Jako kočka na rozpálené střeše si mohou připadnout radní našeho města

O tom, že politika plodí plody nejen sladké, ale i ty trpké a nestravitelné, se mohou přesvědčit naši radní města ve věci projektu bourání KASC a jeho náhrady obchodním domem v projektu tzv. Galerie Prostějov.

Jen pro představu veřejnosti: stávající Prior měl kolem 4000 m2 prodejní plochy. Nyní, jak se každý může přesvědčit na vlastní oči, probíhá jeho rekonstrukce na dvojnásobek plochy a to 8000 m2 (ostatně mají k tomu tuto webovou prezentaci http://www.zlata-brana.cz/. A k tomu si představte, že ani ne 100 m odtamtud, bude probíhat stavba kolosu dvojnásobného o prodejní ploše 16000 m2, na půdorysu stavby 160*120 m a to do hloubky cca 10-11 m a to v sousedství pouhých 10 m od hlavního kostela.

Čím dál více je jasné, že původní záměr města zbourat KASC, postavit tam nové Obchodně-společenské centrum se nepodařilo dotáhnout do správného konce. Našemu původnímu záměru totiž neodpovídají Smlouvy o smlouvách budoucích, které tam definují jen stavbu Obchodního centra. Podrobnosti k tomu, proč se tak stalo, tady neřeším.

Ale k meritu věci. Sešly se nyní 2 zajímavé termíny i pro voliče města. Nejprve musíme jako město opakovaně sdělit do 23.5.2013 Olomouckému kraji, jak jsme na tom se vztahem města k předloženému záměru Galerie Prostějov od firmy Manthellan. A toto ovoce je v této věci asi hodně trpké. Co tam máme napsat, když je dle záměru evidentní, že v památkové zóně se nám vše do minimálně 11 m hloubky poddoluje, že v úrovni cca 4-5 m se objevuje spodní voda a změna vodního režimu vlivem nepropustné vany o velikosti 160*120*11 m – panečku , to je ale pěkná lodička, nemyslíte :) ohrozí potencionálně ostatní nemovitosti ať změnou vodních procesů, tak vlivem stavby, kdy voda může přenášet vibrace hodně daleko a hodně intenzivně, dále se nám tam natlačí další doprava ať v průběhu stavby či po té, zásadně se tam omezí možnost parkování a centrum města se pod koly více jak 11500 plně naložených nákladních automobilů v průběhu stavby bude třást v samotných základech? Nu posuďte sami, jsou to ty plody, které by každý politik chtěl ochutnávat?

A druhým termínem je datum 29.5.2013 na setkání aktivistů či jak chcete říkat třeba odpůrců stavby Galerie Prostějov či jen občanů, kteří zatím nejsou přesvědčeni o tom, že stavba takového kolosu s takovými dopady, navíc odtržená od centra Společenského je i v souladu s rozvojem města. Tam byli pozváni právě čelní politici města, aby oni přednesli svoji vizi obhajování záměru stavby s vidinou toho, že Společenské centrum bude stavět nyní město za cca 90-100 mil. Kč už za své prostředky.

No nezávidím radním, jak se k té věci postaví a jak bude znít třeba jejich stanovisko k Olomouckého kraji, kde čekám, že přesně pojmenují rizika megalomanské stavby zejména na památkovou zónu, třeba i na hlavní kostel, na absolutní neřešení dopravy a vůbec to, zda je skutečně nutné mít 24000 m2 prodejní plochy 100 m od sebe.

Korunu tomu zmatku, jak se vlastně postavit k záměru Galerie, z něhož bylo z Obchodně-společenského centra vykastrováno centrum Společenské,  přidal další judikát Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 4198/2011, ze dne 13. 12. 2012, který opakovaně v rámci sjednocujících rozsudků soudů potvrzuje to, co nám hrozí. když nastane realizace záměru odlišného od dříve konkretizovaného záměru.

…Účelem § 39 odst. 1 zákona o obcích je především navenek projevit vůli obce ohledně zamýšlené (zákonem vypočtené) dispozice s jejím majetkem, informovat o ní občany, umožnit jim veřejnou kontrolu hospodaření s majetkem obce; jde o to, aby příslušné úkony probíhaly transparentně, aby se o nich občané předem a včas dozvěděli, aby mohli upozornit na hrozící pochybení či nesprávné hospodaření obce a případně aby měli možnost sami vstoupit do tzv. nabídkového řízení jako zájemci (srovnej např. rozsudek ze dne 27. 9. 2010, sp. zn. 30 Cdo 1250/2009, uveřejněný pod č. 45/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3757/2007).

Zákon o obcích nestanoví žádnou lhůtu, v níž by po zveřejnění záměru (jeho sejmutí) měl být předmětný právní úkon učiněn. Obec sama může ve zveřejněném záměru stanovit lhůtu, v níž má být zamýšlený právní úkon učiněn. V takovém případě se uplatní závěry, k nimž dospěl Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 32 Cdo 721/2010, v něm dovodil, že určení podmínek tzv. nabídkového řízení, není obligatorní náležitostí zveřejňovaného záměru, pokud však obec takové podmínky stanoví a zveřejní jako součást záměru o převodu nemovitostí, pak tyto podmínky jsou součástí zveřejněného záměru se všemi důsledky s tím spojenými a k platnosti právního úkonu podle § 39 odst. 1 zákona o obcích by bylo třeba, aby stanovená lhůta byla dodržena. Pokud obec dobu, v níž bude zveřejněný právní úkon po sejmutí z úřední desky projednán, ve svém záměru nestanoví, nemusí majetkový úkon ve svých orgánech projednat bezprostředně po uplynutí minimální patnáctidenní lhůty stanovené v § 39 odst. 1 zákona o obcích. Aby však byl naplněn účel požadavku publikace záměru obce, musí být časová kontinuita mezi zveřejněním záměru a realizací zamýšleného právního úkonu (dispozice s majetkem obce) zachována. Není tedy vyloučeno, aby mezi publikací záměru a rozhodnutím obce uplynula delší doba, tato doba však nesmí být s ohledem na konkrétní povahu zamyšlené dispozice nepřiměřeně dlouhá. Byl-li majetkoprávní úkon obce učiněn až po delším odstupu od sejmutí zveřejněného záměru z úřední desky obce, bude nutné vždy při úvaze, zda byla splněna podmínka platnosti právních úkonů obce podle § 39 odst. 1 zákona o obcích, zvážit, zda mezi předmětnými projevy vůle je časová, věcná a logická návaznost. Bude záležet na individuálním posouzení všech konkrétních okolností, zejména zda se podstatným způsobem nezměnily podmínky, za nichž došlo ke zveřejnění záměru. Uplynuly-li však mezi zveřejněním záměru (jeho sejmutím z úřední desky) a projednáním tohoto záměru v orgánech obce více než dva roky, jde o dobu obecně nepřijatelnou.

Co plyne radním z nového judikátu? Opakovaně to, že Záměr a Smlouvy musí být košer a musí být v dikci toho, co se definovalo v záměru a kdo umí číst a podívá se na záměr a smlouvu, okamžitě pozná, že se de fakto mluví ve 2 judikátech o našem problému.

