl dodržet.

Co k tomu říci? Že už v plné míře chápu postup prostějovských městských úředníků, kteří se v rámci posuzování tohoto záměru Galerie (např. Regulační plán atd.) raději z procesu vyloučili a přehodili odpovědnost na úředníky olomoucké.

Ukazuje se totiž, že :

záměr, tak jak je nyní předložen, vykazuje vážná potencionální rizika,

tento záměr není v souladu s platnou legislativou upravující tuto oblast

a koneckonců nemá ošetřeny všechny vlivy na okolní prostředí ( doprava, parkování, cyklostezky, statika, spodní vody atd.).

Ostatně, skoro všechna zásadní doporučení, co nyní definovalo město, jsem ve svém podání v rámci EIA definoval i v tomto svém podání www.pavelbursa.cz/OLK648.pdf .

Jsem rád, že konečně se směrem k záměru firmy Manthellan řeklo jednoznačně, že „král je nahý“ a bude se tedy o to více pracovat na tom, aby se záměr přepracoval k lepší a kvalitnější formě zejména pro město.

Končí podání možnosti vyjádření veřejnosti k EIA Galerie Prostějov

Dne 23.5.2013 končí možnost reakce veřejnosti v procesu EIA. Protože v té věci bylo vyzváno i naše město k reakci, poslal jsem paní tiskové mluvčí dotaz či spíš skromný požadavek na zveřejnění stanoviska města na web města.

Mám za to, že lidi veřejně deklarovali, co vidí na projektu za problém a mají nárok samozřejmě zjistit, co si o projektu myslí samo město, kde oni žijí.

Dobrý den paní Gáborová,
zítra je poslední den pro podání stanoviska města ve věci „EIA Galerie Prostějov“.
Chtěl jsem Vás požádat, zda byste mi to stanovisko (samozřejmě až po jeho zaslání naším úřadem Olomouckému kraji) poslala mailem, případně, zda je možné na web města toto stanovisko zveřejnit například ve formě tiskové zprávy města. Já si myslím, že určitě nejsem sám, kdo je zvědavý na oficiální stanoviska města Prostějova v této věci. Dlouhodobě se o věc zajímám jak vidí rizika stavby Galerie lidi pověření správou města, protože někdy to tak vypadá či jsem optimista snad možná i vypadalo, že nám je úplně jedno, co si tam investor nakreslil.

Koneckonců jde v té věci de fakto o politický dokument, protože co je mi známo, toto stanovisko schvalovala rada města a nejde tedy o stanovisko nějakého odboru ve výkonu státní správy, ale o stanovisko politického vedení města, mám pocit podepsaného pravděpodobně panem primátorem a proto jeho zveřejnění na web města by neměl být problém.

díky a zdraví Pavel Burša , konec dopisu na radnici.

dovětek …Tamtamy vybubnovaly, že dnes ( 22.5.2013) se na radnici konala náročná pracovní schůzka města s Manthellanem kolem Galerie Prostějov. Chtěl bych věřit tomu, že na rozdíl od schůzek v minulosti bude z té schůzky zveřejněn zápis či kvalitní info (kdo a proti komu a jakou hru vlastně hrál, aby to nebylo, že se hráči obou stran spojí proti nezúčastněnému občanstvu, jak to někdy tak dosud vypadalo) a hlavně, abychom nebyli jako město opiti rohlíkem, protože se nám tak stalo už jednou v případě tzv. interních analýz kolem Společenského domu. Takže – dozvíme se nějaké závěry z té schůzky, je nějaký posun v kvalitě projektu, kdy budou zveřejněny konkrétní vizualizace, jak nám byly slibovány už asi před čtvrt rokem a kdy bude slíbený seminář pro zastupitele a třeba i tu veřejnost? To jsou otázky veřejně položeny právě těm odpovědným lidem z radnice, co každý den můj web sledují :) .

