Výhled do budoucna – co nechtít jen tržnici, ale přímo vystavět náměstí?

Prostějovská veřejnost je dennodenně masírována otázkou „kam s tržnicí“ a přitom se nikde dosud neřeší, jak by ta oblast „staré tržnice“ měla po výstavbě obchodního centra Manthellanu vlastně vypadat.

Zkusil jsem v rámci zveřejněné ankety a možnosti připojit tzv. „jiný názor“ sdělit radnici vizi, jak jít dál, než jen s prominutím řešit jen a pouze „tržnici“.

Můj návrh se týká řešení celé té části města a cílem je zde vytvořit v podstatě nic menšího, než přímo nové náměstí. Pracovně mu třeba říkejme Rohové či Malé či třeba Za kostelem.

Proč si vlastně máme dávat  malé cíle, když jsou před námi určitě větší výzvy, než je „pouhá tržnice“.

Rada statutárního města Prostějov

Věc : námět ve věci rekonstrukce tržnice Lutinovova x Úprkova

Vážení členové rady,

realizací mohutné zástavby části centra obchodním záměrem od společnosti Manthellan se jako město dostáváme pod tlak a neumíme či zatím ani nestíháme veřejnosti sdělit, že prioritně hájíme zájem města před zájmem jedné soukromé společnosti.

V souvislosti s právě vypsanou anketou mi letmě hlavou plyne parafráze na klasické nerudovské „Kam s ním“ – u nás „Kam s ní?“.

Nápadů kam s tržnicí se za posledních pár let vyjevilo skutečně spousta. (K místnímu nádraží, Za Kubus, Ke Kocourkovi, na parkoviště k Žudru, Na Moragro či na Jezdecká kasárna). Kdybych na to měl čas a energii, okamžitě přidám další 3 plochy – co tak Horní část náměstí TGM – kuželna, pak co třeba ta spodní část naproti Muzea  a co plocha náměstí E. Husserla?

Prostě variantních míst je spousta, ale chybí to základní – proč se vůbec stěhovat a proč ztratit skutečně nyní optimální plochu?

Vážení členové rady,

podle mne nám chybí jako městu „vize stavitele a architekta“. Místo cíle rozvoje města jen už něco po někom zaskládáváme či zbytkové plochy zastavujeme či se prostě stěhujeme tak, jak někdo jiný v zájmu svého čistě osobního prospěchu píská.

 Navrhuji proto po seznámení se s návrhem společnosti Manthellan neprodávat pozemky 3. etapy a jednoznačně oblast tržnice řešit zásadně jinak.

Předkládám návrh nazvaný třeba „Rohové náměstí“ či třeba „Malé náměstí“ či třeba „Náměstí za kostelem“ řešený jednotně v konceptu celé oblasti:

 

 Tedy projekt společnosti Manhellan bych nepustil ZÁSADNĚ v nadzemní části v žádném případě (ani nouzovým výjezdem) na plochu označenou zde pracovně žlutou barvou – řešil bych ji koncepčně a jednotně přeměnou roztříštěných parcel 140, 7909, 7908, 21, 20, 11/1, 11/2, a 7910 v jeden celek. Pokud budou po nás chtít náhradní výjezd z podzemních garáží do této oblati, ať je ten směřován na ulici Lutinovova či Křížkovského.

Plochu bych architektonicky scelil v jeden ideový koncept zahrnující udržení volné výškově nezastavěné plochy pro konání např. Hodových slavností či výročních velkých trhů s variabilním konceptem průběžných farmářských trhů či pro využití např. pro kulturu a třeba i sportovní aktivity či prostě jako relax zóna v blízkosti 2 nákupních center (snad přeměněný Prior ve Zlatou bránu a koncept Manthellanu).

Tedy iniciuji vznik ve skutečnosti nového náměstí a ne jen další do poslední mrtě zastavěné plochy.

Umím si osobně představit plochu pro průběžně v roce konané farmářské trhy na průniku parcel 7908+21+20 s tím, že plocha 11/2,11/1,7909,7910 +140 by tvořila záložní klidovou zónu s jednoduchým parterem, kam by se v případě větších akcí mohly tyto akce umístit.

