Spuštěna EIA na Galerii Prostějov aneb budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány…

Protože byly spuštěny kroky k realizaci díla, jež mělo vzniknout na základě záměru přestavět oblast bývalého KASC a tento záměr se zásadně vymyká slibovanému projektu, podal jsem na samosprávu města – na nejvyšší představitele města níže uvedené podání.

Cílem je ochránít zájmy města a jejich občanů před jednostranně představovaným projektem, kde se vše dobré proměnilo ve stroj na peníze a  potřeby města byly zatlačeny nějak do stínu.

Vážený pan(í)

primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák

1. náměstek primátora Mgr. Jiří Pospíšil

náměstek primátora Ing. Zdeněk Fišer

náměstkyně primátora Mgr. Ivana Hemerková

náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková

 

Ing. Pavel Burša, Tylova 20, 796 01 Prostějov

V Prostějově 28.12.2012

Vážení přátelé,

obracím se na Vás jako na představitele nejužšího vedení města ve věci realizace největšího stavebního díla realizovaného na základě záměru města, dříve představovaném jako projekt Obchodně-společenského centra, nyní pragmaticky označeného jako „Galerie Prostějov“.

Přechází se totiž postupně od obecných a nikoho k ničemu vážně nezavazujícím proklamací „rozvoje území“ stanovených stále platným záměrem zastupitelstva č. 18224 ze dne 4.11.2008 k naplňování praktických kroků, které měly původně naplnit dikci vůle zastupitelů definovanou například i takto : ..Vedle zajištění parkovacích míst pro novou výstavbu je třeba zajistit i maximálně možnou parkovací kapacitu. Součástí záměru bude komplexní dořešení dopravní infrastruktury v této lokalitě. Součástí navržené výstavby bude společenské centrum s kapacitou sálu min. 500 lidí.

Byl totiž mimo spuštění a následně okamžitého přerušení tvorby Regulačního plánu pro tuto oblast spuštěn dne 18.12.2012 proces posuzování EIA pro daný projekt.

Běží nyní zákonem striktně stanovené lhůty, které ač se mi to nechce věřit, spadly náhodou do termínů vánočních a novoročních svátků, kdy je reálně omezena možnost řady občanů kvalifikovaně v této věci jednat a nepřijít tak o možnost prosadit některé důležité kroky.

Konkrétně http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK632 bylo Zahájeno zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Galerie Prostějov“ zařazeného v kategorii II, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Datum zveřejnění   informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2012
Termín pro zaslání   vyjádření: 07.01.2013

 

V rámci tohoto dokumentu bylo určeno, že dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj. V rámci zahájení procesu EIA bylo zveřejněno následné vyzvání: … dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr dále posuzovat dle cit. zákona, nebo zda postačí ošetřit otázky životního prostředí v následných správních řízeních (územní a stavební řízení), případně aby Vaše vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 cit. zákona kladen zvýšený důraz.

 Vážení přátelé,

do procesu EIA byl předložen projekt dalece se vymykající původně vysoutěženému záměru. V rámci EIA je předložen návrh bez jakýchkoliv variant řešení.

Návrh předložený k posuzování EIA je v rozporu se stále platným záměrem zastupitelstva města. Jde totiž o návrh, který řadu dobrých věcí v soutěžním návrhu opustil a který je stále více jednostranně výhodný pro investora a ne město.

Řadu rozporných věcí veřejnost oponovala v rámci projednávání Regulačního plánu (svoji připomínku do něj připojuji v kopii tohoto dopisu www.pavelbursa.cz/pozadavkyRPM.pdf ), kde se poukazuje na rozpor mezi řešením potřeb města a řešením podnikatelského záměru společnosti MANTHELLAN.

Tím, že jsme jako město vyzvání k odpovězení otázky, zda je nutné či není nutné projekt posuzovat podle tohoto zákona je městu dána šance legitimně řadu věcí ošetřit tak, aby záměr v sobě definoval veškerá rizika (ostatně definice posuzování podle tohoto zákona zní: …Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy 2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti…. A město této šance musí využít.

Tím, že se jako město či jako političtí představitelé města nepřipojíme k procesu posuzování v rámci tzv. „velké EIA“ dáme jednoznačně najevo, že je nám cizí oprávněná obava řady občanů a majitelů nemovitostí o stav centra města.