EIA II. Galerie Prostějov – podání vyjádření na Olomoucký kraj

V příloze www.pavelbursa.cz/OLK648.pdf jsem na Olomoucký kraj zaslal písemné vyjádření k zamýšlenému záměru stavby Galerie Prostějov.

Problémy podle mne stavba způsobí (nepočítám-li náš nepochopitelný městský úkrok zpět nechtěním Společenského sálu za 100 mil. Kč po investorovi mj. nyní ovlivňující vůbec platnost Smlouvy mezi městem a investorem) v otázce :

zejména dopravy – definováním jednoho místa pro vjezd a výjezd do Galerie,

zásadním úbytkem parkovacích míst v centru města,

neřešením MHD v rámci projektu

a vůbec  neošetřeným vlivem stavby na okolní nemovitosti ( vliv spodní vody, vliv výstavby, vliv cca 11500 nákladních automobilů jezdících v památkové zóně , vibrace atd.).

Teď si nyní jen počkám a pak i zde vyhodnotím i stanovisko našeho města Prostějova, zda v té věci také našlo nějaké nedostatky v záměru či zda naše město pojede nadále v konceptu bianco šeku, do kterého si investor napíše co chce on a my můžeme jen mlčet.

Jako kočka na rozpálené střeše si mohou připadnout radní našeho města

O tom, že politika plodí plody nejen sladké, ale i ty trpké a nestravitelné, se mohou přesvědčit naši radní města ve věci projektu bourání KASC a jeho náhrady obchodním domem v projektu tzv. Galerie Prostějov.

Jen pro představu veřejnosti: stávající Prior měl kolem 4000 m2 prodejní plochy. Nyní, jak se každý může přesvědčit na vlastní oči, probíhá jeho rekonstrukce na dvojnásobek plochy a to 8000 m2 (ostatně mají k tomu tuto webovou prezentaci http://www.zlata-brana.cz/. A k tomu si představte, že ani ne 100 m odtamtud, bude probíhat stavba kolosu dvojnásobného o prodejní ploše 16000 m2, na půdorysu stavby 160*120 m a to do hloubky cca 10-11 m a to v sousedství pouhých 10 m od hlavního kostela.

Čím dál více je jasné, že původní záměr města zbourat KASC, postavit tam nové Obchodně-společenské centrum se nepodařilo dotáhnout do správného konce. Našemu původnímu záměru totiž neodpovídají Smlouvy o smlouvách budoucích, které tam definují jen stavbu Obchodního centra. Podrobnosti k tomu, proč se tak stalo, tady neřeším.

Ale k meritu věci. Sešly se nyní 2 zajímavé termíny i pro voliče města. Nejprve musíme jako město opakovaně sdělit do 23.5.2013 Olomouckému kraji, jak jsme na tom se vztahem města k předloženému záměru Galerie Prostějov od firmy Manthellan. A toto ovoce je v této věci asi hodně trpké. Co tam máme napsat, když je dle záměru evidentní, že v památkové zóně se nám vše do minimálně 11 m hloubky poddoluje, že v úrovni cca 4-5 m se objevuje spodní voda a změna vodního režimu vlivem nepropustné vany o velikosti 160*120*11 m – panečku , to je ale pěkná lodička, nemyslíte :) ohrozí potencionálně ostatní nemovitosti ať změnou vodních procesů, tak vlivem stavby, kdy voda může přenášet vibrace hodně daleko a hodně intenzivně, dále se nám tam natlačí další doprava ať v průběhu stavby či po té, zásadně se tam omezí možnost parkování a centrum města se pod koly více jak 11500 plně naložených nákladních automobilů v průběhu stavby bude třást v samotných základech? Nu posuďte sami, jsou to ty plody, které by každý politik chtěl ochutnávat?

A druhým termínem je datum 29.5.2013 na setkání aktivistů či jak chcete říkat třeba odpůrců stavby Galerie Prostějov či jen občanů, kteří zatím nejsou přesvědčeni o tom, že stavba takového kolosu s takovými dopady, navíc odtržená od centra Společenského je i v souladu s rozvojem města. Tam byli pozváni právě čelní politici města, aby oni přednesli svoji vizi obhajování záměru stavby s vidinou toho, že Společenské centrum bude stavět nyní město za cca 90-100 mil. Kč už za své prostředky.

