Další návrh úpravy parkování na městě – bude lepší jak ty minulé návrhy?

Vzhledem k tomu, že se na radě města 22.10.2013 bude jednat o další variantě úpravy parkování, podal jsem radě města několik poznatků, co by v takovém systému mělo být řešeno.

Mimochodem – město Česká Lípa podobný problém také řešilo – odkaz na jejich návrh řešení je zde: http://www.mucl.cz/customers/mucl/ftp/File/OKT/Sekretariat/zastupitelstvo/2012_03_28/044/Koncepce%20parkovani.pdf . A co se v tom jejich materiálu píše?

To, co říkám našemu městu už několik let !!!

…Cílem optimalizace parkovacího systému v centru města je vytvořit ucelený parkovací systém s optimální obsazeností a obrátkovostí na komerčně atraktivních místech. To předpokládá především omezení dlouhodobého návštěvnického parkování v centru města a současně zvýšení počtu parkovacích míst pro abonenty a rezidenty. Souběžně s optimalizací dopravní je třeba řešit optimalizaci ekonomickou tak, aby nově zavedený systém umožnil přijatelnou ekonomickou návratnost vložené investice a přinesl maximum užitku pro potřeby města a jeho obyvatel. …

V současné době je část parkovacích ploch pronajata soukromému subjektu, který využívá k parkování systém osobního výběru parkovacího poplatku ve výši stanovené pronajímatelem, tedy městem Česká Lípa. Město Česká Lípa tak v současné době nemá reálnou možnost tento systém zásadně ovlivnit, proto by bylo vhodné upravit stávající nájemní vztah tak, aby město tuto možnost získalo. Jednou z možností, jak tohoto stavu dosáhnout je například ukončení smluvního vztahu se stávajícím nájemcem, kde je stanovena výpovědní lhůta v délce 6 měsíců. V průběhu výpovědní lhůty je pak možné připravit a realizovat potřebná opatření tak, aby po ukončení nájemního vztahu mohlo plynule dojít k přechodu na nový systém parkování v centru České Lípy, který bude pro obyvatele a návštěvníky města jednoduchý, srozumitelný a přinese obecně přijatelné podmínky pro využití dostupných parkovacích ploch v historickém centru města.

Takže zde níže je uvedeno to podání na město:

Členům Rady statutárního města Prostějov

Ing. Pavel Burša, Tylova 20, 796 01 Prostějov

V Prostějově 21.10.2013

Parkování v centru města  – návrh .A.S.A TS Prostějov

Vážení přátelé,

dovolte mi předložit Vám několik postřehů k uvažovanému parkovacímu systému. Opakovaně jsem radě města sdělil v minulé době vhodná doporučení, jak možný systém koncipovat. V současné době máte předložený návrh od společnosti .A.S.A. TS Prostějov.

Nevšiml jsem si, na základě jakých zadání tento materiál byl radě vůbec předložen, kdo o něj vlastně žádal, z jakých priorit či zadání materiál vycházel a zda je dáván městu zdarma či je zpracován na základě nějaké objednávky.

Není zřetelné, zda materiál vychází jakoby ze zavedené zvykové metody „pronájmu ploch“ či zda půjde o posun k externímu správci se vším všudy a zda nám tedy náhodou není předjímáno (nebojím se říci podsouváno do podvědomí) řešení vhodné zejména předkladateli návrhu a zda akceptací tohoto návrhu nejdeme proti duchu veřejných zakázek, kdy si jeden „soutěžitel s dobrými vztahy“ na město „předjedná startovní pozici“ a „město ji mlčky akceptuje“, aniž podmínky představené navrhovatelem otestuje soutěží, takže může ve skutečnosti jít o obcházení zákona o veřejných zakázkách.

Protože jak je bohužel u nás zvykem, materiál ve formě návrhu řešení parkování dennodenně dopadající na tisíce lidí nebyl dán veřejnosti k diskusi, ač se jí bytostně dotýká, nezbývá mi než Vám sdělit pár bodů, které byste měli v materiálu hledat.

Ekonomika – zajímá mne, kolik peněz vybraných z parkovného zůstane skutečně městu. Je potřeba zabezpečit, aby se procentický podíl města na vybraném parkování zvyšoval a nedocházelo stále k parazitování externích firem na tom, že sice zvýší výnosnost investice, ale jejich podíl roste více, jak podíl města. Dovedeme tedy říci, jak je nyní provozování parkovišť ve formě pronájmu výhodné? Kolik nás jako město stojí „správa“ systému a zda se náhodou nedostáváme do situace, kdy z toho co se vybere, většina odejde pryč? Máme skutečně všechny „procesy“ nastaveny tak, aby parkovné zůstávalo v maximální míře v rozpočtu města a vracelo se do investic?