Tedy – ačkoliv Vám v (promiňte mi ten výraz) „vykastrované“ anketě o tržnici na webu vyjde plocha u Kocourka jako hlavní názor vox populi, navrhuji se z hlediska rozvoje a strategie města stále držet základu a tím je neopouštět tuto rozvojovou oblast pro město a tou je nezastavěná plocha tzv. 3 .etapy.

Vážení členové rady,

dovoluji si vyjádřit ještě jednou své stanovisko v tom směru, že projekt společnosti Manthellan se zásadně liší od původně nabízeného konceptu. Je to doložitelné porovnáním situačního řešení původního konceptu a nyní předkládaného řešení. Buďme transparentní k vlastním občanům a skutečně dbejme jejich podnětů a připomínek k zamýšlené stavbě. Ne vše, co si Manthellan nakreslí je totiž výhodné i pro město.

Nový záměr radikálně zvyšuje úroveň zastavěnosti území.

Zejména oblast Komenského x Wolkerova měla být podle původního záměru v úrovni přízemí ve středu zástavby nezastavěna a měla tam vzniknout oblast zeleně viz. staré situační řešení 1.NP.

Proto na mohutnost plánované zástavby by mělo město reagovat odlehčením sousední části města a udržením ji v nezastavěném tvaru.

Nový návrh je hmotově skutečně úplně o něčem jiném, než návrh starý.

 

Starý návrh pro porovnání: 

 

Dopravní napojení Obchodního centra

Porovnáním původně řešené oblasti Komenského x Wolkerova je vidět, že došlo k zásadní změně dispozice na prostoru bývalé sodovkárny. Místo původního návrhu dispozic s vjezdem a částí nezastavěného prostoru nový návrh je plně zastavěn a navíc směřuje do jednoho místa vjezd a výjezd z parkovacího domu!!! To znamená, že plánovaný objem dopravy cca 1100 aut denně bude směřován na ulici, kde je dnes už podle posledního sčítání dopravy úroveň dopravy cca 16000 aut denně.

Odborná komise hodnotila u soutěžního návrhu ale jiné směrování dopravy (pan Chytil: tři podzemní parkovací podlaží pro celkem 447 vozidel, vjezd do podzemního parkoviště z Wolkrovy ul., výjezd do Komenského ul., zásobování prostřednictvím několika přístupových cest).

Dochází tedy k tomu, že místo oceňovaného směrování dopravy z Wolkerovy ulice do Komenské a odtamtud třeba na kruhový objezd na Petrském náměstí je zde směrována doprava jak do, tak ven z centra do 1 místa a to je velice rizikové.

Je zajímavé, že oni sami ve svém soutěžním návrhu kumulaci vjezdu a výjezdu do ulice Wolkerova označili za nevhodnou !!! ( strana 17 jejich původního dopravního řešení) a nyní ho sami prosazují. Proč? Protože je to pro ně jednodušší a důsledky tohoto řešení kumulace dopravy ponechají na městu.

Vizualizace projektu řeší zejména stránku vzhledu od centra města a směrem do ulice Wolkerova je směřována otázka směrování dopravy se skutečně nevzhledně řešeným nájezdem do parkovacího domu a prostor pro zásobování. Navíc dochází v návrhu k eliminaci přechodu pro chodce se světelnou signalizací pouhým přechodem pro chodce! Upozorňuji na to, že přechodem Tylova x Wolkerova je směrována jedna z hlavních pěších tras z této oblasti do centra města.

Otázka hlavního objektu – Komerčního centra radikálně svojí mohutností a stavbou vytvoří výrazný monoblok nepatřící k těsné blízkosti památkově chráněného centra. Skoro by se dalo říci, že na střeše hlavní budovy OC by se dal hrát fotbal či by tam mohly klidně přistávat i vrtulníky …

3 P.P. v soutěži, 2 P.P. v realitě

Je doložitelné, že společnost Manthellan si v původním soutěžním záměru v otázce počtu parkovacích míst v rámci řešení vypomohla řešením do hloubky 3 P.P.. Na problémy tohoto jejich řešení upozorňoval mimo jiné pan Chytil v rámci svého oponentského posudku (tři podzemní parkovací podlaží pro celkem 447 vozidel, vjezd do podzemního parkoviště z Wolkrovy ul., výjezd do Komenského ul., zásobování prostřednictvím několika přístupových cest, nutno prověřit možnost únosnosti tohoto řešení z hlediska geologického podloží a úrovně podzemních vod).