No nezávidím radním, jak se k té věci postaví a jak bude znít třeba jejich stanovisko k Olomouckého kraji, kde čekám, že přesně pojmenují rizika megalomanské stavby zejména na památkovou zónu, třeba i na hlavní kostel, na absolutní neřešení dopravy a vůbec to, zda je skutečně nutné mít 24000 m2 prodejní plochy 100 m od sebe.

Korunu tomu zmatku, jak se vlastně postavit k záměru Galerie, z něhož bylo z Obchodně-společenského centra vykastrováno centrum Společenské,  přidal další judikát Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 4198/2011, ze dne 13. 12. 2012, který opakovaně v rámci sjednocujících rozsudků soudů potvrzuje to, co nám hrozí. když nastane realizace záměru odlišného od dříve konkretizovaného záměru.

…Účelem § 39 odst. 1 zákona o obcích je především navenek projevit vůli obce ohledně zamýšlené (zákonem vypočtené) dispozice s jejím majetkem, informovat o ní občany, umožnit jim veřejnou kontrolu hospodaření s majetkem obce; jde o to, aby příslušné úkony probíhaly transparentně, aby se o nich občané předem a včas dozvěděli, aby mohli upozornit na hrozící pochybení či nesprávné hospodaření obce a případně aby měli možnost sami vstoupit do tzv. nabídkového řízení jako zájemci (srovnej např. rozsudek ze dne 27. 9. 2010, sp. zn. 30 Cdo 1250/2009, uveřejněný pod č. 45/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3757/2007).

Zákon o obcích nestanoví žádnou lhůtu, v níž by po zveřejnění záměru (jeho sejmutí) měl být předmětný právní úkon učiněn. Obec sama může ve zveřejněném záměru stanovit lhůtu, v níž má být zamýšlený právní úkon učiněn. V takovém případě se uplatní závěry, k nimž dospěl Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 32 Cdo 721/2010, v něm dovodil, že určení podmínek tzv. nabídkového řízení, není obligatorní náležitostí zveřejňovaného záměru, pokud však obec takové podmínky stanoví a zveřejní jako součást záměru o převodu nemovitostí, pak tyto podmínky jsou součástí zveřejněného záměru se všemi důsledky s tím spojenými a k platnosti právního úkonu podle § 39 odst. 1 zákona o obcích by bylo třeba, aby stanovená lhůta byla dodržena. Pokud obec dobu, v níž bude zveřejněný právní úkon po sejmutí z úřední desky projednán, ve svém záměru nestanoví, nemusí majetkový úkon ve svých orgánech projednat bezprostředně po uplynutí minimální patnáctidenní lhůty stanovené v § 39 odst. 1 zákona o obcích. Aby však byl naplněn účel požadavku publikace záměru obce, musí být časová kontinuita mezi zveřejněním záměru a realizací zamýšleného právního úkonu (dispozice s majetkem obce) zachována. Není tedy vyloučeno, aby mezi publikací záměru a rozhodnutím obce uplynula delší doba, tato doba však nesmí být s ohledem na konkrétní povahu zamyšlené dispozice nepřiměřeně dlouhá. Byl-li majetkoprávní úkon obce učiněn až po delším odstupu od sejmutí zveřejněného záměru z úřední desky obce, bude nutné vždy při úvaze, zda byla splněna podmínka platnosti právních úkonů obce podle § 39 odst. 1 zákona o obcích, zvážit, zda mezi předmětnými projevy vůle je časová, věcná a logická návaznost. Bude záležet na individuálním posouzení všech konkrétních okolností, zejména zda se podstatným způsobem nezměnily podmínky, za nichž došlo ke zveřejnění záměru. Uplynuly-li však mezi zveřejněním záměru (jeho sejmutím z úřední desky) a projednáním tohoto záměru v orgánech obce více než dva roky, jde o dobu obecně nepřijatelnou.

