„Král je nahý“ stanovisko města Prostějova k záměru Galerie je jednoznačné

Dalo to sice trochu práce, ale podařilo se mi dopracovat k oficiálnímu textu stanoviska města Prostějova v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí ( EIA) k záměru stavby Galerie Prostějov www.pavelbursa.cz/stanovisko.pdf .

Pikatní na té věci je, že tento záměr do posuzování předkládalo nejdříve naše město pod číslem jednacím OLK632 v prosinci 2012, aby tento ve všech důležitých parametrech totožný záměr pod číslem OLK648 předkládal v květnu 2013 už investor.

V čem se liší tyto 2 záměry se lze jednoduše přesvědčit, porovnáme-li text těchto záměrů – výsledek porovnání najdete zde www.pavelbursa.cz/komparace.pdf. Tolik změn tam provedeno nebylo a přesto se ukazuje, že nyní naše město prosazuje 9 zásadních doporučení, které by přepracovaný záměr měl dodržet.

Co k tomu říci? Že už v plné míře chápu postup prostějovských městských úředníků, kteří se v rámci posuzování tohoto záměru Galerie (např. Regulační plán atd.) raději z procesu vyloučili a přehodili odpovědnost na úředníky olomoucké.

Ukazuje se totiž, že :

záměr, tak jak je nyní předložen, vykazuje vážná potencionální rizika,

tento záměr není v souladu s platnou legislativou upravující tuto oblast

a koneckonců nemá ošetřeny všechny vlivy na okolní prostředí ( doprava, parkování, cyklostezky, statika, spodní vody atd.).

Ostatně, skoro všechna zásadní doporučení, co nyní definovalo město, jsem ve svém podání v rámci EIA definoval i v tomto svém podání www.pavelbursa.cz/OLK648.pdf .

Jsem rád, že konečně se směrem k záměru firmy Manthellan řeklo jednoznačně, že „král je nahý“ a bude se tedy o to více pracovat na tom, aby se záměr přepracoval k lepší a kvalitnější formě zejména pro město.

Končí podání možnosti vyjádření veřejnosti k EIA Galerie Prostějov

Dne 23.5.2013 končí možnost reakce veřejnosti v procesu EIA. Protože v té věci bylo vyzváno i naše město k reakci, poslal jsem paní tiskové mluvčí dotaz či spíš skromný požadavek na zveřejnění stanoviska města na web města.

Mám za to, že lidi veřejně deklarovali, co vidí na projektu za problém a mají nárok samozřejmě zjistit, co si o projektu myslí samo město, kde oni žijí.

Dobrý den paní Gáborová,
zítra je poslední den pro podání stanoviska města ve věci „EIA Galerie Prostějov“.
Chtěl jsem Vás požádat, zda byste mi to stanovisko (samozřejmě až po jeho zaslání naším úřadem Olomouckému kraji) poslala mailem, případně, zda je možné na web města toto stanovisko zveřejnit například ve formě tiskové zprávy města. Já si myslím, že určitě nejsem sám, kdo je zvědavý na oficiální stanoviska města Prostějova v této věci. Dlouhodobě se o věc zajímám jak vidí rizika stavby Galerie lidi pověření správou města, protože někdy to tak vypadá či jsem optimista snad možná i vypadalo, že nám je úplně jedno, co si tam investor nakreslil.

Koneckonců jde v té věci de fakto o politický dokument, protože co je mi známo, toto stanovisko schvalovala rada města a nejde tedy o stanovisko nějakého odboru ve výkonu státní správy, ale o stanovisko politického vedení města, mám pocit podepsaného pravděpodobně panem primátorem a proto jeho zveřejnění na web města by neměl být problém.

díky a zdraví Pavel Burša , konec dopisu na radnici.

dovětek …Tamtamy vybubnovaly, že dnes ( 22.5.2013) se na radnici konala náročná pracovní schůzka města s Manthellanem kolem Galerie Prostějov. Chtěl bych věřit tomu, že na rozdíl od schůzek v minulosti bude z té schůzky zveřejněn zápis či kvalitní info (kdo a proti komu a jakou hru vlastně hrál, aby to nebylo, že se hráči obou stran spojí proti nezúčastněnému občanstvu, jak to někdy tak dosud vypadalo) a hlavně, abychom nebyli jako město opiti rohlíkem, protože se nám tak stalo už jednou v případě tzv. interních analýz kolem Společenského domu. Takže – dozvíme se nějaké závěry z té schůzky, je nějaký posun v kvalitě projektu, kdy budou zveřejněny konkrétní vizualizace, jak nám byly slibovány už asi před čtvrt rokem a kdy bude slíbený seminář pro zastupitele a třeba i tu veřejnost? To jsou otázky veřejně položeny právě těm odpovědným lidem z radnice, co každý den můj web sledují :) .

Jako kočka na rozpálené střeše si mohou připadnout radní našeho města

O tom, že politika plodí plody nejen sladké, ale i ty trpké a nestravitelné, se mohou přesvědčit naši radní města ve věci projektu bourání KASC a jeho náhrady obchodním domem v projektu tzv. Galerie Prostějov.

Jen pro představu veřejnosti: stávající Prior měl kolem 4000 m2 prodejní plochy. Nyní, jak se každý může přesvědčit na vlastní oči, probíhá jeho rekonstrukce na dvojnásobek plochy a to 8000 m2 (ostatně mají k tomu tuto webovou prezentaci http://www.zlata-brana.cz/. A k tomu si představte, že ani ne 100 m odtamtud, bude probíhat stavba kolosu dvojnásobného o prodejní ploše 16000 m2, na půdorysu stavby 160*120 m a to do hloubky cca 10-11 m a to v sousedství pouhých 10 m od hlavního kostela.