Uvedu nejpalčivější problémy spojené s realizací stavby :

A) Příprava stavby

Stavba je megalomanská a už jen příprava stavby může mít jednoznačný vliv na stav majetku města či jiných vlastníků. Pro představu – stavební jáma má nepravidelný půdorys s vnějšími rozměry cca 160×120 m (to odpovídá ploše 3 fotbalových hřišť vedle sebe). To představuje tyto předpokládané objemy odpadů: demolice 3500 m3 , výkopy 151500 m3 , to je v součtu cca 155000 m3.

Pro Vaši představu je to objem suti cca 2/3 objemu odpadu vyváženého při vyvážení zanesené Plumlovské přehrady!!! Toto množství má být odváženo cca 11500 nákladními auty po dobu cca 210 pracovních směn v časovém rámci 10 hodin denně. Není přesně specifikována jednoznačně trasa v rámci blízkosti stavby, kudy se těch cca 11500 nákladních aut bude pohybovat – jen se určuje obecně : směr staveniště – Wolkerova – Dolní – Kralická – Průmyslová – silnice č. II/46 – silnice č. II/45 – silnice č. II/55 – (Krčmaň) Olomoucká – Náves – obslužná komunikace – pískovna/skládka, a zpět.  Já si moc neumím představit, že těch 11500 nákladních automobilů, každý o celkové maximální hmotnosti 36 tun!! nezanechá  pranic žádnou škodu na majetku města, kraje či ostatních vlastníků nemovitostí.

B) Problém parkovacích míst

Jedním z požadavků na realizaci díla bylo řešení parkingu (objevuje se to např. i zadání Regulačního plánu …V rámci řešené plochy umístit dostatečný počet parkovacích a odstavných stání). Jaká je realita ? Nedochází k navyšování stavu parkingu, ale k jeho snížení.Výpočet parkovacích míst je v projektu definován takto :

Výpočet dopravy v klidu.Výpočet minimálního počtu parkovacích stání dle ČSN 73 6110:

N = OO * ka + PO * ka * kp ,- ka = 1,25 pro stupeň automobilizace 1:2,12-2,21 pro r. 2025 (zdroj: Dopravní průzkum města

Prostějova nebo Zásady dopravní politiky města Prostějova a dopravní studie viz výše), – kp= 0,4 (skupina 2C) ,- OO= 0 (pro navržený účel stavby se odstavná stání nenavrhují) ,- PO = 17.000 m2 (prodejní plocha) / 20 m2 na 1 stání (plnosortimentní nákupní centrum nad 10.000 m2 prodejní plochy) + 250 m2 (kanceláře pro správu centra) / 35 (administrativas malou návštěvností) = 850 + 7 = 857

N = OO * ka + PO * ka * kp = 857 * 1,25 * 0,4 = 429

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. musí být z celkového počtu navržených stání vyhrazeno 10 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Dále nejméně 1%, tj. 5 stání z celkového počtu musí být vyhrazeno pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

Navržený počet stání: 2. PP – 356, 1. PP – 75, CELKEM 431 (vyhovuje ČSN 73 6110)

Tedy závěr – těch 431 míst je pouze pro potřeby Galerie Prostějov.

Upozorňuji na závažná sdělení uvedené v předloženém projektu v rámci EIA :  …budou zrušeny stávající plošné zdroje – parkoviště, z nichž některé mají nezpevněný povrch, tzn., že působí jako zdroj nejen výfukových plynů z automobilů, ale také jako zdroj druhotné prašnosti – víření prachu při pojezdu vozidel po nezpevněné ploše. Současný počet parkovacích stání je cca 144, budoucí stav – v podzemí obchodního centra – je 431. Navýšení počtu parkovacích stání tedy činí cca 290.

To tedy nenaplní kombinaci rovnice Výchozí stav + Nová stavba se svými nároky na parkování = Vyšší kvalita pro město.

Je to v hrubém rozporu s požadavkem města na řešení dopravy v klidu. Dvě stávající plochy (plně regulérní parkoviště Křížkovského u FÚ a odstavná plocha Komenská) budou bez náhrady zrušena a jejich deficit není řešen!!!

Právě v bodu statické dopravy je předložený projekt lživý, když na straně 65 uvádí – náhrada za stávající parkoviště bude vytvořena v podzemí Galerie Prostějov – celkem 430 stání. Což je v rozporu s jejich tvrzením uvedeným na straně 62 jejich projektu!!! a nutným propočtem potřeb samotné Galerie dle ČSN 73 6110.