Co plyne radním z nového judikátu? Opakovaně to, že Záměr a Smlouvy musí být košer a musí být v dikci toho, co se definovalo v záměru a kdo umí číst a podívá se na záměr a smlouvu, okamžitě pozná, že se de fakto mluví ve 2 judikátech o našem problému.

Tak je to venku – na kvalitní koupák nejsou peníze

Jen několika větami se dá okomentovat jeden nesplněný volební slib z poslední volební kampaně v rámci podpory sportu a kvality života v Prostějově http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/ze-zivota-mesta/2759-na-koupaliste-za-kosteleckou-nejsou-penize .

Kdyby naše město totiž nemuselo z dosud stále nevyjasněné změny názoru, na základě tzv. interních analýz, které jsou tak interní, že si nikdo nevzpomíná, kdo je dělal, kdo je oponoval a kdo je schvaloval, až z nich zbylo pouhé kostatování v jedné nevypověditelné  smlouvě …“Po dokončení výběrového řízení se však Město na základě interních analýz rozhodlo realizovat výstavbu Kulturního centra samostatně a ve vlastní režii“ , stavět nový Společenský dům a muselo do toho dávat cca 90-100 mil. Kč ze svého a naproti tomu dříve nekompromisně trvalo na předtím vysoutěžené nabídce firmy Manthellan, která měla stavět Společenský dům v rámci stavby Obchodního centra, na nový kvalitní 50 m koupák pro formát bývalého okresního města by peníze určitě byly.

Takto z toho mají radost pouze ti tenisté, kterým zbydou kurty. A všichni ostatní utřou nos – v Prostějově není si kde pořádně zaplavat a lidi jezdí utrácet peníze za plavání do Olomouce či do Vyškova, další roky nebudou na nic podstatného ve městě zdroje, protože je sežere stavba nového Společenského domu, protože tak přeci stanovily ty tak interní analýzy.

Jen kratičká reakce na článek v PV deníku ohledně radarů a rušení soutěže

V článku „Radary jen tak měřit nebudou. Radnice zrušila i druhý tendr“ se objevila informace o tom, jak naše prostějovská cesta hledání vítěze soutěže, mající ho za povinnost při měření rychlosti použít indukční smyčky, neměla vítěze. Víceméně řečeno natvrdo „pro zmatečnost zadání a doplňujících informací“ tato soutěž byla i podruhé zrušena.

Co mi na našem typicky prostějovském přístupu (hledat třetí nevyzkoušenou cestu a tedy nepřevzít něco jinde funkčního) vadí a co vlastně způsobuje i nemalý finanční dopad z nevýběru pokut do rozpočtu města?

a) vazba na starou technologii (ať mi nikdo neříká, že na radnici nemá Czech radar strýčka či tetičku), který opakovaně vede ruku zadavatele ke zhůvěřilostem zadávacích podmínek přes různé ty indukční smyčky. Technologie se přeci neuvěřitelně vyvíjí a nedáváme jim možnost se vlastně uchytit. Je to jak byste chtěli tisknout stále pomocí jehličkové tiskárny, protože si pamatujete, že její minulý dodavatel měl od Vás dobrou provizi a má Vás rád a proto odmítáte laserovku už jen z principu, protože „jehlička je hold jehlička“ :)

b) nesmyslnost naší zadávací podmínky „nechceme žádné úsekové měření“ vyvrátila doplňující informace číslo 1 k novému vyhlášení. I to měření přes indukční smyčky je vlastně úsekové. :) Ano na délce 1,5 m dvou smyček od sebe měříme okamžitou rychlost. A věřte, je mi jedno, zda tuto okamžitou rychlost měřím technologií 2 drátů v zemi či snímáním 2 kamerami v rozmezí několika desítek metrů.  Rozhodně nejde o úsekové měření rychlosti mezi Prahou a Brnem, ale v konkrétním místě města. Měří to okamžitou rychlost? Je to certifikované a povolené? Je to konkurence schopné a tedy působící de fakto i na cenu měření smyčkami? Je to někde funkční, abych se na to šel podívat, zda to funguje? Odpověď zní ANO. Tak prostě se poučme od jiných , třeba konkrétně od Turnova a okamžitě zveřejněme „Soutěž radary III – ticho,kamera, klapka a jedem“ .

