Jako kočka na rozpálené střeše si mohou připadnout radní našeho města

O tom, že politika plodí plody nejen sladké, ale i ty trpké a nestravitelné, se mohou přesvědčit naši radní města ve věci projektu bourání KASC a jeho náhrady obchodním domem v projektu tzv. Galerie Prostějov.

Jen pro představu veřejnosti: stávající Prior měl kolem 4000 m2 prodejní plochy. Nyní, jak se každý může přesvědčit na vlastní oči, probíhá jeho rekonstrukce na dvojnásobek plochy a to 8000 m2 (ostatně mají k tomu tuto webovou prezentaci http://www.zlata-brana.cz/. A k tomu si představte, že ani ne 100 m odtamtud, bude probíhat stavba kolosu dvojnásobného o prodejní ploše 16000 m2, na půdorysu stavby 160*120 m a to do hloubky cca 10-11 m a to v sousedství pouhých 10 m od hlavního kostela.

Čím dál více je jasné, že původní záměr města zbourat KASC, postavit tam nové Obchodně-společenské centrum se nepodařilo dotáhnout do správného konce. Našemu původnímu záměru totiž neodpovídají Smlouvy o smlouvách budoucích, které tam definují jen stavbu Obchodního centra. Podrobnosti k tomu, proč se tak stalo, tady neřeším.

Ale k meritu věci. Sešly se nyní 2 zajímavé termíny i pro voliče města. Nejprve musíme jako město opakovaně sdělit do 23.5.2013 Olomouckému kraji, jak jsme na tom se vztahem města k předloženému záměru Galerie Prostějov od firmy Manthellan. A toto ovoce je v této věci asi hodně trpké. Co tam máme napsat, když je dle záměru evidentní, že v památkové zóně se nám vše do minimálně 11 m hloubky poddoluje, že v úrovni cca 4-5 m se objevuje spodní voda a změna vodního režimu vlivem nepropustné vany o velikosti 160*120*11 m – panečku , to je ale pěkná lodička, nemyslíte :) ohrozí potencionálně ostatní nemovitosti ať změnou vodních procesů, tak vlivem stavby, kdy voda může přenášet vibrace hodně daleko a hodně intenzivně, dále se nám tam natlačí další doprava ať v průběhu stavby či po té, zásadně se tam omezí možnost parkování a centrum města se pod koly více jak 11500 plně naložených nákladních automobilů v průběhu stavby bude třást v samotných základech? Nu posuďte sami, jsou to ty plody, které by každý politik chtěl ochutnávat?

A druhým termínem je datum 29.5.2013 na setkání aktivistů či jak chcete říkat třeba odpůrců stavby Galerie Prostějov či jen občanů, kteří zatím nejsou přesvědčeni o tom, že stavba takového kolosu s takovými dopady, navíc odtržená od centra Společenského je i v souladu s rozvojem města. Tam byli pozváni právě čelní politici města, aby oni přednesli svoji vizi obhajování záměru stavby s vidinou toho, že Společenské centrum bude stavět nyní město za cca 90-100 mil. Kč už za své prostředky.

No nezávidím radním, jak se k té věci postaví a jak bude znít třeba jejich stanovisko k Olomouckého kraji, kde čekám, že přesně pojmenují rizika megalomanské stavby zejména na památkovou zónu, třeba i na hlavní kostel, na absolutní neřešení dopravy a vůbec to, zda je skutečně nutné mít 24000 m2 prodejní plochy 100 m od sebe.

Korunu tomu zmatku, jak se vlastně postavit k záměru Galerie, z něhož bylo z Obchodně-společenského centra vykastrováno centrum Společenské,  přidal další judikát Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 4198/2011, ze dne 13. 12. 2012, který opakovaně v rámci sjednocujících rozsudků soudů potvrzuje to, co nám hrozí. když nastane realizace záměru odlišného od dříve konkretizovaného záměru.

…Účelem § 39 odst. 1 zákona o obcích je především navenek projevit vůli obce ohledně zamýšlené (zákonem vypočtené) dispozice s jejím majetkem, informovat o ní občany, umožnit jim veřejnou kontrolu hospodaření s majetkem obce; jde o to, aby příslušné úkony probíhaly transparentně, aby se o nich občané předem a včas dozvěděli, aby mohli upozornit na hrozící pochybení či nesprávné hospodaření obce a případně aby měli možnost sami vstoupit do tzv. nabídkového řízení jako zájemci (srovnej např. rozsudek ze dne 27. 9. 2010, sp. zn. 30 Cdo 1250/2009, uveřejněný pod č. 45/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3757/2007).

Zákon o obcích nestanoví žádnou lhůtu, v níž by po zveřejnění záměru (jeho sejmutí) měl být předmětný právní úkon učiněn. Obec sama může ve zveřejněném záměru stanovit lhůtu, v níž má být zamýšlený právní úkon učiněn. V takovém případě se uplatní závěry, k nimž dospěl Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 32 Cdo 721/2010, v něm dovodil, že určení podmínek tzv. nabídkového řízení, není obligatorní náležitostí zveřejňovaného záměru, pokud však obec takové podmínky stanoví a zveřejní jako součást záměru o převodu nemovitostí, pak tyto podmínky jsou součástí zveřejněného záměru se všemi důsledky s tím spojenými a k platnosti právního úkonu podle § 39 odst. 1 zákona o obcích by bylo třeba, aby stanovená lhůta byla dodržena. Pokud obec dobu, v níž bude zveřejněný právní úkon po sejmutí z úřední desky projednán, ve svém záměru nestanoví, nemusí majetkový úkon ve svých orgánech projednat bezprostředně po uplynutí minimální patnáctidenní lhůty stanovené v § 39 odst. 1 zákona o obcích. Aby však byl naplněn účel požadavku publikace záměru obce, musí být časová kontinuita mezi zveřejněním záměru a realizací zamýšleného právního úkonu (dispozice s majetkem obce) zachována. Není tedy vyloučeno, aby mezi publikací záměru a rozhodnutím obce uplynula delší doba, tato doba však nesmí být s ohledem na konkrétní povahu zamyšlené dispozice nepřiměřeně dlouhá. Byl-li majetkoprávní úkon obce učiněn až po delším odstupu od sejmutí zveřejněného záměru z úřední desky obce, bude nutné vždy při úvaze, zda byla splněna podmínka platnosti právních úkonů obce podle § 39 odst. 1 zákona o obcích, zvážit, zda mezi předmětnými projevy vůle je časová, věcná a logická návaznost. Bude záležet na individuálním posouzení všech konkrétních okolností, zejména zda se podstatným způsobem nezměnily podmínky, za nichž došlo ke zveřejnění záměru. Uplynuly-li však mezi zveřejněním záměru (jeho sejmutím z úřední desky) a projednáním tohoto záměru v orgánech obce více než dva roky, jde o dobu obecně nepřijatelnou.

Co plyne radním z nového judikátu? Opakovaně to, že Záměr a Smlouvy musí být košer a musí být v dikci toho, co se definovalo v záměru a kdo umí číst a podívá se na záměr a smlouvu, okamžitě pozná, že se de fakto mluví ve 2 judikátech o našem problému.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>