EIA II. – konkrétní test našich zastupitelů

Berme tuto EIU II. běžící do 23.5.2013 i jako hmatatelný předvolební test řady našich současných i potencionálních budoucích zastupitelů pro příští rok, jak oni v praxi vnímají slib zastupitele „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů „.
 
Nechce se mi věřit, že je to skutečně zastupitelům i těm v koaličních řadách úplně jedno, že se zde má stavět jen obyčejný obchoďák stahující další dopravu do centra města. Obchoďák typicky myslící jen na své potřeby a ve skutečnosti kašlající na soutěžní řešení, kterým mazal med kolem pusy zastupitelům minulým (pravda i nemalé řadě současných) .
 
Jak se říká – každý za sebou nechává nějaký památník. Této generaci zastupitelů 2010-
2014 totiž hrozí to, že za nimi zůstane v centru nejprve jen ohromná díra, pak už jen komerce a veliká řada krásných slibů, které oni zatím nedovedli přeměnit v činy a pocit, že s naším městem někdo pěkně vytřel podlahu a opil nás rohlíkem za kačku devadesát.
 
Záměr s KASC zněl jednoznačně : „Vedle zajištění parkovacích míst pro novou výstavbu je třeba zajistit i maximálně možnou parkovací kapacitu. Součástí záměru bude komplexní dořešení dopravní infrastruktury v této lokalitě. Součástí navržené výstavby bude společenské centrum s kapacitou sálu min. 500 lidí„.
 
A reálný stav ? Hrozí zrušení 145 parkovacích míst ( řádné parkoviště u finanční úřadu + plocha Komenská ) a to prosím BEZ NÁHRADY – prý se souhlasem města!!!, žádné komplexní řešení dopravní problematiky se neděje a o Společenském sálu v centru se nám může už jen asi zdát.
 
Takže naschvál – po 23.5.2013 se podíváme, kolik zastupitelů si dalo čas a námahu, prošlo si předložený cca 80 stránkový záměr a kolik jich skutečně reagovalo podáním na Olomoucký kraj a v tom podání definovalo rizika a posilovalo potřeby města nad zbytnělými představami investora.
 
Zatím to vypadá, že naši zastupitelé spíše v té věci soutěží o bobříka mlčení, ale doba si vyžaduje ne mlčení, ale věcná a jasná stanoviska a právě na nich naši zastupitelé mohou ukázat, zda slib zastupitele je prázdné slovo či závazek.
 
Takže výzva zastupitelům zní trošičku cimrmanovsky: „Piš, barde zastupiteli, piš, zastaň se u Olomouckého kraje původního záměru a pak přijď a zúčtujeme spolu…“ :)

EIA II. na Galerii Prostějov spuštěna

Dne 3.5.2013 byla spuštěna opět práce na protlačení procesu EIA na Galerii Prostějov – blíže dokumenty k tomu zde http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK648 .

Inu – moc se v tom projektu od toho předkládaného městem a následně staženém nezměnilo. Nezměnily se tedy i pochyby občanů, nakolik je záměr výhodný i pro naše město.

Napsal jsem v té souvislosti opět pár poznatků radě města. To proto, aby ta pokud možno více deklarovala svůj vztah k tomu projektu.

Více v podání uvedeném níže:

Celý příspěvek

Nastražená past na myši – to je budoucí podpis další smlouvy s Manthellanem

Jako pověstná past na myši vyznělo stanovisko státního zastupitelství ve věci „Rozpor mezi schváleným záměrem a konečným obsahem smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Prostějov a společností Manthellan“.

Jinou otázkou je nepochybně skutečnost, nakolik finální znění samotné kupní smlouvy, jejímž předmětem by byl převod majetku města, by bylo souladné s „vyhlášeným záměrem“. Tedy, nastala-li by skutečnost, na kterou primárně poukazujete. Jakkoli nelze předjímat výsledek dohody smluvních stran, je možno ve zcela v obecné rovině v daném kontextu poukázat na aktuální a ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, potažmo soudu Ústavního, kterou ostatně v podání zmiňujete, kteroužto lze zjednodušeně vyjádřit tak, že došlo-li k převodu (ne)movitého majetku v rozporu s původně zveřejněným záměrem (uvádějícího podrobnější než zákonem požadované podmínky, které jsou však součástí vyhlášeného záměru), je nutno na takovou situaci nahlížet, jako kdyby obec převedla majetek bez zveřejnění záměru“ (viz. např. rozsudek NS ČR sp. zn. 321 Cdo 721/2010, který do značné míry problematiku a soudní výroky k ní se vztahující „sumarizuje“). Nutno dodat, že diskrepanci mezi Záměrem a kupní smlouvou, jejímž předmětem je převod majetku,  pak zákon sankcionuje absolutní neplatností …. konec citace část 1.

…V intencích výše uvedeného lze proto vyslovit tezi, že i v posuzovaném případě se strany budou řídit danými postuláty a principy, tedy, že v základních parametrech bude případný převod majetku korespondovat s jeho primárním Záměrem a účelem. V opačném případě by se zjevně jednalo o právně reprobovanou svévoli. … konec citace část 2.

Narovinu říkám, že jsem toto stanovisko zástupce státu očekával právě v rovině toho, co dnes už justice v judikátech 2 roky judikuje a čím se vlastně dnes podílí na kultivaci právního prostředí u nás.

O tomto našem problému smlouvy s platnými judikáty (a právě i tím státním zastupitelstvím opakovaně citovaném ) ale na radnici dávno ví!!! :(

Ví to už minimálně přes půl roku a dosud jsme si z toho judikátu dělali spíše trhací kalendář a vesele si nechali namalovat společenské centrum na ulici Jezdecká. Doklad o podání směrem na pana primátora z 13.9.2012 najdete zde http://www.pavelbursa.cz/judikaty20112012.pdf včetně upozornění na blížící se kolizí a případnou i trestněprávní odpovědnost vedení města v případě podpisu oficiální smlouvy na prodej či zástavu městských pozemků věcnými břemeny odlišnými od záměru.

Takže nyní už jen čekám, kdy to s tím Manthellanem a naším jednoznačně prokázaným odklonem od záměru definovaném zde http://www.proprostejov.eu/soubory/c1.jpg a zde http://www.proprostejov.eu/soubory/c2.jpg raději sami odtroubíme, než na někoho z vedení města doklapne pastička

empty mousetrap

v případě podpisu jakékoliv smlouvy, která nebude v souladu se stále platným záměrem.

Qui bono s tím KASC a semináři zastupitelů?

Začínám z toho všeho mít špatný pocit, když slyším slova o rozhádané radnici http://olomouc.idnes.cz/stavba-galerie-prostejov-spolecnosti-manthellan-f7d-/olomouc-zpravy.aspx?c=A130221_1892391_olomouc-zpravy_stk či uzavřených nalejvárnách jen pro zastupitele http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/zastupitele-ceka-vysvetlujici-seminar-ohledne-galerie-prostejov-20140222.html .

Kdo vlastně tu galerii má stavět? Investor či naše město? Co vím, my mu jen prodali pozemky a šmitec – naše úloha skončila podpisem nevypověditelné kupní smlouvy pod drakonickou sankcí přes 800 mil. Kč. Proč se naši politici v té věci obhajoby projektu tak stále angažují?