Mimochodem je potřeba se ptát Qui bono? komu s těmi neustále zavádějícími informacemi o rychlosti a agresivitě řidičů to celé vlastně slouží . Zásadní problémy v bezpečnosti dopravy jsou jinde a potvrzují to i pro mne slova hlavního arbitra přes bezpečnost v dopravě a tím je PČR – konkrétně Večerník číslo 17, kde se tomu věnuje samostatný článek :

bezpecnost

Věřím tomu, že kdyby příjmy z pokut za měření rychlosti městskou policií připadly státu a ne obci, nadšení pro měření by rychle odpadlo a my bychom věnovali čas a energii něčemu více smysluplnějšímu.

Naše „chromá“ transparentní radnice

Psal jsem o některých požadavcích na zvýšení transparentnosti našeho města zde http://www.pavelbursa.cz/?p=3068 . Došla odpověď z úřadu charakteru – „na webu není na faktury místo..“, „zákon nám to nenařizuje..“, „kdoví, zda zastupitelé vůbec on-line přenos z jednání zastupitelstva chtějí …“ Co myslíte, je to k :) či k pláči :(?

Celé znění odpovědi najdete níže, perličkou je zejména naše zákonné zdůvodnění obav  úřadu z reakce veřejnosti na zastupitelstvu pronášené projevy z důvodu ochrany osobnosti evidentně naším městem nadřazené zájmu veřejnosti na transparentnost veřejné správy. Proč takové obavy nejsou jinde už neřeším. Asi si tam prostě jen cení více své transparentnosti správy města nad něčím, co je veřejně projednávané.

Ještě perlička – to, že je skutečně stále více běžné sledovat zastupitelstvo on-line je zbytečné našim radním a zastupitelům opakovaně na desítkách města dokazovat ( stačí si vzít google a prolétnout web), stále více se navíc stává běžnější i o to, že se občané mohou s projednáváním zastupitelstva seznámit i off-line .

Nově právě nyní třeba právě zde http://www.liberec-me-bavi.cz/cs/prakticke-info/urady-statni-instituce-v-liberci/liberec-videozaznamy-ze-zastupitelstva-budou-k-dispozici-na-webu-mesta.html . No já chtěl jen aspoň on-line přenos a jak je vidět, „něchodí, stále nechodí, čo je s ňou, je mi biedně..“ :) .

Aspoň je nyní byrokraticky s citacemi zákonů ve věci „proč NE jednání s on-line přenosem zastupitelstva“ jednoznačně doloženo, že na naší tak formálně byrokraticky oceňované radnici stále platí „Kdo NECHCE, hledá důvody, Kdo CHCE, hledá způsoby“. Posouzení našeho přístupu, ať nejlépe vyhodnotí volič. Můj názor ke stanovisku města uvedeného v plném znění zde www.pavelbursa.cz/trpII.pdf je jednoznačný.

Celý příspěvek

EIA II. – konkrétní test našich zastupitelů

Berme tuto EIU II. běžící do 23.5.2013 i jako hmatatelný předvolební test řady našich současných i potencionálních budoucích zastupitelů pro příští rok, jak oni v praxi vnímají slib zastupitele „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů „.
 
Nechce se mi věřit, že je to skutečně zastupitelům i těm v koaličních řadách úplně jedno, že se zde má stavět jen obyčejný obchoďák stahující další dopravu do centra města. Obchoďák typicky myslící jen na své potřeby a ve skutečnosti kašlající na soutěžní řešení, kterým mazal med kolem pusy zastupitelům minulým (pravda i nemalé řadě současných) .
 