Čím dál více je jasné, že původní záměr města zbourat KASC, postavit tam nové Obchodně-společenské centrum se nepodařilo dotáhnout do správného konce. Našemu původnímu záměru totiž neodpovídají Smlouvy o smlouvách budoucích, které tam definují jen stavbu Obchodního centra. Podrobnosti k tomu, proč se tak stalo, tady neřeším.

Ale k meritu věci. Sešly se nyní 2 zajímavé termíny i pro voliče města. Nejprve musíme jako město opakovaně sdělit do 23.5.2013 Olomouckému kraji, jak jsme na tom se vztahem města k předloženému záměru Galerie Prostějov od firmy Manthellan. A toto ovoce je v této věci asi hodně trpké. Co tam máme napsat, když je dle záměru evidentní, že v památkové zóně se nám vše do minimálně 11 m hloubky poddoluje, že v úrovni cca 4-5 m se objevuje spodní voda a změna vodního režimu vlivem nepropustné vany o velikosti 160*120*11 m – panečku , to je ale pěkná lodička, nemyslíte :) ohrozí potencionálně ostatní nemovitosti ať změnou vodních procesů, tak vlivem stavby, kdy voda může přenášet vibrace hodně daleko a hodně intenzivně, dále se nám tam natlačí další doprava ať v průběhu stavby či po té, zásadně se tam omezí možnost parkování a centrum města se pod koly více jak 11500 plně naložených nákladních automobilů v průběhu stavby bude třást v samotných základech? Nu posuďte sami, jsou to ty plody, které by každý politik chtěl ochutnávat?

A druhým termínem je datum 29.5.2013 na setkání aktivistů či jak chcete říkat třeba odpůrců stavby Galerie Prostějov či jen občanů, kteří zatím nejsou přesvědčeni o tom, že stavba takového kolosu s takovými dopady, navíc odtržená od centra Společenského je i v souladu s rozvojem města. Tam byli pozváni právě čelní politici města, aby oni přednesli svoji vizi obhajování záměru stavby s vidinou toho, že Společenské centrum bude stavět nyní město za cca 90-100 mil. Kč už za své prostředky.

No nezávidím radním, jak se k té věci postaví a jak bude znít třeba jejich stanovisko k Olomouckého kraji, kde čekám, že přesně pojmenují rizika megalomanské stavby zejména na památkovou zónu, třeba i na hlavní kostel, na absolutní neřešení dopravy a vůbec to, zda je skutečně nutné mít 24000 m2 prodejní plochy 100 m od sebe.

Korunu tomu zmatku, jak se vlastně postavit k záměru Galerie, z něhož bylo z Obchodně-společenského centra vykastrováno centrum Společenské,  přidal další judikát Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 4198/2011, ze dne 13. 12. 2012, který opakovaně v rámci sjednocujících rozsudků soudů potvrzuje to, co nám hrozí. když nastane realizace záměru odlišného od dříve konkretizovaného záměru.

…Účelem § 39 odst. 1 zákona o obcích je především navenek projevit vůli obce ohledně zamýšlené (zákonem vypočtené) dispozice s jejím majetkem, informovat o ní občany, umožnit jim veřejnou kontrolu hospodaření s majetkem obce; jde o to, aby příslušné úkony probíhaly transparentně, aby se o nich občané předem a včas dozvěděli, aby mohli upozornit na hrozící pochybení či nesprávné hospodaření obce a případně aby měli možnost sami vstoupit do tzv. nabídkového řízení jako zájemci (srovnej např. rozsudek ze dne 27. 9. 2010, sp. zn. 30 Cdo 1250/2009, uveřejněný pod č. 45/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3757/2007).

Zákon o obcích nestanoví žádnou lhůtu, v níž by po zveřejnění záměru (jeho sejmutí) měl být předmětný právní úkon učiněn. Obec sama může ve zveřejněném záměru stanovit lhůtu, v níž má být zamýšlený právní úkon učiněn. V takovém případě se uplatní závěry, k nimž dospěl Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 32 Cdo 721/2010, v něm dovodil, že určení podmínek tzv. nabídkového řízení, není obligatorní náležitostí zveřejňovaného záměru, pokud však obec takové podmínky stanoví a zveřejní jako součást záměru o převodu nemovitostí, pak tyto podmínky jsou součástí zveřejněného záměru se všemi důsledky s tím spojenými a k platnosti právního úkonu podle § 39 odst. 1 zákona o obcích by bylo třeba, aby stanovená lhůta byla dodržena. Pokud obec dobu, v níž bude zveřejněný právní úkon po sejmutí z úřední desky projednán, ve svém záměru nestanoví, nemusí majetkový úkon ve svých orgánech projednat bezprostředně po uplynutí minimální patnáctidenní lhůty stanovené v § 39 odst. 1 zákona o obcích. Aby však byl naplněn účel požadavku publikace záměru obce, musí být časová kontinuita mezi zveřejněním záměru a realizací zamýšleného právního úkonu (dispozice s majetkem obce) zachována. Není tedy vyloučeno, aby mezi publikací záměru a rozhodnutím obce uplynula delší doba, tato doba však nesmí být s ohledem na konkrétní povahu zamyšlené dispozice nepřiměřeně dlouhá. Byl-li majetkoprávní úkon obce učiněn až po delším odstupu od sejmutí zveřejněného záměru z úřední desky obce, bude nutné vždy při úvaze, zda byla splněna podmínka platnosti právních úkonů obce podle § 39 odst. 1 zákona o obcích, zvážit, zda mezi předmětnými projevy vůle je časová, věcná a logická návaznost. Bude záležet na individuálním posouzení všech konkrétních okolností, zejména zda se podstatným způsobem nezměnily podmínky, za nichž došlo ke zveřejnění záměru. Uplynuly-li však mezi zveřejněním záměru (jeho sejmutím z úřední desky) a projednáním tohoto záměru v orgánech obce více než dva roky, jde o dobu obecně nepřijatelnou.

