Další uzavřený seminář zastupitelů ke Galerii?

Dle sdělení paní tiskové mluvčí : „…Dobrý den pane Buršo, tak jsem ověřovala, zda již byl pevně stanoven termín semináře k projektu Galerie Prostějov. Termín je tedy znám – 11/6 (před jednáním Zastupitelstva města Prostějova). Seminář je pouze pro zastupitele…“ nám opět vychází to, že to bude uzavřené jednání.

Po negativní zkušenosti s podobným jednáním zastupitelů v roce 2010 jsem radě města okamžitě podal žádost o transparentní jednání zastupitelů za účasti veřejnosti a médií, s předem zveřejněným programem a dopředu zveřejněnými materiály a aby z jednání byl pořízen videozáznam. Cílem je totiž maximalizovat věcnost, konkrétnost jednání a aby byl čas se na seminář připravit hlavně v rovině zastupitelů. A mimochodem jsem se znalosti věci požádal o to, aby si město nechalo vypracovat 2 nezávislé právní posudky ve věci postupu kolem smlouvy s investorem a aby se město těmito posudky dále řídilo.

celé podání najdete zde:

Členům Rady statutárního města Prostějov

 Ing. Pavel Burša

Tylova 20, 796 01 Prostějov

 V Prostějově 30.05. 2013

 Seminář zastupitelů ke Galerii Prostějov, žádost o právní rozbor situace se smlouvou v té věci

Vážení členové rady města,

Dozvěděl jsem se dnes od paní tiskové mluvčí, že se má dne 11.6.2013 konat seminář zastupitelů k projektu Galerie Prostějov. Dle jejího sdělení bude seminář pouze pro zastupitele. Nerozumím tomu postupu tajení přípravy stavby za 1 mld. Kč, která je dle všech známých údajů (například záměrem předloženým do procesu EIA) ve zřejmém rozporu se stále platným záměrem zastupitelstva.

U námi voleného postupu hrozí absolutní neplatnost smlouvy s investorem v důvodu zjevného nesouladu Záměru a Smlouvy, která je opřena o stanoviska judikatury NS i Vám už známého stanoviska okresního státního zastupitelství (…ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, potažmo soudu Ústavního,…, kteroužto lze zjednodušeně vyjádřit tak, že došlo-li k převodu (ne)movitého majetku v rozporu s původně zveřejněným záměrem (uvádějícího podrobnější než zákonem požadované podmínky, které jsou však součástí vyhlášeného záměru), je nutno na takovou situaci nahlížet, jako kdyby obec převedla majetek bez zveřejnění záměru“ (viz. např. rozsudek NS ČR sp. zn. 321 Cdo 721/2010, který do značné míry problematiku a soudní výroky k ní se vztahující „sumarizuje“). Nutno dodat, že diskrepanci mezi Záměrem a kupní smlouvou, jejímž předmětem je převod majetku,  pak zákon sankcionuje absolutní neplatností … ) .

Nadále dalšími kroky v tomto procesu vyvoláváme ve veřejnosti představu o legálnosti tohoto procesu, nadále maximalizujeme potencionální škody na majetku města z důvodu dalších uplatňovaných výdajů investora, který tyto výdaje může jako škodu uplatňovat na našem městu.

Chtěl jsem Vám navrhnout, aby rada města na tyto nové skutečnosti reagovala a vzhledem k tomu, že asi byl termín semináře už deklarován, aby se tento seminář 11.6.2013 uskutečnil, ale s těmito podmínkami:

–         bude dopředu zveřejněn program, kdo a s čím konkrétně vystoupí

–         materiály k semináři ze strany investora či města budou zveřejněny v termínu minimálně 5 dní před jeho konáním v elektronické podobě na webu města i pro širokou veřejnost

–         seminář bude v rovině kontrolní funkce veřejnosti a medií otevřen široké veřejnosti v pozici hosta bez práva na semináři vystoupit

–         ze semináře bude pořízen videozáznam a ten bude dán veřejnosti k seznámení.

Cílem bude zamezit tomu, co se stalo v roce 2010, kdy zjevně nebyli všichni řádně informováni o projektu a jeho dopadech a zejména právních problémech v rámci nevyvážené smlouvy. Uveřejnění materiálů 5 dní před seminářem dá všem zastupitelům možnost se na jednání řádně připravit a o to kvalitnější a věcná může být diskuse nad přednášeným materiálem.

Co nejdříve navrhuji radě města zpracovat 2 nezávislé posudky aktuální právní situace, v níž se nachází město ve vztahu k platnosti smlouvy o smlouvě budoucí s investorem, tyto závěry 2 nezávislých právních stanovisek vzít na vědomí a řídit se jejími doporučeními. Do doby, než bude známa právní situace města v rámci legislativy uplatňované v roce 2013 nepodnikat v této věci žádné další kroky. Když jsme schopni si nechat kreslit 4 plány multifunkčního centra za celkem 200 tis. Kč, kde nám pak vychází výdaje města v rámci jednotek stamilionů korun, určitě je pro posílení právní jistoty Vašich kroků vhodné mít ošetřen i nezávislou expertízou právní stav ve věci, kde minimálně stejná hodnota škody hrozí směrem vůči nám.

S pozdravem Ing. Pavel Burša

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>