Jak se říká – každý za sebou nechává nějaký památník. Této generaci zastupitelů 2010-
2014 totiž hrozí to, že za nimi zůstane v centru nejprve jen ohromná díra, pak už jen komerce a veliká řada krásných slibů, které oni zatím nedovedli přeměnit v činy a pocit, že s naším městem někdo pěkně vytřel podlahu a opil nás rohlíkem za kačku devadesát.
 
Záměr s KASC zněl jednoznačně : „Vedle zajištění parkovacích míst pro novou výstavbu je třeba zajistit i maximálně možnou parkovací kapacitu. Součástí záměru bude komplexní dořešení dopravní infrastruktury v této lokalitě. Součástí navržené výstavby bude společenské centrum s kapacitou sálu min. 500 lidí„.
 
A reálný stav ? Hrozí zrušení 145 parkovacích míst ( řádné parkoviště u finanční úřadu + plocha Komenská ) a to prosím BEZ NÁHRADY – prý se souhlasem města!!!, žádné komplexní řešení dopravní problematiky se neděje a o Společenském sálu v centru se nám může už jen asi zdát.
 
Takže naschvál – po 23.5.2013 se podíváme, kolik zastupitelů si dalo čas a námahu, prošlo si předložený cca 80 stránkový záměr a kolik jich skutečně reagovalo podáním na Olomoucký kraj a v tom podání definovalo rizika a posilovalo potřeby města nad zbytnělými představami investora.
 
Zatím to vypadá, že naši zastupitelé spíše v té věci soutěží o bobříka mlčení, ale doba si vyžaduje ne mlčení, ale věcná a jasná stanoviska a právě na nich naši zastupitelé mohou ukázat, zda slib zastupitele je prázdné slovo či závazek.
 
Takže výzva zastupitelům zní trošičku cimrmanovsky: „Piš, barde zastupiteli, piš, zastaň se u Olomouckého kraje původního záměru a pak přijď a zúčtujeme spolu…“ :)

Radary mají u nás opět smůlu – bohužel či bohudík?

Tak už i druhá prostějovská zakázka na soutěž o radary byla potichoučku zrušena http://www.ppe.cz/v2/InvitationDocumentsProfile.aspx?id=ee35e2d7-9577-430f-bfa1-e661c6d5c07c .

Nevím, proč máme u nás takový problém převzít zadávací dokumentaci města Turnov, které ty své radary (skoro ve stejném počtu jako u nás)  vysoutěžilo loni ihned napoprvé http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/verejne-zakazky/ukoncene-zakazky/najem-zarizeni-pro-mereni-rychlosti.html .

Asi to bylo tím, že se nesvazovali až tak s jednou technologií, kterou máme u nás tak rádi z dob spolupráce s Czech radarem a měli jsme ji s nimi vyzkoušenou na výběr pokut a jejich transport mimo rozpočet města.

A mimochodem v Turnově na rozdíl od nás netrvali na „indukčních smyčkách“, jejichž využití těch už namontovaných v komunikaci jsme si dali do zadávacích podmínek, abychom tuto podmínku v dalším řízení požadovali nahradit úplně novými indukčními smyčkami :( .

Je to docela zajímavé počtení mimochodem v těch tzv. doplňujících informacích k veřejné zakázce nakrásně ukazující, jak šedivá je mnohdy teorie zadavatele a jak pestrá je realita soutěžitelů. Stará soutěž o radary v roce 2012 měla jen 4 doplňující informace a pak byla zrušena http://www.ppe.cz/v2/InvitationDocumentsProfile.aspx?id=6470e9c3-3d0a-4926-b90c-066109b68a1b , nová soutěž v roce 2013 zvládla doplňujících informací hned 6 !! a nedivím, se, že pak to muselo být pro nepřehlednost a nerovnost podmínek soutěžitelů zrušeno http://www.ppe.cz/v2/InvitationDocumentsProfile.aspx?id=ee35e2d7-9577-430f-bfa1-e661c6d5c07c .