Bude to nové parkování o „maximální ziskovosti všech “ nebo o „přiměřeném zisku pro provozovatele“ s tím, že hlavní část výnosu parkovného skončí povinně v investicích do rozšiřování podílu parkovišť, protože stupeň motorizace stále roste a město na tuto situaci musí reagovat? Má město skutečně pod kontrolou ziskovost stávajícího provozování? Město má ve společnosti .A.S.A. TS Prostějov své dozorující zástupce a ti by měli ověřit, jak moc zisková je tato činnost pro provozovatele a jak pro město a tyto informace by měli sdělit i veřejnosti, protože tu bude zajímat, kde končí peníze za parkování. Parkování v centru města pro zabezpečení fungování města je skutečně něco jako „veřejný statek“ a tak by k němu mělo být přistupováno a nemělo by se z něj stávat to, co se stalo s výnosem z radarů – tedy jednoznačný penězovod mimo rozpočet města. Nenechávejme se stále jako město přesvědčovat investory metodou „o to se nemusíte nestarat, to vše za vás zabezpečíme, jen nám to pronajměte a my si na tom uděláme krásný byznys plán a po tom Vám nic není“. Zajímejme se o vlastní ekonomiku provozování parkovišť a ptejme se na % rentability nákladů, kolik do toho oni skutečně investují a kolik na tom vydělají. Zajímejme se, kolik nás „správa parkovišť“ vlastně stojí, zda 10%, či 20%, či snad 30% či 40% či snad i více jak 50% toho, co se vůbec vybere… Pro mne ekonomicky vychází, že jakýkoliv model, když jde „správa“ nad 25% výběru z parkovného je pro město špatný.

Zpracovalo si vůbec město nějakou svoji ekonomickou analýzu provozování parkovišť, která by byla variantou k předloženému návrhu?  Nerozumím tomu, proč roky třeba sousední město Olomouc má komplet správu parkovišť pod organizační správou města ( a je mi jedno, že organizačně je tím pověřena Městská policie – u nás by to bylo město zastoupené správou majetku) a proč u nás stále tolerujeme externího správce, který realizuje na nedostatku parkovacích míst velice zajímavý zisk s minimem provozních nákladů a tedy vysokou rentabilitou nákladů. Proč se i my nechováme stejně, promiňte mi to slovo „podnikatelsky“ jako on a jen tak dovolíme transfer ZISKU mimo sféru města při obratu výběru parkovného cca 3 mil. Kč. Má město povědomí o tom, co ta „správa“ vlastně znamená a kolik ročně co stojí? Zda ty úplně stejné náklady, co má tzv. provozovatel by nemělo samo město, kdyby si parkoviště spravovalo samo a zisk by zůstal v rozpočtu města?

Máme jako město někde aktualizovaný rozbor uživatelů parkování – kolik, kde a jakých uživatelů kde parkuje, abychom mohli nadefinovat vůbec nějaké zadání co se má nově řešit?

Vzhledem k zásadním změnám v centru  v souvislosti se stavbou Galerie Prostějov dojde k zásadnímu úbytku parkování v centru města a to na několik let (plocha u tržnice, parkoviště Křížkovského, ulice Komenská, plocha bývalé sodovkárny Komenská x Wolkerova) – půjde o dopad cca minimálně 250 parkovacích míst v té oblasti). Reaguje na tuto skutečnost nějak tento návrh?

Uvažuje nějak rada města, že by tento návrh provozování parkovišť s abonentními či rezidentními kartami před jeho schválením nechala projít veřejností na nějakém to veřejném semináři? Pokud je mi známo, návrh řeší jak parkování pro dojíždějící do centra, tak i abonenty a rezidenty. Podle mne by právě včasné seznámení s návrhem a sběr připomínek od budoucích uživatelů měl být prioritou pro schválení tohoto záměru, abychom nedělali „sociální inženýrství“ zaváděním něčeho, co se může ukázat jako konfliktní či nevyvážené a na čem skončil minulý návrh.