Co plyne radním z nového judikátu? Opakovaně to, že Záměr a Smlouvy musí být košer a musí být v dikci toho, co se definovalo v záměru a kdo umí číst a podívá se na záměr a smlouvu, okamžitě pozná, že se de fakto mluví ve 2 judikátech o našem problému.

Naše „chromá“ transparentní radnice

Psal jsem o některých požadavcích na zvýšení transparentnosti našeho města zde http://www.pavelbursa.cz/?p=3068 . Došla odpověď z úřadu charakteru – „na webu není na faktury místo..“, „zákon nám to nenařizuje..“, „kdoví, zda zastupitelé vůbec on-line přenos z jednání zastupitelstva chtějí …“ Co myslíte, je to k :) či k pláči :(?

Celé znění odpovědi najdete níže, perličkou je zejména naše zákonné zdůvodnění obav  úřadu z reakce veřejnosti na zastupitelstvu pronášené projevy z důvodu ochrany osobnosti evidentně naším městem nadřazené zájmu veřejnosti na transparentnost veřejné správy. Proč takové obavy nejsou jinde už neřeším. Asi si tam prostě jen cení více své transparentnosti správy města nad něčím, co je veřejně projednávané.

Ještě perlička – to, že je skutečně stále více běžné sledovat zastupitelstvo on-line je zbytečné našim radním a zastupitelům opakovaně na desítkách města dokazovat ( stačí si vzít google a prolétnout web), stále více se navíc stává běžnější i o to, že se občané mohou s projednáváním zastupitelstva seznámit i off-line .

Nově právě nyní třeba právě zde http://www.liberec-me-bavi.cz/cs/prakticke-info/urady-statni-instituce-v-liberci/liberec-videozaznamy-ze-zastupitelstva-budou-k-dispozici-na-webu-mesta.html . No já chtěl jen aspoň on-line přenos a jak je vidět, „něchodí, stále nechodí, čo je s ňou, je mi biedně..“ :) .

Aspoň je nyní byrokraticky s citacemi zákonů ve věci „proč NE jednání s on-line přenosem zastupitelstva“ jednoznačně doloženo, že na naší tak formálně byrokraticky oceňované radnici stále platí „Kdo NECHCE, hledá důvody, Kdo CHCE, hledá způsoby“. Posouzení našeho přístupu, ať nejlépe vyhodnotí volič. Můj názor ke stanovisku města uvedeného v plném znění zde www.pavelbursa.cz/trpII.pdf je jednoznačný.

Celý příspěvek

EIA II. – konkrétní test našich zastupitelů

Berme tuto EIU II. běžící do 23.5.2013 i jako hmatatelný předvolební test řady našich současných i potencionálních budoucích zastupitelů pro příští rok, jak oni v praxi vnímají slib zastupitele „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů „.
 
Nechce se mi věřit, že je to skutečně zastupitelům i těm v koaličních řadách úplně jedno, že se zde má stavět jen obyčejný obchoďák stahující další dopravu do centra města. Obchoďák typicky myslící jen na své potřeby a ve skutečnosti kašlající na soutěžní řešení, kterým mazal med kolem pusy zastupitelům minulým (pravda i nemalé řadě současných) .
 
Jak se říká – každý za sebou nechává nějaký památník. Této generaci zastupitelů 2010-
2014 totiž hrozí to, že za nimi zůstane v centru nejprve jen ohromná díra, pak už jen komerce a veliká řada krásných slibů, které oni zatím nedovedli přeměnit v činy a pocit, že s naším městem někdo pěkně vytřel podlahu a opil nás rohlíkem za kačku devadesát.
 
Záměr s KASC zněl jednoznačně : „Vedle zajištění parkovacích míst pro novou výstavbu je třeba zajistit i maximálně možnou parkovací kapacitu. Součástí záměru bude komplexní dořešení dopravní infrastruktury v této lokalitě. Součástí navržené výstavby bude společenské centrum s kapacitou sálu min. 500 lidí„.
 
A reálný stav ? Hrozí zrušení 145 parkovacích míst ( řádné parkoviště u finanční úřadu + plocha Komenská ) a to prosím BEZ NÁHRADY – prý se souhlasem města!!!, žádné komplexní řešení dopravní problematiky se neděje a o Společenském sálu v centru se nám může už jen asi zdát.
 
Takže naschvál – po 23.5.2013 se podíváme, kolik zastupitelů si dalo čas a námahu, prošlo si předložený cca 80 stránkový záměr a kolik jich skutečně reagovalo podáním na Olomoucký kraj a v tom podání definovalo rizika a posilovalo potřeby města nad zbytnělými představami investora.
 
Zatím to vypadá, že naši zastupitelé spíše v té věci soutěží o bobříka mlčení, ale doba si vyžaduje ne mlčení, ale věcná a jasná stanoviska a právě na nich naši zastupitelé mohou ukázat, zda slib zastupitele je prázdné slovo či závazek.
 
Takže výzva zastupitelům zní trošičku cimrmanovsky: „Piš, barde zastupiteli, piš, zastaň se u Olomouckého kraje původního záměru a pak přijď a zúčtujeme spolu…“ :)

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva na světle božím

Na webu PVnovinky.cz se objevil kompletní zvukový záznam z jednání prostějovského zastupitelstva http://pvnovinky.cz/zpravy/14103-nestihli-jste-dnesni-zastupitelstvo-stahnete-si-ho . O kompletní zveřejnění jednání krajského zastupitelstva už bylo „politicky“ rozhodnuto http://pvnovinky.cz/zpravy/14026-audiozaznamy-z-jednani-krajskych-zastupitelu-budou-nove-na-internetu a jen u nás jsme opět pomalí Hanáci.