Takže zpět na stromy, nyní budeme analyzovat a vyhodnocovat a to chvíli určitě potrvá… duvod

Takže Radary, ó Radary… někdy příště bye bye :) .

EIA II. na Galerii Prostějov spuštěna

Dne 3.5.2013 byla spuštěna opět práce na protlačení procesu EIA na Galerii Prostějov – blíže dokumenty k tomu zde http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK648 .

Inu – moc se v tom projektu od toho předkládaného městem a následně staženém nezměnilo. Nezměnily se tedy i pochyby občanů, nakolik je záměr výhodný i pro naše město.

Napsal jsem v té souvislosti opět pár poznatků radě města. To proto, aby ta pokud možno více deklarovala svůj vztah k tomu projektu.

Více v podání uvedeném níže:

Celý příspěvek

Nastražená past na myši – to je budoucí podpis další smlouvy s Manthellanem

Jako pověstná past na myši vyznělo stanovisko státního zastupitelství ve věci „Rozpor mezi schváleným záměrem a konečným obsahem smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Prostějov a společností Manthellan“.

Jinou otázkou je nepochybně skutečnost, nakolik finální znění samotné kupní smlouvy, jejímž předmětem by byl převod majetku města, by bylo souladné s „vyhlášeným záměrem“. Tedy, nastala-li by skutečnost, na kterou primárně poukazujete. Jakkoli nelze předjímat výsledek dohody smluvních stran, je možno ve zcela v obecné rovině v daném kontextu poukázat na aktuální a ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, potažmo soudu Ústavního, kterou ostatně v podání zmiňujete, kteroužto lze zjednodušeně vyjádřit tak, že došlo-li k převodu (ne)movitého majetku v rozporu s původně zveřejněným záměrem (uvádějícího podrobnější než zákonem požadované podmínky, které jsou však součástí vyhlášeného záměru), je nutno na takovou situaci nahlížet, jako kdyby obec převedla majetek bez zveřejnění záměru“ (viz. např. rozsudek NS ČR sp. zn. 321 Cdo 721/2010, který do značné míry problematiku a soudní výroky k ní se vztahující „sumarizuje“). Nutno dodat, že diskrepanci mezi Záměrem a kupní smlouvou, jejímž předmětem je převod majetku,  pak zákon sankcionuje absolutní neplatností …. konec citace část 1.

…V intencích výše uvedeného lze proto vyslovit tezi, že i v posuzovaném případě se strany budou řídit danými postuláty a principy, tedy, že v základních parametrech bude případný převod majetku korespondovat s jeho primárním Záměrem a účelem. V opačném případě by se zjevně jednalo o právně reprobovanou svévoli. … konec citace část 2.

Narovinu říkám, že jsem toto stanovisko zástupce státu očekával právě v rovině toho, co dnes už justice v judikátech 2 roky judikuje a čím se vlastně dnes podílí na kultivaci právního prostředí u nás.

O tomto našem problému smlouvy s platnými judikáty (a právě i tím státním zastupitelstvím opakovaně citovaném ) ale na radnici dávno ví!!! :(

Ví to už minimálně přes půl roku a dosud jsme si z toho judikátu dělali spíše trhací kalendář a vesele si nechali namalovat společenské centrum na ulici Jezdecká. Doklad o podání směrem na pana primátora z 13.9.2012 najdete zde http://www.pavelbursa.cz/judikaty20112012.pdf včetně upozornění na blížící se kolizí a případnou i trestněprávní odpovědnost vedení města v případě podpisu oficiální smlouvy na prodej či zástavu městských pozemků věcnými břemeny odlišnými od záměru.

Takže nyní už jen čekám, kdy to s tím Manthellanem a naším jednoznačně prokázaným odklonem od záměru definovaném zde http://www.proprostejov.eu/soubory/c1.jpg a zde http://www.proprostejov.eu/soubory/c2.jpg raději sami odtroubíme, než na někoho z vedení města doklapne pastička

empty mousetrap

v případě podpisu jakékoliv smlouvy, která nebude v souladu se stále platným záměrem.