Proč mediálně dávno nepracuje Manthellan jako investor sám za sebe? Proč za něj děláme jako město černou práci ve stylu mouřenína? Proč mu vlastně děláme Regulační plán té části města skutečně „na míru“ a spíše on nedělá stavbu plně podle potřeb města?

To nemáme nic jako město jiného na práci, než stále dokola obhajovat projekt jedné komerční firmy? Jak máme my občané mít jistotu, že naši politici hájí prioritně zájem města a jeho občanů proti zájmu investora, který chce jediné – realizovat na stavbě maximální zisk?

Proč je neustále tolik energie města investováno do obhajoby s prominutím dalšího zbytného obchoďáku v centru, když mezitím potřebu centra města nakrásně vykryje obnovený Prior http://pvnovinky.cz/zpravy/13362-do-vanoc-otevrou-v-prostejove-dva-nove-obchodaky a jinde je už obchoďáků jako smetí?

Doufám, že tento seminář zastupitelů bude otevřen i veřejnosti, aby ta viděla, jak zastupitelé hájí zájmy města. Ty minulé semináře byly totiž uzavřené konkláve a výsledek je jasný. No právě mne napadá – spíše nejasný, jinak by kolem toho nebylo problémů, které neustále přesouváme na město a jeho občany a ne na investora.

Hra na pravdu II. – po 3 týdnech od podání

Protože od příspěvku „Hra na pravdu“ http://www.pavelbursa.cz/?p=2975 odeslaného 31.1.2013 uběhly 3 týdny a zatím nebylo publikováno žádné osobní stanovisko člena rady města, ozval jsem se opět na náš úřad.

K podání ohledně zjištění osobního názoru jsem přidal žádost o revokaci usnesení zastupitelstva č. 18224 z 4.11.2008, kde jsme chtěli stavět Obchodně-společenské centrum se sálem pro 500 lidí v místě bývalého KASC a současně jsem k avizovanému semináři zastupitelů k projektu Manthellan http://www.itydenik.cz/obsah/k-zameru-vystavby-galerie-prostejov-bude-svolan-seminar-zastupitelstva požádal o to, aby tento seminář byl otevřen veřejnosti.

Takže Vy čtenáři, co Vás zajímá proč vlastně revokovat usnesení zastupitelstva č. 18224, níže najdete obsah podání ze dne 22.2.2013:

Celý příspěvek

Hra na pravdu s politiky spuštěna a nyní si už jen počkáme na výsledek

Já vím, je to dětinské chtít znát pravdu. Ale někdy to neuškodí. Věci se projasní, stůl se vyčistí a je dále o čem konkrétně jednat.

Co mne vedlo k tomu předložit nejvyššímu vedení našeho města jednoduchý dotaz na jejich osobní názor na předložený projekt firmy Manthellan do správního řízení posuzování vlivu stavby na životní prostředí? Obsah otázky je uveden zde http://www.pavelbursa.cz/?p=2975 .

Po celou dobu projednávání procesu EIA pod záhlavím města jsem tomu dal volný průchod. Nyní už by ale každý prostějovský politik na základě veřejně dostupné dokumentace měl vědět, co se na naše město už v roce 2014 chystá a měl by k tomu konkrétnímu projektu mít svůj názor.

Dne 29.12.2012 vyšel totiž v prostějovském deníku v souvislosti v tu dobu už spuštěným procesem EIA tento článek ( http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/krok-zpet-nahradou-za-kasko-pry-bude-divadlo-nikoliv-hala-20121227.html ) a v něm se mimo jiné deklarovalo :

„Jako náhrada za zrušený Společenský dům může soužit Městské divadlo a Národní dům,“ potvrdila zpracovatelka Věra Tížková v dokumentaci sloužící jako podklad posouzení vlivu chystané stavby obchodní galerie na životní prostředí (EIA).

Sdělení Tížkové je v rozporu s tvrzeními městských radních. Ti totiž údajně plánují ještě před demolicí Kaska zahájit výstavbu nové multifunkční haly.Magistrát oznámil, že na podobu haly, jež má vyrůst v areálu zpustlých Jezdeckých kasáren, vyhlásí architektonickou soutěž.

Mají usedlíci věřit zpracovatelce, nebo radním?

Zmíněnou dokumentaci jsem neviděl. Teď k tomu nebudu zaujímat žádné stanovisko,“ konstatoval ve čtvrtek dopoledne prostějovský primátor Miroslav Pišťák (ČSSD).

Dodal, že záležitosti spojené s posuzováním vlivu stavby galerie na životní prostředí radní projednají po Novém roce.

Zpracovatelka Věra Tížková v materiálech tvrdí, že předpokládaný termín zahájení realizace záměru výstavby obchodní galerie je rok 2014. Termín ukončení stavby je dle jejího vyjádření rok následující. … konec citace.

Vzhledem k tomu, že proces stavby dalšího zbytného nákupního centra evidentně jde mílovými kroky k realizaci, mám za to, že by se všichni politici ve vedení města měli povinně seznámit s dokumentací, kterou naše město samo předložilo do procesu posuzování.

Tak, jak si totiž nalinkujeme mantinely stavby, tak takovou stavbu nám i politici ve skutečnosti zajistí. Proto ta položená otázka s cílem zjistit názor na projekt a zjistit, jak si město v zastoupení svých politiků ve vedení města brání svůj zájem proti obyčejnému zájmu investora na všem co nejvíce vydělat. A současně i proto, aby se někde v médiích náhodou neobjevilo sdělení o tom, že dokumentaci ke stavbě za 1 mld. Kč v těsné blízkosti centra někdo neviděl.

Hra na pravdu, aneb jak na tom vlastně jsme s podporou projektu Galerie Prostějov

Skutečně mi vadí to, že neznám aktuální stav podpory předloženého projektu ze strany vedení města. Jde o investici za 1 mld. Kč, v bezprostřední blízkosti centra, evidentně projektovanou zásadně odlišně od vysoutěženého záměru a nikdo nic neví, zda je to podle vedení města 100% v pořádku či zda tam i na úřadě vidí zjevné disproporce v projektu. Co víme je jen to, že město podalo žádost o EIU a tak se dostalo do nepříjemné roviny, kdy projekt má obhajovat a současně v tomto řízení má nestranně hájit zájmy města a jeho občanů.

Zvolil jsem netradiční hru „Na pravdu“ a poslal jsem radním města žádost o kratičkou odpověď na jednoduchou otázku v této věci. Uvidíme, kdo a jak odpoví. Aspoň bude jasno, jakou podporu má projekt ve vedení města.

Podání na úřad najdete zde:

Celý příspěvek

EIA na Nákupní centrum stažena z projednávání na popud města

Jak nám potichu a hlavně těsně před vánoci !!! naše město podalo žádost o posuzování vlivu na životní prostředí na soukromou investorskou akci firmy Manthellan na stavbu nákupního centra (aniž o tom dala vědět svým občanům a třeba i zastupitelům), tak stejně rychle byla tato žádost stažena http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK632 .