Jen pro ilustraci problému otevírání jednání zastupitelů veřejnosti ukáži, jak nám to dlooooooooooho trvá a zatím jinde nás dáááááááávno předbíhají:

V roce 2004 jsem o zveřejnění zvukového záznamu žádal poprvé. Doklad o žádosti je zde www.pavelbursa.cz/pb_cz_soubory/uvod_soubory/pb_soubory/infoo.htm . V tu dobu jsem zvukový záznam chtěl dát vypálit na CD a zpřístupnit na informačním středisku radnice.

V roce 2006 jsem už do toho chtěl zapojit internet a zpřístupnit zvukový záznam všem. Doklad o žádosti je zde www.pavelbursa.cz/pb_cz_soubory/uvod_soubory/pb_soubory/info.htm .

Je duben 2014, jinde už dávají jednání video on-line přenos na internet a jen u nás doklad o tom, co kdo vlastně na zastupitelstvu řekl, musí obstarávat novináři a ne sami politici :( .

Transparentní radnice II. – další návrhy směrované na radu města

Vzhledem k tomu, že se z původního návrhu uvedeného zde http://www.pavelbursa.cz/TRP.pdf podařilo realizovat jen určitou část, neusnul jsem na vavřínech a opět jsem cestou podání na městskou radu apeloval na zavedení dalších prvků, které učiní rozhodovací procesy na městě transparentnější.

Shrnutí žádosti:

- zveřejnit faktury města (minimálně jejich soupisy) po celou dobu současného politického vedení města

- doplnit jednací řád rady města po vzoru města Písek

- skutečně přestat nechat úředníky vymýšlet složité konstrukce, proč něco u nás stále nejde a materiály pro jednání rady města po vzoru města Písek ( kde to za stejné legislativy jde) natvrdo zveřejnit

- otevřít co nejdříve smlouvy města veřejnosti – přeci se nemáme za co stydět a žádné kostlivce snad neskrýváme

- zabezpečit co nejdříve on-line přenos jednání zastupitelstva jako pro někoho jedinou možnost se podívat, jak naši někteří zastupitelé vůbec vypadají a co se tam ve prospěch lidí projednává a jak se argumentuje.

Obsah podání najdete v textu níže:

Celý příspěvek

Úřední lapsus u neuvolnění informace podle 106/1999 – kaňka na chodu našeho městského úřadu

Na žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, která se týkala zveřejnění podkladových materiálů pro jednání rady města bylo naším úřadem odpovězeno takto:

odpoved

Nu což, roky nám tvalo, než se náš úřad naučil dělat něco, co bylo jinde už obvyklé (třeba s těmi podklady pro jednání zastupitelstva).

Je ale zajímavé, že ve městě Písku tytéž podklady pro jednání rady města v okamžiku zveřejnění programu jednání městské rady na internet jejich městští úředníci dávají. To za stejné legislativy, no možná ne stejné chuti mít rozhodovací procesy transparetní.

Tady jsou podklady pro jednání rady města Písek za rok 2013:

http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-rada-mesta/DIR-materialy-jednani-rady-mesta-2013

tady jsou podklady pro jednání rady města Písek za rok 2012:

http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-rada-mesta/DIR-materialy-jednani-rady-mesta-2012

a tady jsou podklady pro jednání rady města Písek za rok 2011:

http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-rada-mesta/DIR-materialy-jednani-rady-mesta-2011 .

Ano – už 3 roky !!! zveřejňují podklady pro jednání městské rady a my tady v roce 2013 jako městský úřad černé na bílem tvrdíme, že to nejde. :( .

Proto městu Písek uděluji jedničku za aktivitu :) . Co dát ale našemu městu nevím, asi jen to, že tu o tom našem přístupu napíši pár slov a budu doufat, že povzdech nad naší prostějovskou cestou „nevyhovění“ se dostane do očí či uší zodpovědných osob a bude zjednána okamžitá náprava zejména tam, kde se zaměňuje význam slova „neveřejný“ a slova „tajný“. Ostatně něco malého k tomu tématu je případně i zde http://moderniobec.ihned.cz/c1-49676420-jsou-zasedani-rady-obce-tajna .

Smlouvy města x městský web x zjištění problému, v čem je zakopaný pes

Nezdá se mi, že by v roce 2013 měl mít jakýkoliv komunální politik problém se zveřejněním uzavřených smluv města a protože zatímní odmítnutí problému odkazem na to, že by to „web nevydržel“ se mi nezdá příliš pravděpodobné, poslal jsem okamžitě na měú dotaz, jak to vlastně s těmi smlouvami je.

Dobrý den paní Gáborová,

reaguji na Vámi tlumočené stanovisko úřadu „…Požadavek, aby město na svých stránkách zveřejňovalo každou uzavřenou smlouvu, radní odmítli. „Je jich takové množství, že by to zahltilo web,“ vysvětlila mluvčí Jana Gáborová …“.

Chtěl jsem se proto zeptat úřadu Vaší cestou na skutečný proces, jak se dnes na našem úřadě skutečně evidují uzavírané smlouvy.