 C) Vliv stavby:

Obrovský rozsah stavební jámy na ploše cca 160 * 120 * 10 m hloubky!!! s nutností boje proti spodní vodě ve spojitostí s řadou staveb v městské památkové zóně (realizované u samotné paty Rajské zahrady ) jsou v projektu bagatelizovány tvrzením ( Ve vzdálenosti cca 50 m od okraje severní budovy plánované Galerie Prostějov stojí kostel Povýšení svatého kříže, který je nemovitou památkou. Jeho negativní ovlivnění stavbou záměru se nepředpokládá.).

Přitom nejde o žádných 50 m od kostela, ale pouhých pár metrů od zdi Rajské zahrady u stavby, která předpokládá řešení problému vysoké hladiny spodních vod takto:… Hladina podzemní voda se nachází v hloubce cca 3 až 4 m pod terénem, to znamená, že při hloubení základové jámy (do hloubky cca 10 m pod terénem) bude podzemní voda zastižena a bude nutné ji čerpat. Základová jáma bude obehnána pilotovými stěnami – pilíře tryskové injektáže zde vytvoří jednolitou stěnu.

Upozorňuji na údaje z projektu, cituji … v současné době není k dispozici inženýrsko-geologický průzkum (IGP). Byla provedena rešerše na základě archivních údajů.

Dosud tedy nikdo nestanovil, co s okolním prostředí řady nemovitostí, s řadou cenných kulturních památek udělá realizace stavby o velikosti jednolité stavební jámy cca 160 * 120 *10 m hloubky, kdy dojde ke změně hydrogeologických poměrů, kde u řady nemovitostí může dojít k sesedání staveb, u řady ke zvýšení hladiny spodní vody.

Toto riziko je jen bagatelně formulováno s tím, že tento průzkum bude realizován až v dokumentaci pro stavební povolení. To ovšem velice oslabuje pravomoc samosprávy znát pro svůj majetek, majetek občanů, majetek církví a jiných rizika, se kterými se investor musí dopředu vypořádat.

 D) odůvodnění neexistence Společenského centra

Už jen jako perličku k některým mylným tvrzením v projektu ve věci toho, že z původně avizovaného Obchodně-společenského centra vypadla nějak tak kultura připojuji jejich názor uvedený v projektu : Jako náhrada za zrušené KaS centrum může sloužit Městské divadlo a Národní dům.  To beru – ušetříme tedy 80 mil. Kč za připravované centrum v Jezdeckých kasárnách J .

Vážení čelní představitelé města,

dostali jste se vinou společnosti MANTHELLAN pod časový a odborný tlak tím, že proces EIA byl spuštěn v takovém časovém horizontu, že samosprávě města nezbývá dostatek času na reakci.

Právě proto Vás v běhu lhůty s možností stále i z Vaší strany reagovat upozorňuji  na skutečnost, že pokud město nyní nevyužije procesu EIA k definování svých základních priorit v možnosti ovlivnit budoucí stav stavby, vliv stavby na hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy 2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti, mohlo by to mít vliv na posuzování občanů města, zda volená samospráva využila všech legálních a transparentních kroků k obhájení zájmů města.

Zatím to totiž vypadá tak, že cokoliv si MANTHELLAN usmyslel, to dostal.

A původní soutěžní návrh se do praxe tlačí v podobě a tvaru nápadně výhodném jen pro investora.

Shrnu základní problémy:

-trvat na hydrogeologickém průzkumu a zpracování zejména vlivu změny vodních poměrů už v procesu EIA zejména na stavby v městské památkové zóně

-trvat na kvalitním řešení statické dopravy s tím, že nikdo neřekl, jak po dobu stavby budou řešeny náhradní parkovací plochy

-trvat na tom, že nesmí dojít ke zhoršení kvality statické dopravy (opakuji svůj názor deklarovaný v podání připomínky k regulačnímu plánu v tom smyslu, že stavba může být jen tak velká, kolik zabezpečí parkovacích míst a nesmí to být naopak, že stavba si řeší jen problémy své a jiné nyní už větší opět přenechá na město)

-trvat na podrobném řešení pohybu těch cca 11500 nákladních aut – kudy povedou trasy zejména v památkové zóně a jak budou ostatní nemovitosti chráněny před pohybem souprav každé o hmotnosti 36 tun.

S pozdravem Ing. Pavel Burša

Příloha : mé připomínky k Regulačnímu plánu oblasti výstavby „Galerie Prostějov“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>