Obrátil jsem se proto na tiskovou mluvčí s dotazem:

Dobrý den paní Gáborová,

můžete prosím tiskovou zprávou na web města či jen tak do mailu okomentovat důvody stažení EIA na Galerii Prostějov našim podáním z  24.1.2013, když jsme to ještě jako magistrát slovy pana náměstka Pospíšila 28.1.2013 obhajovali jako správný krok ? http://www.itydenik.cz/obsah/mimoradne-zastupitelstvo-nebude-mesto-pry-jen-poslechlo-krajsky-urad ? U procesu EIA nejde přeci jen tak o nějaké obyčejné podání, ale o velice závažný krok ovlivňující rozvoj města a zatím nechápu důvody tohoto stažení z projednávání.

děkuji za info Pavel Burša

Odpověď došla vzápěti :

Dobrý den, obdržela jsem informaci, že žádost stáhnul Manthellan, město dalo pouze souhlas se zpětvzetím. Iniciátorem byl investor. Zdraví Jana Gáborová

Takže shrnuto : Skáčeme jako město jak investor píská … Ten sice zruší tam desítky parkovacích míst, onde nemusí stavět Společenský dům, tak si nastaví dopravu podle sebe jak chce a my mu to celé žereme . A tady si na nás jako na laboratorních myších otestoval, že proti stavbě jsou protesty a nyní už ví jaké, aby se na ně připravil do druhého kola!!! Stačilo přitom málo – aby se nikdo v době vánoc nepřihlásil a měl skoro vymalováno :( .

No řekněte – nepřipomíná Vám to něco? Třeba pojď mi hop ! http://www.livetv.cz/video/view?v=nCwztp3Gan6B .

O budování občanské společnosti a odvaze říkat názor veřejně

Někdy si musím hold hlasitě povzdychnout nad úrovní diskuse či nediskuse ohledně bourání KASC. Zatímco já a někteří jiní svůj názor na megalomanský projekt  veřejně a dlouhodobě prezentují,  v mezích daných mi zákony a předpisy uplatňuji tu připomínku k projektu, tam podnět k tomu, aby byla patřičně známa rizika stavby, její dopady na okolí, předkladatelé záměru krytí asi podporou města statečně mlčí.

Tlačíme to celé totiž metodou buldozeru, kde kabina řidiče držící páky je odhlučněna, okna zaslepena a jen držíme radlici a tlačíme a tlačíme a hrneme to před sebou a myslíme, že problém přestane existovat ihned po té, co to celé projedeme. Protlačíme to, co chce investor a ty občane zde bydlící, drž hubu a krok , neb i tebe nabereme na radlici.

Nikde se neprezentuje věcná obhajoba projektu, nikde se neventiluje představa našich čelných politiků ohledně vize stavby, co to tam a v čem přinese přidanou hodnotu městu, neprezentuje se skutečné zdůvodnění, proč zrovna u centra města má od hloubky 10 m do výšky cca 13 m vyrůst na ploše 3 fotbalových hřišť další zbytné nákupní centrum, když předtím zde v centru jen stávající Prior svoji prodejní plochu v letošním roce zdvojnásobí na více jak 4000m. A my kousek od něj tam přidáme metrů 16000 závislých na automobilové dopravě :( .

Tato stavba původně Společensko-obchodního centra, nyní jen nákupní Galerie Prostějov, ovlivní tvář města na dalších 100 let a my stále nevíme:

a) kteří politici, kteří budou schvalovat Regulační plán šitý firmě Manthellan na míru, projekt  bezvýhradně podporují ( těm skutečně závidím jejich klidné spaní),

b) kteří politici stavbu podporují, ale mají k ní věcné a obhajitelné výhrady a co pro jejich napravení ve prospěch města konají (kde a jaké podali připomínky k nápravě projektu),

c)  ti, kteří jsou podle mi známých informací případně proti, ale statečně mlčí, protože by mohli dostat po tipci.

Ty ostatní známe – jsou nálepkováni jako odpůrci projektu – ale já bych tu nálepku jen drobně opravil – jsou to v drtivé většině jen ti, co chtějí, aby tam vyrostla stavba přesně v dikci toho, co v soutěži investor Manthellan nasliboval a ne v dikci toho, co ořezal, na čem ušetřil a co ve prospěch města raději ani neřešil.

Celé to zmiňuji jen pro připomenutí, že pomalu i u nás začíná platit to, co jinde ve spojitosti s výstavbou obchodního centra v Plzni řekl Jiří Pospíšil ( ten Plzeňský) …Jako Plzeňák jsem rád, že v centru města nevyroste obrovské komerční centrum. Otevírá se tak šance na vhodnější využití tohoto území. Plzeňáci hlasováním v referendu mimo jiné ukázali, že se v posledních letech mění nálady obyvatel, zvláště u mladé generace. Před několika lety jsme všichni toužili mít nejlépe hned vedle svého bydliště moderní obchodní centrum. Teď si naštěstí čím dál tím více uvědomujeme, že v životě jsou důležité i jiné hodnoty, například zdravé životní prostředí či ochrana kulturních památek, které nám zanechali naši předkové. Vyspělost společnosti se nepozná podle toho, kolik kde máme komerčních center, ale podle toho, jak se společnost stará o památky, přírodu,…atd.

Škoda, že takový pragmatický postup chybí u nás. Nebude totiž Prostějov o nic více světovější, když zde kousíček od centra bude mít naše město tisícíprvé tuctové nákupní centrum a to jen proto, aby se centrum tzv. „oživilo“.

EIA na Galerii Prostějov a postoj města – samosprávy k ní

Na samostatný přípis na čelné představitele města ohledně spuštění EIA (blíže zde http://www.pavelbursa.cz/?p=2893 ) , jsem obdržel oficiální reakci města (blíže opět zde http://www.pavelbursa.cz/odpovedmmp.pdf ) .

Ano, jsem rád, že se tomu věnuje patřičně důkladná pozornost. Díky za ni. :) .

Ostatně – vždyť od toho tam ty lidi volený občany města vlastně máme a podle mne musí viditelně, transparentně a co nám chybí „veřejně a nepokrytě“ hájit zejména zájem města před nájezdy různých podnikatelů, kterým je řešení veřejného problému cizí a kteří přitom upřednostňují ve svém byznysu jen a pouze svoji košili než městský kabát.

Naše město se totiž dostalo podáním na EIA v rovině zákona v pozici OZNAMOVATELE současně do role „opozice“. Na jedné straně předkládá a de facto hájí někým jiným zpracovaný projekt, na straně druhé jej musí současně oponovat a hledat v něm problémy, rizika, pojmenovávat slabá místa řešení, které ovlivní zásadně tvář města ne na 50, ale třeba až 100 let.

Když tento proces zkoumání ale neprovede důkladně město, musí se pak v tom spolehnout na věcné a dokladovatelné připomínky třeba svých občanů a čekám například od města, že některé takové připomínky otevřeně podpoří – ať už reakcí v EIA či zejména vypracováním kvalitního Regulačního plánu pro danou oblast či spíše daný byznys jedné firmy.

No nezávidím jim tam na tom městě – rozpory mezi zadáním z roku 2008 ( povšiml jsem si přitom kratičké noticky v odpovědi města, že Záměr 2008 stále město považuje za platný – co tedy to parkování?, co Společenský dům? ) a řešením 2012 jsou totiž až velice zjevné a naše pozice města byla řadou některých kroků v minulosti zásadně oslabena.