Je možné mi odpovědět z úřadu na níže uvedené dotazy?

a) od kterého roku a zda vůbec se na městském úřadě provádí fyzický sken uzavíraných smluv do digitální podoby

b) zda jsou tyto skeny ukládány na městský intranet třeba do nějakého adresáře či se ukládají příkladně do nějaké databáze příslušného software

c) v jakém softwarovém systému či jeho modulu se vlastně uzavírané smlouvy evidují ( informace uvedená http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/povinne-zverejnovane-informace/dle-zakona-c-365/2000-sb/ není v tom směru jednoznačná)

d) zda je tento sken – jeho link připojen na nějaký záznam do softwarového produktu spisové služby GINIS či do jiného řešení umožňující propojení digitalizovaného skenu s nějakým vnějším rozhraním (třeba přes webový prohlížeč)

e) kolik vlastně smluv magistrát města Prostějov uzavřel například v roce 2012 s jinými právnickými osobami a kolik s fyzickými

Chtěl bych se totiž dopídit toho, v čem je u nás problém, když jinde to s těmi smlouvami jde. Děkuji za pomoc a za poskytnutou informaci s pozdravem Pavel Burša

Dotaz byl dle sdělení paní Gáborové předán na vedoucí odboru tajemníka. Tak počkáme na jejich odpověď a doufám, že budeme hledat věcné řešení ( doufám v aktivní kooperaci s lidmi z města) tak, abychom technický problém ( doufám, že ne mentální) co nejdříve odstranili :) .

Cesta k otevírání radnice je zdlouhavá páč zveřejněné smlouvy by prý zahltily náš web

Na podnět o zveřejnění smluv města mi bylo odpovězeno …“…Požadavek, aby město na svých stránkách zveřejňovalo každou uzavřenou smlouvu, radní odmítli.Je jich takové množství, že by to zahltilo web,“ vysvětlila mluvčí Jana Gáborová …“.

Je zajímavé, že vždy na podněty reaguje naše město například prohlášením, proč to u nás nejde, místo aby se nejprve ptalo, proč to jinde jde a v čem je hlavně u nás problém, že pokulháváme či zaostáváme v procesu radnici otevřít …

Nu což, ukáži praktický komentář také statutárního města České Budějovice – ti tvrdí, že na to mají počítače a že je to nezatěžuje ( u nás asi máme stolecká ořezávatka a tužky a klotové rukávy na práci úředníků) a mimochodem – patřičně se chlubí tím, že byli prvním městem, které smlouvy na web města zveřejnilo a to prosím od ledna roku 2011.

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/aktuality/stranky/lepsi-zverejnovani-smluv.aspx

cb

Když znám řešení měst jako jsou tedy české Budějovice http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx ,

Praha http://www.praha11.cz/cs/urad/dokumenty/smlouvy.html ,

Nový Jičín http://www.novyjicin.cz/cz/urad/medialni-informace/tiskove-zpravy-za-rok-2011/02-zverejnovani-smluv/ http://www.novyjicin.cz/cz/urad/smlouvy/ ,

tak se mohu jen ptát – copak máme u nás méně výkonné úředníky, co nestíhají registrovat, jaký je trend a co se vlastně venku mimo jejich kanceláře děje?

Pochvala městu za kroky k větší transparentnosti

Jsou chvíle, kdy je potřeba město pochválit. :)

Například za to, že rada města přijala několik konkrétních podnětů směřovaných k větší transparentnosti města, za co se třeba mj. utrácí městské peníze.

Na webu města nově byla v části webu Finanční odbor http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/financni-odbor/ zřízena samostatná sekce, kde se občané města a nejen ti mají možnost seznámit s platbami města za přijaté faktury http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/financni-odbor/faktury-prijate.html, seznámit se s vydanými fakturami města http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/financni-odbor/faktury-odeslane.html a koneckonců se stavem plnění rozpočtu města http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/financni-odbor/cerpani-rozpoctu.html.

Mimochodem – další z podaných podnětů (zveřejněný program jednání městské rady) už v praxi také funguje.

Je ale pravdou, že ještě několik podnětů z podání v rámci projektu Transparentní radnice Prostějov ( blíže pro informaci http://www.pavelbursa.cz/TRP.pdf ) zůstává k řešení.

Nu nevadí, aspoň je stále se o co snažit – třeba nyní o to on-line jednání zastupitelů.

Takže dnes je potřeba za posun směrem dopředu dát městu kytičku :) .

Nová forma Radničních listů – bouře ve sklenici vody

Po spuštění tisku „nových“ Radničních listů nastala mediální bouře http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/obalku-radnicek-napadla-i-senatorka-sekaninova-20140220.html dále zde http://www.itydenik.cz/obsah/radnicky-s-podfukem-zastupitele-se-preli-o-kvalitu-papiru a zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/nove-radnicni-listy-drti-kritika-vydavatel-se-citi-bez-viny/ či zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/nove-radnicni-listy-drti-kritika-vydavatel-se-citi-bez-viny/ .

Prostě jsou za menší peníze menší a v menší kvalitě. A jak se ukazuje, vadí to i některým soutěžícím, kteří svojí dražší nabídkou neuspěli. Mé stanovisko k věci je strohé – nechápu, co je na jednorázových novinách určených k přečtení a pak k jejich zahození tak důležité. Kdyby mělo jít o výroční almanach či tisk památeční knihy, tak ať je to na křídovém papíru. Ale toto se platí z rozpočtu a má to sloužit prioritně k podání informace. To listy plní a hlavní je to, že je to výrazně levnější než dříve. Kdo je chce mít parádní, ať si to už ale jen za své stáhne z webu města, kde jsou noviny dostupné k kvalitním pdf tvaru a vytiskne na své tiskárně. Ano, je to změna, ale plní to za ty peníze stále funkci sdělení informací.