V té souvislosti mne napadá – jakoby mimo systém má být řešeno explicitně „parkování úředníků města“. Nerozumím, v čem jsou úředníci města více jako stovky dalších lidí do centra dojíždějících tu za prací či za úřady a proč by kategorie úředníků města (http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/za-kubusem-je-misto-pro-auta-uredniku-i-trhovce-neboji-se-radni-20131018.html ) měla mít svoji zvláštní kategorii. Úředník je zaměstnanec jako kdokoliv jiný a nevím, proč se snažíme této kategorii vytvářet speciální podmínky a proč si třeba jiní zaměstnanci (také nuceni pracovat v centru) , takový přístup také nezaslouží. Ptám se tedy na způsob řešení zón střednědobého parkování či dlouhodobého denního parkování pro všechny a ne jen úředníky města.

Jen dovětek – povolením dalších cizích investic do majetku města „provozovatelem“ opět vytváříme nedělitelné pouto vztahu, které město není schopno měnit. Je potřeba vzít v potaz, zda navrhovaný závorový systém na Školní je vůbec ekonomicky podložený a zda stejného výsledku nedosáhneme levněji. Zda si někdo spočítal, zda při určitém % výběru parkovného je vůbec zavedení závorového systému vhodné. Zda ten závorový systém zde nefunguje spíše jako blokace vztahu na řadu let dopředu, protože snižovat někde úroveň neplatičů o jednotky % má své limity v tom, kolik se vlastně peněz vybere navíc a kolik se za to zvýšení výběru vlastně proinvestuje.

Vážení členové rady, navrhuji ve věci parkování toto:

opustit stávající systém „pouhého pronájmu“ a externího spravování a přejít do systému vzor Olomouc – provozovat systém parkování jednoznačně sami a na NEZBYTNĚ nutné služby ( tím myslím úklid a případné opravy ploch) najít firmy za co nejvýhodnější cenu. Je to ekonomicky nejvýhodnější varianta a u ní se dá vlastním voličům skutečně říci, že na jejich placeném parkování rada města nedopustí žádné vyvádění zisku z provozování parkování pro město mimo rozpočet města, jak se tomu nyní děje. Vzhledem k divoce organizovanému stavu dotýkajícího se samotného centra města kdy stále nevíme, co kde bude stát, jak to bude vypadat, jak se to projeví na okolí ( tím myslím bourací práce na KASC, zrušení stovek dnes používaných parkovacích míst, zrušení tržnice a její nucené vymístění tam, kde se dá dostat opět jen autem kvůli zásobování, průběh několikaleté výstavby Galerie Prostějov a jí vyvolanými dopravní problémy) bych doporučil nevytvářet jednotný systém parkování a dávat jeho správu externí firmě, protože se tím zbavíme možnosti okamžitě reagovat na reálný stav,

provést během měsíce listopad řádnou diskusi s občany, předložit jim předtím na web města původní variantní řešení od firmy DHV, případně návrh od společnosti .A.S.A. TS Prostějov. Na základě podnětů z veřejného projednání vypracovat pak během 1 měsíce pouze postupné změny v organizaci parkování respektující jak stránku regulační, tak stránku ekonomickou. Celou revizi parkování v centru začít reorganizací od parkoviště na Školní (tam 1 osoba fyzicky kontrolující výběr parkování placená z úřadu práce vykoná to stejné, jako investice závorového systému za statisíce korun) a postupně prověřit organizaci na všech dostupných plochách a navrhnout pro ně řešení reagující jak na potřeby krátkodobého parkování, tak na potřebu střednědobého či dlouhodobého parkování včetně řešení rezidentů, abonentů a třeba i těch zvýhodňovaných úředníků města. I toto se vše dá stihnout do 1.1.2014 a to jen za pomocí úředníků města.

Cílem by tedy mělo být spíše uzavření kolečka výběru parkovného, kdy nyní paradoxně většina peněz vybraných na parkovném se utratí na tzv. „správu“ parkování a kdy zůstatek pro město je menší, jak celková režie s tím spojená eliminací zejména té zbytné „ziskové položky“ pro správce.

s pozdravem Ing. Pavel Burša

1 komentář u “Další návrh úpravy parkování na městě – bude lepší jak ty minulé návrhy?

  1. Jeden (2) hlídač parkoviště s foťákem udělá větší službu, než parkovací systém za statisíce. To plně souhlasím. Stále se hledají komplikovaná řešení a nemusely by. Udělat ceník na centrálních parkovištích hodinový, půldenní, denní, noční a na odstavných parkovištích celodenní a týdenní. Na Wolkerové postavit průjezdný parkovací dům, jak mají v NICE a budem mít vystaráno na 30let.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>