Nu což, běží proces EIA, poběží nadále Regulační plán.

Řeknu to vojenskou terminologií : na konkrétních návrzích města v roce 2013 v procesu EIA a zejména Regulačního plánu poznáme, zda náš ústup z přesně definovaných pozic roku 2008 do zákopových pozic roku 2010 se sraženým sebevědomím a staženým ocasem ještě pokračuje či zda máme sílu pár ztracených metrů či kilometrů bojiště vybojovat zpět.

Limity hájení zájmu města jsou jasné – hloubka 10 m v památkové zóně pár metrů od kostela a tím spojená nemalá rizika stavby na památkovou zónu, řešení reálného úbytku parkování v té části města, kvalitním řešení celkové dopravy (ať ve formě obsluhy nákupního centra , tak třeba vyváženosti statické dopravy v daném místě či řešením např. únikového prostoru z podzemního parkování směrem ne třeba k tržnici ale spíše směrem k křižovatce Křižkovského x Demelova a to nemluvím o absolutním neřešení možné obsluhy obchodního centra třeba přes MHD s využitím ulice Wolkerova).

Řešení těchto problémů  z pozice města teprve ukáže, jak na tom jsme. Zda jsme nadále v područí zájmu invenstora, či jsme jako město samostatný a nezávislý subjekt, který ví co chce a dělá vše pro to, aby to dostal a to třeba až do stadia – Nechceš? Tak neber a sbal si saky paky… To, co nám ty investore stále předkládáš,  totiž před vlastními občany neumíme obhájit a námi stanovené limity v EIA či Regulačním plánu jsou pro nás limity a hranice, za které už nemíníme jít – ustoupili jsme totiž v minulosti až až…

EIA na Galerii Prostějov II.

Lidi tomu všemu s tím KASC a záměry a soutěžemi a podmínkami a odpuštěným Společenským sálem stále nerozumí a obrací se na mne s dotazy, na které odpovědi  měly dávno padat před snad už minimálně 3 lety.

Vše se bagatelizuje a zlehčuje tím, že KASC je „hnusná komunistická stavba“ a vše nové tam bude vždy lepší. Ano – souhlas – ale za jakých podmínek se to vše má udělat?

Za respektování původních podmínek města či soukromého investora? Protože tu EIU podáváme jako město a předkládáme tam ve skutečnosti jediný návrh Manthellanu, bez variant, bez Společenského sálu, s nedostatečným řešením statické dopravy – připadne mi pak skutečně se zeptat.

O jaký souboj ve skutečnosti na obou stranách jde? O zájem města se kvalitně rozvíjet a uspokojovat potřeby obyvatel či o privátní zájem investora maximalizovat zisk a šetřit, kde se dá? 

Máme (máte) skutečně jistotu, že na naší straně všichni hráči hrají maximálně za zájem města Prostějov a že nejde jen o lákavou hru pro „oči“ charakteru wrestlingu, kde je všem (u nás ale asi ne veřejnosti) známo, že jde o předem domluvenou hru a že Manthellan vždy vyhraje? Už na městu Prostějov Manthellan vydělal minimálně 90 milionů za odpustek či odklonění či vymístění Společenského domu z dané lokality, už u nás opět vydělává v projektu laciným řešením statické dopravy i směrováním dopravy do jeho nákupního centra z jednoho místa a poddolováním celé části města svým podzemním parkovištěm, aby tak dovedl maximalizovat SVÉ prodejní plochy a tedy zisk z celé akce :( .

Který obrázek u nás vlastně platí?

souboj2

souboj3

Zásadně nám pomůže v rozhodování za jaký klub kdo vlastně soutěžil i to, jaké konkrétní a věcné připomínky k podanému projektu podle dikce Manthellanu vznese naše město či i zástupci samosprávy v procesu EIA. Jak budou v procesu EIA chtít hájit zájem města například v evidentním krácením parkovacích míst v dané oblasti a to nemluvím o zájmu ochránit domy a památky v městské památkové zóně před vlivem tak robustní stavby o velikosti 3 fotbalových hřišť.

Mé stanovisko jsem sdělil Krajskému úřadu v rámci podání vyjádření k procesu EIA v tomto podání www.pavelbursa.cz/EIAvyjadreni.pdf a uvidíme, jaké vyjádření za občany města podá i naše město – magistrát a kolik ono identifikovalo v tomto záměru problémů jak pro funkci města, tak pro jeho občany.

EIA na Galerii Prostějov běží …

a až do 7.1.2013 mají šanci do rozběhnutého procesu mluvit i ti, kterým soukromý investor chce zastavět kus centra města hlava-nehlava, parkování-neparkování, Společenský dům-NeSpolečenský dům.

Mimochodem se nám konečně rozhoupal i web města a upozornil aspoň minimalistickým odkazem po skoro uplynulých 10 dnech, že se něco v té věci děje http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/zjistovaci-rizeni-galerie-prostejov.html .

Napjatě čekám, který městský politik nyní předstoupí před své voliče a odůvodní jim, proč město do řízení EIA předkládá ořezaný a vykastrovaný projekt MATHELLANU a ne projekt v těch zásadních parametrech, co tzv. „soutěž“ vyhrál. V čem je současný projekt vlastně pro město přínosem…

Při porovnání současných parametrů záměru (další obyčejný flák zaměnitelného konzumu a obchodu) s ostatními soutěžícími je totiž nynější řešení stejně špatné jako ty ostatní a soutěž měla být dávno zrušena pro NENAPLNĚNÍ stále platného záměru zastupitelstva č. 18224 z 4.11.2008 ( http://www.proprostejov.eu/soubory/c1.jpg a zejména zde http://www.proprostejov.eu/soubory/c2.jpg ) zrušena.

Co je na současném projektu špatného?

a) vypadl Společenský sál a MATHELLAN ušetřil minimálně 80-90 milionů o něž bude  naopak chudší rozpočet města. Obchodně-společenské centrum měníme v obyčejnou nákupní „Galerii“, navíc zaplevelíme řadu městských pozemků věcnými břemeny ve prospěch soukromého subjektu a tím skoro navěky znehodnotíme majetek města tím, že sice nahoře bude hej ( tržnice) , ale dole bude bublat problém s parkovišti a cena za prodej  pozemků také v porovnání s ostatními prodeji není nic moc

b) statická doprava části centra města – místo rozšíření parkování zde ve skutečnosti ubude BEZ NÁHRADY minimálně 144 parkovacích míst !!! (údaj strana 62 z materiálu pro EIA http://portal.cenia.cz/eiasea/download/EIA_OLK632_oznameni_4946900336646886211.pdf )

c) řešení směrování dopravy do a z podzemí – vjezd a výjezd automobilů celý směřuje nyní 100% na Wolkerovku, přičemž dříve byla doprava více rozvrstvená ulicí Komenského na kruháč na Újezdě

d) a to nemluvím o té „tvrdé loterii“ se starými baráky městské památkové zóny v té oblasti, když se jim u paty bude budovat stavební jáma do hloubky 10 m o půdorysu cca 160*120m, přičemž ve hloubce 3 m už zde nastupuje spodní voda a tato robustní stavba může reálně ovlivnit stav podzemních vod v této části města.