Jen tam mimochodem, v roce 2011 !!! jsem podáním na náš úřad testoval úvahu přejít s distribucí Radničních listů na městský web http://pavelbursa.cz/podnet_RL.pdf a případně šetřit s jejich vydáváním výběrem z několika voleb :

RL

Pak by nebyl až takový řev nespokojených lidí s tím, že někdo přišel o lukrativní zakázku na tisk na křídový papír, který následně stejně končil v odpadu. Cílem bylo využít to, že skoro více jak 3/4 domácností !!! má dnes přístup na internet a je škoda toto nevyužít k úspoře financí města http://m.rozhlas.cz/zpravy/technika/_zprava/k-internetu-jsou-pripojeny-tri-ctvrtiny-ceskych-domacnosti–1145303 .

On-line přenos z jednání zastupitelstva…

Při brouzdání podovolenkovým netem jsem objevil anotaci na on-line přenos z jednání prostějovského zastupitelstva. Inu – zaplesal jsem :) .Protože jsem myslel, že i my, prostí hanáci (no někdy pravda trošičku pomalejší) jsme už dohnali informační dění kolem a že se naplnil jeden z mých podnětů na radnici, o který žádám už dost dlouho např. podáním z 19.4.2012 zde http://www.pavelbursa.cz/?p=2375 .

Ale ouha :( – nešlo o on-line přenos organizovaný radnicí ve prospěch svých občanů, ale o iniciativu jedněch místních novin, které převzaly roli informátora od našich zatím mlčících úředníků http://pvnovinky.cz/zpravy/13411-sledovali-jsme-zastupitelstvo-line-projdete-si-bod-po-bodu .

Škoda – tak třeba někdy příště – až najdeme odvahu a sílu to udělat. Jen mi vrtá hlavou, jak jinak nejlépe vlastně chceme naše čelné politiky představit lidem, než v plné práci na vcholném jednání nejvyššího orgánu města.

Je zbytečné podle mne si platit plošnou reklamu města v rámci české republiky. Efektivnější je ukázat na drobných věcech zájem a chuť politiků řešit problémy města. Ale jak to chcete vlastně ukázat, když se někteří místní zastupitelé nedostanou lidem po celé 4 roky volebního období vůbec na oči?

Hra na pravdu s politiky spuštěna a nyní si už jen počkáme na výsledek

Já vím, je to dětinské chtít znát pravdu. Ale někdy to neuškodí. Věci se projasní, stůl se vyčistí a je dále o čem konkrétně jednat.

Co mne vedlo k tomu předložit nejvyššímu vedení našeho města jednoduchý dotaz na jejich osobní názor na předložený projekt firmy Manthellan do správního řízení posuzování vlivu stavby na životní prostředí? Obsah otázky je uveden zde http://www.pavelbursa.cz/?p=2975 .

Po celou dobu projednávání procesu EIA pod záhlavím města jsem tomu dal volný průchod. Nyní už by ale každý prostějovský politik na základě veřejně dostupné dokumentace měl vědět, co se na naše město už v roce 2014 chystá a měl by k tomu konkrétnímu projektu mít svůj názor.

Dne 29.12.2012 vyšel totiž v prostějovském deníku v souvislosti v tu dobu už spuštěným procesem EIA tento článek ( http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/krok-zpet-nahradou-za-kasko-pry-bude-divadlo-nikoliv-hala-20121227.html ) a v něm se mimo jiné deklarovalo :

„Jako náhrada za zrušený Společenský dům může soužit Městské divadlo a Národní dům,“ potvrdila zpracovatelka Věra Tížková v dokumentaci sloužící jako podklad posouzení vlivu chystané stavby obchodní galerie na životní prostředí (EIA).

Sdělení Tížkové je v rozporu s tvrzeními městských radních. Ti totiž údajně plánují ještě před demolicí Kaska zahájit výstavbu nové multifunkční haly.Magistrát oznámil, že na podobu haly, jež má vyrůst v areálu zpustlých Jezdeckých kasáren, vyhlásí architektonickou soutěž.

Mají usedlíci věřit zpracovatelce, nebo radním?

Zmíněnou dokumentaci jsem neviděl. Teď k tomu nebudu zaujímat žádné stanovisko,“ konstatoval ve čtvrtek dopoledne prostějovský primátor Miroslav Pišťák (ČSSD).

Dodal, že záležitosti spojené s posuzováním vlivu stavby galerie na životní prostředí radní projednají po Novém roce.

Zpracovatelka Věra Tížková v materiálech tvrdí, že předpokládaný termín zahájení realizace záměru výstavby obchodní galerie je rok 2014. Termín ukončení stavby je dle jejího vyjádření rok následující. … konec citace.

Vzhledem k tomu, že proces stavby dalšího zbytného nákupního centra evidentně jde mílovými kroky k realizaci, mám za to, že by se všichni politici ve vedení města měli povinně seznámit s dokumentací, kterou naše město samo předložilo do procesu posuzování.

Tak, jak si totiž nalinkujeme mantinely stavby, tak takovou stavbu nám i politici ve skutečnosti zajistí. Proto ta položená otázka s cílem zjistit názor na projekt a zjistit, jak si město v zastoupení svých politiků ve vedení města brání svůj zájem proti obyčejnému zájmu investora na všem co nejvíce vydělat. A současně i proto, aby se někde v médiích náhodou neobjevilo sdělení o tom, že dokumentaci ke stavbě za 1 mld. Kč v těsné blízkosti centra někdo neviděl.

Hra na pravdu, aneb jak na tom vlastně jsme s podporou projektu Galerie Prostějov

Skutečně mi vadí to, že neznám aktuální stav podpory předloženého projektu ze strany vedení města. Jde o investici za 1 mld. Kč, v bezprostřední blízkosti centra, evidentně projektovanou zásadně odlišně od vysoutěženého záměru a nikdo nic neví, zda je to podle vedení města 100% v pořádku či zda tam i na úřadě vidí zjevné disproporce v projektu. Co víme je jen to, že město podalo žádost o EIU a tak se dostalo do nepříjemné roviny, kdy projekt má obhajovat a současně v tomto řízení má nestranně hájit zájmy města a jeho občanů.