Nový záměr vlivem asi vysokého stavu podzemních vod pracuje pouze s 2 PP. To znamená, že společnosti Manthellan chybí dostatečný prostor pro parkování, který řeší rozšířením zástavby podzemních garáží na skoro celý řešený prostor.

Ve skutečnosti tedy únikem tržnice z centra města a to na úkor města a jeho obyvatel řešíme interní problém společnosti Manthellan s tím, že si do soutěže špatně připravila data o možnosti do jaké hloubky zástavby může jít a nyní jí chybí dostatečná plocha pro parkování Obchodního centra v důsledku nemožnosti 3 P.P. a tím vyvolává nutnost stavebního zásahu na majetku města.

Byla to jednoznačně společnost Manhellan, která se prokazatelně zásadně odchýlila od původně vysoutěženého záměru s tím, že jí dříve nabízená líbivá řešení nyní postupně nahrazuje řešeními výhodnými jen a pouze pro ni (dispozice stavby, doprava obecně, zábor území).

Ukažme tedy jako město to, že i my máme své představy a koncept Mathellanu zasaďme jednoznačně do polohy výhodnější i pro město. Zatím mám totiž pocit, že naši úředníci tancují tak, jak někdo jiný píská a město a jeho občané jsou zde za otloukánky.  Tak to změňme a prosaďme si svůj koncept rozvoje tohoto území do vzniku nového náměstí.

Vážení členové rady,

nemá cenu se obšírněji vracet k  nevhodně voleným formulacím volby nabídek ankety o umístění nové tržnice.

Podle mne jsme volbou otázek z pozice města jako malí kluci a holky utekli od možnosti znát skutečné přání občanů a jen jsme pro formu nabídli k volbě pro lidi nejméně nepříjemnou variantu přemístění  tržnice ke Kocourkovi.

Podle mne je touha lidí a cit pro fungování města jako jednoho organického celku evidentní – tržnice patří do centra města a jakékoliv úvahy o jejím vymístění za vnitřní okruh narazí na nepochopení u lidí.

Ale i to zatím vítězící umístění tržnice ke Kocourkovi podle mne není příliš vhodné – jak dispozičně, tak prostorově.

Skutečně se nabízí pro běžné využití spíše zapojení například dnes absolutně nevyužitých parcel 20 a 21, s tím, že velká plocha parcel 140, 7909 , 7910, 11/1 a 11/2 naše město a jeho centrum po jejich scelení do formy náměstí s jednotným veřejným mobiliářem, komunikací, lavičkami citelně provzdušní a odstraní pocit z toho, že se nám v centru vše neskutečně zastavuje a chybí zde skutečně volné plochy.

Předkládám Vám tedy návrh k tomu,

aby si město ponechalo pozemky tzv. 3. etapy

aby naše město šlo svojí cestou architektury a rozvoje města s cílem oblast vyřešit samostatně na desítky let dopředu s tím, že v této oblasti zůstane tržnice v nové podobě a formě zachována  jednotným zapojením revitalizace celé navržené oblasti směřující do vzniku nového náměstí.

Tato řešená oblast by vzhledem k zde umístěné dominantě města kostela Povýšení sv. Kříže neměla být v jeho těsné blízkosti zastavěna výškovými stavbami a poskytne tedy pak blízkému centru možnost umístění jakýchkoliv společenských akcí.

 V Prostějově 30.5.2012

 S pozdravem Ing. Pavel Burša

1 komentář u “Výhled do budoucna – co nechtít jen tržnici, ale přímo vystavět náměstí?

  1. Váš návrh je velice pěkný, ale naráží na jednu věc – politici nejsou v našem městě zástupci občanů. To je zjevné z jejich jednání. Zrušením záměru nechat společnost Manthellan postavit společenský sál ušetřili této společnosti 100 milionů. Při miliardové zakázce a prakticky běžné korupční sazbě 10% je naprosto zjevné, kam tyto peníze půjdou. A při takových částkách, za které by se nemusel stydět ani pan doktor Rath, se už jen těžko dá předpokládat, že někdo couvne a o tyto prostředky se tak připraví…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>