Nu což, třeba se pak dočkáme nakloněného farního kostela Povýšení svatého kříže a budeme mít novou kulturní památku :( vyrovnávající slavnou věž v Pise.

Spuštěna EIA na Galerii Prostějov aneb budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány…

Protože byly spuštěny kroky k realizaci díla, jež mělo vzniknout na základě záměru přestavět oblast bývalého KASC a tento záměr se zásadně vymyká slibovanému projektu, podal jsem na samosprávu města – na nejvyšší představitele města níže uvedené podání.

Cílem je ochránít zájmy města a jejich občanů před jednostranně představovaným projektem, kde se vše dobré proměnilo ve stroj na peníze a  potřeby města byly zatlačeny nějak do stínu.

Vážený pan(í)

primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák

1. náměstek primátora Mgr. Jiří Pospíšil

náměstek primátora Ing. Zdeněk Fišer

náměstkyně primátora Mgr. Ivana Hemerková

náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková

 

Ing. Pavel Burša, Tylova 20, 796 01 Prostějov

V Prostějově 28.12.2012

Vážení přátelé,

obracím se na Vás jako na představitele nejužšího vedení města ve věci realizace největšího stavebního díla realizovaného na základě záměru města, dříve představovaném jako projekt Obchodně-společenského centra, nyní pragmaticky označeného jako „Galerie Prostějov“.

Přechází se totiž postupně od obecných a nikoho k ničemu vážně nezavazujícím proklamací „rozvoje území“ stanovených stále platným záměrem zastupitelstva č. 18224 ze dne 4.11.2008 k naplňování praktických kroků, které měly původně naplnit dikci vůle zastupitelů definovanou například i takto : ..Vedle zajištění parkovacích míst pro novou výstavbu je třeba zajistit i maximálně možnou parkovací kapacitu. Součástí záměru bude komplexní dořešení dopravní infrastruktury v této lokalitě. Součástí navržené výstavby bude společenské centrum s kapacitou sálu min. 500 lidí.

Byl totiž mimo spuštění a následně okamžitého přerušení tvorby Regulačního plánu pro tuto oblast spuštěn dne 18.12.2012 proces posuzování EIA pro daný projekt.

Běží nyní zákonem striktně stanovené lhůty, které ač se mi to nechce věřit, spadly náhodou do termínů vánočních a novoročních svátků, kdy je reálně omezena možnost řady občanů kvalifikovaně v této věci jednat a nepřijít tak o možnost prosadit některé důležité kroky.

Konkrétně http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK632 bylo Zahájeno zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Galerie Prostějov“ zařazeného v kategorii II, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Datum zveřejnění   informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2012
Termín pro zaslání   vyjádření: 07.01.2013

 

V rámci tohoto dokumentu bylo určeno, že dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj. V rámci zahájení procesu EIA bylo zveřejněno následné vyzvání: … dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr dále posuzovat dle cit. zákona, nebo zda postačí ošetřit otázky životního prostředí v následných správních řízeních (územní a stavební řízení), případně aby Vaše vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 cit. zákona kladen zvýšený důraz.

 Vážení přátelé,

do procesu EIA byl předložen projekt dalece se vymykající původně vysoutěženému záměru. V rámci EIA je předložen návrh bez jakýchkoliv variant řešení.

Návrh předložený k posuzování EIA je v rozporu se stále platným záměrem zastupitelstva města. Jde totiž o návrh, který řadu dobrých věcí v soutěžním návrhu opustil a který je stále více jednostranně výhodný pro investora a ne město.

Řadu rozporných věcí veřejnost oponovala v rámci projednávání Regulačního plánu (svoji připomínku do něj připojuji v kopii tohoto dopisu www.pavelbursa.cz/pozadavkyRPM.pdf ), kde se poukazuje na rozpor mezi řešením potřeb města a řešením podnikatelského záměru společnosti MANTHELLAN.

Tím, že jsme jako město vyzvání k odpovězení otázky, zda je nutné či není nutné projekt posuzovat podle tohoto zákona je městu dána šance legitimně řadu věcí ošetřit tak, aby záměr v sobě definoval veškerá rizika (ostatně definice posuzování podle tohoto zákona zní: …Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy 2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti…. A město této šance musí využít.

Tím, že se jako město či jako političtí představitelé města nepřipojíme k procesu posuzování v rámci tzv. „velké EIA“ dáme jednoznačně najevo, že je nám cizí oprávněná obava řady občanů a majitelů nemovitostí o stav centra města.

Uvedu nejpalčivější problémy spojené s realizací stavby :

A) Příprava stavby

Stavba je megalomanská a už jen příprava stavby může mít jednoznačný vliv na stav majetku města či jiných vlastníků. Pro představu – stavební jáma má nepravidelný půdorys s vnějšími rozměry cca 160×120 m (to odpovídá ploše 3 fotbalových hřišť vedle sebe). To představuje tyto předpokládané objemy odpadů: demolice 3500 m3 , výkopy 151500 m3 , to je v součtu cca 155000 m3.

Pro Vaši představu je to objem suti cca 2/3 objemu odpadu vyváženého při vyvážení zanesené Plumlovské přehrady!!! Toto množství má být odváženo cca 11500 nákladními auty po dobu cca 210 pracovních směn v časovém rámci 10 hodin denně. Není přesně specifikována jednoznačně trasa v rámci blízkosti stavby, kudy se těch cca 11500 nákladních aut bude pohybovat – jen se určuje obecně : směr staveniště – Wolkerova – Dolní – Kralická – Průmyslová – silnice č. II/46 – silnice č. II/45 – silnice č. II/55 – (Krčmaň) Olomoucká – Náves – obslužná komunikace – pískovna/skládka, a zpět.  Já si moc neumím představit, že těch 11500 nákladních automobilů, každý o celkové maximální hmotnosti 36 tun!! nezanechá  pranic žádnou škodu na majetku města, kraje či ostatních vlastníků nemovitostí.

B) Problém parkovacích míst

Jedním z požadavků na realizaci díla bylo řešení parkingu (objevuje se to např. i zadání Regulačního plánu …V rámci řešené plochy umístit dostatečný počet parkovacích a odstavných stání). Jaká je realita ? Nedochází k navyšování stavu parkingu, ale k jeho snížení.Výpočet parkovacích míst je v projektu definován takto :

Výpočet dopravy v klidu.Výpočet minimálního počtu parkovacích stání dle ČSN 73 6110:

N = OO * ka + PO * ka * kp ,- ka = 1,25 pro stupeň automobilizace 1:2,12-2,21 pro r. 2025 (zdroj: Dopravní průzkum města

Prostějova nebo Zásady dopravní politiky města Prostějova a dopravní studie viz výše), – kp= 0,4 (skupina 2C) ,- OO= 0 (pro navržený účel stavby se odstavná stání nenavrhují) ,- PO = 17.000 m2 (prodejní plocha) / 20 m2 na 1 stání (plnosortimentní nákupní centrum nad 10.000 m2 prodejní plochy) + 250 m2 (kanceláře pro správu centra) / 35 (administrativas malou návštěvností) = 850 + 7 = 857

N = OO * ka + PO * ka * kp = 857 * 1,25 * 0,4 = 429

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. musí být z celkového počtu navržených stání vyhrazeno 10 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Dále nejméně 1%, tj. 5 stání z celkového počtu musí být vyhrazeno pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

Navržený počet stání: 2. PP – 356, 1. PP – 75, CELKEM 431 (vyhovuje ČSN 73 6110)

Tedy závěr – těch 431 míst je pouze pro potřeby Galerie Prostějov.