Zvolil jsem netradiční hru „Na pravdu“ a poslal jsem radním města žádost o kratičkou odpověď na jednoduchou otázku v této věci. Uvidíme, kdo a jak odpoví. Aspoň bude jasno, jakou podporu má projekt ve vedení města.

Podání na úřad najdete zde:

Celý příspěvek

EIA na Nákupní centrum stažena z projednávání na popud města

Jak nám potichu a hlavně těsně před vánoci !!! naše město podalo žádost o posuzování vlivu na životní prostředí na soukromou investorskou akci firmy Manthellan na stavbu nákupního centra (aniž o tom dala vědět svým občanům a třeba i zastupitelům), tak stejně rychle byla tato žádost stažena http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK632 .

Obrátil jsem se proto na tiskovou mluvčí s dotazem:

Dobrý den paní Gáborová,

můžete prosím tiskovou zprávou na web města či jen tak do mailu okomentovat důvody stažení EIA na Galerii Prostějov našim podáním z  24.1.2013, když jsme to ještě jako magistrát slovy pana náměstka Pospíšila 28.1.2013 obhajovali jako správný krok ? http://www.itydenik.cz/obsah/mimoradne-zastupitelstvo-nebude-mesto-pry-jen-poslechlo-krajsky-urad ? U procesu EIA nejde přeci jen tak o nějaké obyčejné podání, ale o velice závažný krok ovlivňující rozvoj města a zatím nechápu důvody tohoto stažení z projednávání.

děkuji za info Pavel Burša

Odpověď došla vzápěti :

Dobrý den, obdržela jsem informaci, že žádost stáhnul Manthellan, město dalo pouze souhlas se zpětvzetím. Iniciátorem byl investor. Zdraví Jana Gáborová

Takže shrnuto : Skáčeme jako město jak investor píská … Ten sice zruší tam desítky parkovacích míst, onde nemusí stavět Společenský dům, tak si nastaví dopravu podle sebe jak chce a my mu to celé žereme . A tady si na nás jako na laboratorních myších otestoval, že proti stavbě jsou protesty a nyní už ví jaké, aby se na ně připravil do druhého kola!!! Stačilo přitom málo – aby se nikdo v době vánoc nepřihlásil a měl skoro vymalováno :( .

No řekněte – nepřipomíná Vám to něco? Třeba pojď mi hop ! http://www.livetv.cz/video/view?v=nCwztp3Gan6B .

Pár připomínek k chystanému parkovacímu systému v centru města

Protože byly opět změněny podmínky parkovacího systému ( pro rezidenty např. v otázce snížení skutečně přestřelené ceny karet a pro soutěžící o roli správce byla zrušena povinnost odkupu stávajícího zařízení), poslal jsem k návrhu parkovacího systému několik připomínek.

Cílem je jednoznačně posílení role místní samosprávy nad parkovacím systémem a jeho výnosy, posílení role regulační roviny nad ekonomickou ( např. aby nebyl až takový tlak na občany bydlící v centru města a aby to neznevýhodňovalo podnikatele v centru proti podnikatelům mimo centrum) a také to, aby se z pozice města tento systém začal transparentně občanům a podnikatelům představovat – aby se vychytaly např. problémy v definici řešených ploch a třeba se skutečně vedla diskuse, zda chceme na vlastních občanech žijících v centru a podnikatelech tam sídlících realizovat zisk. Jedna z navržených metod je třeba to, aby město pověřilo nějakou osobu jako koordinátora projektu a ten třeba s lidmi vedl diskusi přes diskusní fórum na městském webu, aby se proces přípravy současně ztransparentnil a současně bylo vidět, co lidi na projektu pálí.

Hlavním tématem podnětu je :

a) zrušit veřejnou zakázku na správce pro rozpor zadání města s jinými současně chystanými kroky,

b) realizovat správu parkování vlastními prostředky města a ne externí firmou,

c) ceny R/A karet na stejné úrovni jako u města Přerov,

d) abonentní karty v režimu „přenosná na jméno firmy“.

Blíže podání je uvedeno zde www.pavelbursa.cz/rmpparkovaniII.pdf .

ODS dostala v prezidentských volbách po prdeli …

to je jasné každému.

Příčin, proč to tak nastalo, je spousta, ale jedna je uvedena například i zde v tomto článku http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/1863-ministr-kuba-v-prostejove .

cituji z něj …„Musíme znát starosti obyčejných drobných podnikatelů, protože mám pocit, že jakmile je politik dlouho ve vysoké politice, ztratí kontakt s obyčejnými lidmi, zapomene, jaké jsou jejich starosti a to je špatně,“ uvedl ministr Kuba .

Má pravdu, předsedo – chce se mi říci citací z Vesničky mé střediskové.

A jen ho drobně doplním – jde nejen o starosti podnikatelů, ale i vlastních občanů-voličů.

Abychom pak nemuseli ve vedení měst válčit s vlastními občany, aby lidi k prosazení svých potřeb či představ o tváři či rozvoji města nemuseli jít proti hlasu své radnice až místními referendy, které jim proti strojní mašinerii úřadu musí vydupat až Ústavní soud jako například v Praze 7 ( projekt megalomanské radnice Prahy 7 s účastí ODS na radnici http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=768082 , megalomanského obchodního centra Corso v Plzni – opět s účastí ODS v radě města) něco malého k tomu i zde http://m.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/uspesna-referenda-v-plzni-a-v-praze-7-mohou-ukazat-cestu-obcanum-i-v-dalsich-mestech–1161268 .