Upozorňuji na závažná sdělení uvedené v předloženém projektu v rámci EIA :  …budou zrušeny stávající plošné zdroje – parkoviště, z nichž některé mají nezpevněný povrch, tzn., že působí jako zdroj nejen výfukových plynů z automobilů, ale také jako zdroj druhotné prašnosti – víření prachu při pojezdu vozidel po nezpevněné ploše. Současný počet parkovacích stání je cca 144, budoucí stav – v podzemí obchodního centra – je 431. Navýšení počtu parkovacích stání tedy činí cca 290.

To tedy nenaplní kombinaci rovnice Výchozí stav + Nová stavba se svými nároky na parkování = Vyšší kvalita pro město.

Je to v hrubém rozporu s požadavkem města na řešení dopravy v klidu. Dvě stávající plochy (plně regulérní parkoviště Křížkovského u FÚ a odstavná plocha Komenská) budou bez náhrady zrušena a jejich deficit není řešen!!!

Právě v bodu statické dopravy je předložený projekt lživý, když na straně 65 uvádí – náhrada za stávající parkoviště bude vytvořena v podzemí Galerie Prostějov – celkem 430 stání. Což je v rozporu s jejich tvrzením uvedeným na straně 62 jejich projektu!!! a nutným propočtem potřeb samotné Galerie dle ČSN 73 6110.

 C) Vliv stavby:

Obrovský rozsah stavební jámy na ploše cca 160 * 120 * 10 m hloubky!!! s nutností boje proti spodní vodě ve spojitostí s řadou staveb v městské památkové zóně (realizované u samotné paty Rajské zahrady ) jsou v projektu bagatelizovány tvrzením ( Ve vzdálenosti cca 50 m od okraje severní budovy plánované Galerie Prostějov stojí kostel Povýšení svatého kříže, který je nemovitou památkou. Jeho negativní ovlivnění stavbou záměru se nepředpokládá.).

Přitom nejde o žádných 50 m od kostela, ale pouhých pár metrů od zdi Rajské zahrady u stavby, která předpokládá řešení problému vysoké hladiny spodních vod takto:… Hladina podzemní voda se nachází v hloubce cca 3 až 4 m pod terénem, to znamená, že při hloubení základové jámy (do hloubky cca 10 m pod terénem) bude podzemní voda zastižena a bude nutné ji čerpat. Základová jáma bude obehnána pilotovými stěnami – pilíře tryskové injektáže zde vytvoří jednolitou stěnu.

Upozorňuji na údaje z projektu, cituji … v současné době není k dispozici inženýrsko-geologický průzkum (IGP). Byla provedena rešerše na základě archivních údajů.

Dosud tedy nikdo nestanovil, co s okolním prostředí řady nemovitostí, s řadou cenných kulturních památek udělá realizace stavby o velikosti jednolité stavební jámy cca 160 * 120 *10 m hloubky, kdy dojde ke změně hydrogeologických poměrů, kde u řady nemovitostí může dojít k sesedání staveb, u řady ke zvýšení hladiny spodní vody.

Toto riziko je jen bagatelně formulováno s tím, že tento průzkum bude realizován až v dokumentaci pro stavební povolení. To ovšem velice oslabuje pravomoc samosprávy znát pro svůj majetek, majetek občanů, majetek církví a jiných rizika, se kterými se investor musí dopředu vypořádat.

 D) odůvodnění neexistence Společenského centra

Už jen jako perličku k některým mylným tvrzením v projektu ve věci toho, že z původně avizovaného Obchodně-společenského centra vypadla nějak tak kultura připojuji jejich názor uvedený v projektu : Jako náhrada za zrušené KaS centrum může sloužit Městské divadlo a Národní dům.  To beru – ušetříme tedy 80 mil. Kč za připravované centrum v Jezdeckých kasárnách J .

Vážení čelní představitelé města,

dostali jste se vinou společnosti MANTHELLAN pod časový a odborný tlak tím, že proces EIA byl spuštěn v takovém časovém horizontu, že samosprávě města nezbývá dostatek času na reakci.

Právě proto Vás v běhu lhůty s možností stále i z Vaší strany reagovat upozorňuji  na skutečnost, že pokud město nyní nevyužije procesu EIA k definování svých základních priorit v možnosti ovlivnit budoucí stav stavby, vliv stavby na hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy 2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti, mohlo by to mít vliv na posuzování občanů města, zda volená samospráva využila všech legálních a transparentních kroků k obhájení zájmů města.

Zatím to totiž vypadá tak, že cokoliv si MANTHELLAN usmyslel, to dostal.

A původní soutěžní návrh se do praxe tlačí v podobě a tvaru nápadně výhodném jen pro investora.

Shrnu základní problémy:

-trvat na hydrogeologickém průzkumu a zpracování zejména vlivu změny vodních poměrů už v procesu EIA zejména na stavby v městské památkové zóně

-trvat na kvalitním řešení statické dopravy s tím, že nikdo neřekl, jak po dobu stavby budou řešeny náhradní parkovací plochy

-trvat na tom, že nesmí dojít ke zhoršení kvality statické dopravy (opakuji svůj názor deklarovaný v podání připomínky k regulačnímu plánu v tom smyslu, že stavba může být jen tak velká, kolik zabezpečí parkovacích míst a nesmí to být naopak, že stavba si řeší jen problémy své a jiné nyní už větší opět přenechá na město)

-trvat na podrobném řešení pohybu těch cca 11500 nákladních aut – kudy povedou trasy zejména v památkové zóně a jak budou ostatní nemovitosti chráněny před pohybem souprav každé o hmotnosti 36 tun.

S pozdravem Ing. Pavel Burša

Příloha : mé připomínky k Regulačnímu plánu oblasti výstavby „Galerie Prostějov“

Jak bude vypadat zástavba centra po KASCentru?

Do dnešního dne 5.12.2012 měli možnost občané se vyjádřit k zásadním limitům stavby nového „Obchodně-společenského“ (pardon, že mě huba nebolí) „Obchodního“ centra po starém KASC.

Podal jsem pár požadavků v této věci stavebnímu úřadu a uvidíme, zda a nakolik bude vůbec vůle politiků chtít ovlivnit architekturu v centru.

Zda většina či všichni tzv. sklopí ocas a budou dělat, že se nic neděje, že vzniká jen další obchodňák v centru a že problémy s tím spojené si pak vyžere město samo a že oni to tak strpí. Zda třeba komise rady města a to konkrétně ta Architektury a výstavby sama v té věci něco aktivně udělá, zda posoudí navrhovaný stav regulačního plánu firmou Manthellan a posoudí jej s původně soutěženým návrhem a zda se i ona pokusí vyjednat pro město kvalitnější a z hlediska rozvoje města důstojnější podmínky.

Zatím je to tak, že pozice města je stále zatlačována do defenzívy a společnost Manthellan, co si sama namane, to i dostane :( .