Nebudeme si to nalhávat – i u nás tlačíme jako město s naší účastí ( dokonce v rovině zpracovatele podání na EIA) jeden čistě komerční projekt hlava nehlava, petice nepetice, potřeby města nepotřeby města a všem začíná být jasné, že ne vše šlo při výběru investora v zájmu města a že se mu i z pozice města zametají cestičky – třeba Regulačním plánem psaným na potřeby investora na úkor potřeb města.

A pak se při takových peripetiích s vlastními občany můžeme divit, že nás lidi nevolí.

Proč by to proboha vlastně měli dělat?

O čechrání peříček II.

Jako mor se internetem šíří zkreslená informace o průměrném stavu dluhu města Prostějova přepočteném na hlavu ( napomáhá tomu bohužel samo město http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/ministerstvo-financi-zverejnilo-udaje-hospodareni-mest-obci-cr-prostejov-patri-mezi-absolutni-elitu.html , přijímají to bez jakýchkoliv okolků jiná media http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/prostejovane-dluzi-64-korun-na-hlavu-20121105.html či zde http://pvnovinky.cz/zpravy/12233-prostejov-hospodari-dobre-potvrdilo-ministerstvo-financi ).

Inu – není to prostě pravda. Průměrný prostějovan nedluží žádných 68 Kč, ale 1723 Kč. Kdo chce věřit jedné informaci vytržené z kontextu, ať si tak dělá.

Kdo chce věřit fundované zprávě ratingu, který respektuje finanční a hlavně smluvně vymahatelné závazky přijaté z jiných důvodů ( například závazek města platit desítky milionů do společnosti MIPROSTAV, aby ten mohl zaplatit úvěr za aquapark, za nějž právě ručí naše město), ať raději pracuje s údaji v ratingu například na straně 11 http://www.mestopv.cz/files/Podnikatele/rating-prostejov-2011.pdf

Je škoda, že i v tak jednoduchém problému, kolik činí závazky města, se dá u nás argumentačně zabloudit :( .

Požádal jsem proto neprodleně radnici o zpřesnění informace uvedené na městském webu tímto textem:

Paní Gáborová,

chtěl bych zdvořile požádat o to, aby článek na městském webu

http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/ministerstvo-financi-zverejnilo-udaje-hospodareni-mest-obci-cr-prostejov-patri-mezi-absolutni-elitu.html

byl doplněn o kratičký dovětek, že se jedná pouze o tzv. přímý dluh města. Mimo tento přímý dluh eviduje město Prostějov tzv. nepřímý dluh obsahující zejména závazky města, které plynou z titulu stavby aquaparku. Dle ratingu města k 31.12.2011 tento nepřímý dluh města činí částku 103 mil. Kč . Tento finanční závazek města bude v souladu s uzavřenou smlouvou městem splacen do konce roku 2014.

Celkem tedy celkový dluh ( přímý i nepřímý ) města po započtení závazků zejména ke stavbě aquaparku k 31.12.2011 činí částku 1723 Kč na 1 obyvatele a ne tedy částku 68 Kč dle výpočtu z hodnoty pouze přímého dluhu.

Bližší informace o stavu dluhu města najde občan například v ratingu města na odkazu http://www.mestopv.cz/files/Podnikatele/rating-prostejov-2011.pdf na straně 11 zmíněného materiálu s pozdravem Ing. Pavel Burša

O čechrání peříček

Na městském webu http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/ministerstvo-financi-zverejnilo-udaje-hospodareni-mest-obci-cr-prostejov-patri-mezi-absolutni-elitu.html se uvádí, jak se naše město chlubí skoro nulovou výši dluhu. Není to s těmi čísly až tak pravda …

Vychází se totiž pouze z hodnoty přímého dluhu města. To ovšem nic neříká o tom, že naše město má smluvně a závazně podepsané v budoucnu splatné závazky, z níchž plyne tzv. další nepřímé zadlužení. Nedá se tedy rozhodně říkat, že naše město žilo ke konci roku 2011 pouze s cca 3 mil. Kč úvěrem. Město dlužilo totiž významnou část z celkové čátky dluhu 103 mil .Kč přes svoji ovládanou společnost MI PRO STAV s.r.o. za dosud nesplacený aquapark. Přesná výše celkového dluhu města (zmiňovaných cca 103 mil. Kč) se uvádí například i v ratingu města http://www.prostejov.eu/files/Podnikatele/rating-prostejov-2011.pdf .

Je ošidné vytrhávat čísla z kontextu. To, že nic nedlužíme, neříká nic o tom, že bez dluhu jezdíme po rozbitých silnicích, že chodíme po chodnících, kde nám kachličky stříkají vodu do nohavic a koneckonců to, že náš Zámek už opravujeme bratru 20 let či že v našich školách máme nacpané třídy s 30ti děckami v jedné třídě… :( .

Prostě jiná města přehodnotila své priority a na důležité rozvojové akce si půjčila.

MÍT DLUH (rozuměj závazek např. z úvěru) na stavební investici, která podpoří růst města, která vyřeší jednorázově důležitý problém, NENÍ HŘÍCH.  Dělá to každá rodina, která například aktivně používá kreditní kartu a určitou dobu tedy žije na dluh či každá domácnost, investující přes hypotéku či stavební spoření do bydlení.

Prostě některá města ( či kraje a náš Olomoucký kraj jakbysmet ) když ví, že při každoroční existující inflaci skoro ve výši 2-3%, že když si půjčí na úrok ani ne 3%, že na tom ještě vydělají.