Konkrétní požadavky na to, jaké stanovit limity rozvoje území jsou uvedené zde: www.pavelbursa.cz/pozadavkyRPM.pdf .

Pojmenovávám v tom materiálu základní problémy nové stavby a těmi jsou :

a)       nepustit stavbu ani v PP na 2 strategicky důležité komunikace zabezpečující přímou obsluhu části centra (Křížkovského a Lutinovova)

b)      řešit problém parkování nejen pro objekt Obchodního centra ale i náhradu tímto objektem právě likvidovaných parkovacích a odstavných ploch – tedy skutečně nahradit úbytek cca 37 parkovacích míst kolaudovaného parkoviště u FÚ a cca 126 dostupných odstavných ploch po bývalé sodovkárně na ulici Komenská

c)       velikost a plochu stavby limitovat zabezpečením počtu parkovacích míst v rámci tohoto objektu – tedy ne aby to dopadlo tak, že oni tam postaví hyper-megastavbu a problémy s parkováním přehodí následně na město

d)      ve veřejném zájmu řešenou oblast napojit na síť MHD zřízením 2 autobusových zastávek včetně příslušného dopravního řešení ulice Wolkerova – je nutné napojení Obchodního centra na hromadnou dopravu a nenechat ji být stavbou pro návštěvníky s osobními auty

e)       dopravu v řešené oblasti více diverzifikovat a ne scelovat do jednoho místa na jednu z nejvíce vytížených prostějovských ulic – neulehčovat si původní soutěžní návrh řešením pro investora levným a pro město nevhodným

f)        posoudit stavbu podle tzv. „velké“ EIA zejména na vliv stavby na městskou památkovou zónu z důvodu extrémně velké stavební plochy do hloubky minimálně 10 m a ploše přes 1,6 ha.

O ceně pozemků plochy u KASC – jak tam prodával stát a Olomoucký kraj

Vývoj kolem cen prodávaných pozemků ukazuje pod drobnohledem, že jak Olomoucký kraj, tak stát (představme si ho třeba zastoupeném správcem pokladny bratrem Kalouskem) prodávají své majetky lépe, než naše město.

Připomeňme si meritum věci:

Město prodalo plochy bývalého KASC, městského parkoviště u FÚ, dosud nezastavěné plochy po sodovkárně na Komenské za cenu 2214 Kč a vycházelo přitom ze znaleckého posudku z ceny 2100 Kč á m2. Jde o pozemky vyznačené orientačně v mapce zde:

V rámci té plochy se nacházely i pozemky ve spoluvlastnictví státu 101/1 a 101/2:

Ty nám stát prodal pro potřeby společnosti za 6850,- Kč á m2. Posudek najdete zde www.pavelbursa.cz/posudekstat.pdf .

Nyní další potřebný pozemek 102/2 prodával k tomu projektu Olomoucký kraj:

Olomoucký kraj ( zastoupený třeba opět pro představu náměstkem Mačákem) ten svůj pozemek prodával za 2500 Kč á m2.

Připojuji část zápisu olomouckého zastupitelstva kolem té věci …Rada Olomouckého kraje svým usnesením ze dne 26. 7. 2011 schválila záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, do vlastnictví společnosti MANTHELLAN a.s., IČ: 28205618, za kupní cenu ve výši 100 500,- Kč (tedy 1500,- Kč za m2) a za podmínek stanovených odborem školství, mládeže a tělovýchovy.  Záměr Olomouckého kraje odprodat předmětné nemovitosti v k.ú. a obci Prostějov, byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a webových stránkách Olomouckého kraje v termínu od 28. 7. 2011 do 29. 8. 2011. 

V průběhu zveřejnění obdržel Olomoucký kraj připomínky Ing. Pavla Burši, který se vyjadřoval k návrhu kupní ceny a upozornil, že v této konkrétní lokalitě město Prostějov sousední pozemek parc. č. 7907/2 prodávalo v červnu roku 2010 dle oficiálního tiskového sdělení úřadu témuž investorovi za cenu 2214,30 Kč, přičemž v této oblasti vycházelo pro něj ze znaleckého posudku v částce 2 100,- Kč za m2 plochy. 

Odbor majetkový a právní zadal vypracování dalšího znaleckého posudku a zahájil jednání se společností MANTHELLAN a.s., která si také nechala vypracovat svůj  znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé předmětného pozemku. Vzhledem k tomu, že ani poté nedošlo ke shodě, neboť ceny stanovené znaleckými posudky se lišily, bylo dohodnuto, že odbor majetkový a právní objedná zpracování znaleckého posudku u soudního znalce Ing. Jana Dostála.  

Úřední cena předmětného pozemku v k.ú. a obci Prostějov dle znaleckého posudku č. 3068 – 023/2012 ze dne 20. 3. 2012 vypracovaného soudním znalcem Ing. Janem Dostálem dne 15. 3. 2012 činí 28 550,- Kč. Cena obvyklá (tržní) dle téhož posudku činí 167 500,- Kč, tj. 2 500,- Kč/m2.

 Společnost MANTHELLAN a.s. s takto stanovenou výší kupní ceny souhlasí, přestože se domnívá, cena obvyklá je s ohledem na charakter pozemku (část pozemku je zelená plocha, část pozemku je zastavěna zdí, část pozemku je součástí vnitrobloku školského zařízení) nepřiměřeně vysoká.

 Vyjádření odboru majetkového a právního ze dne 22. 5. 2012:Odbor majetkový a právní na základě všech výše uvedených skutečností a poté, co  prověřil skutečně sjednanou kupní cenu za odprodej pozemků v této lokalitě z vlastnictví města Prostějova (její výše je 2 214,34 Kč/m2), navrhuje odprodat  předmětný pozemek společnosti MANTHELLAN a.s. za kupní cenu ve výši 167 500,- Kč, tj. 2 500,- Kč/m2.

Závěr : bohužel nejhůře ze všech a z hlediska plochy bohužel nejpodstatnější plochy pozemků prodalo svůj majetek město Prostějov.

A to přitom znalec pro stát konstatoval jednoznačně:

 

Takže – oceněním podle sebe a ne třeba podle metodiky posudku státu jsme jako město pravděpodobně přišli o desítky milionů korun za cenu pozemků a věcných břemen :(

Kolik milionů to bylo nechci hádat. Ale je bezesporu jednoznačně doložitelné, že zde byly v této oblasti zrealizovány v rámci realizace 1 projektu firmy Manthellan minimálně 4 prodeje a odkupy a město vždy v rámci z nich prodávalo bezkonkurenčně nejhůře. :(

Na absolutně rozdílnou tržní cenu od ceny námi použitého posudku (opakuji jen 2100 Kč á m2) svědčí i to, že když město vykupovalo předloni drobné majetkové podíly od osob spoluvlastnící parcely 101/1 a 101/2 , bylo město donuceno je vykoupit za cenu 5000 Kč á m2 ( blíže usnesení K bodu 23.13 Schválení výkupu spoluvlastnického podílu id. 3/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov schváleno usnesení č. 11157: Zastupitelstvo města Prostějova po projednání s c h v a l u j e 1) výkup spoluvlastnického podílu id. 3/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov, od jeho vlastníka za kupní cenu ve výši 5.000 Kč/m2). 

Vývoj judikatury ohledně uplatňování Zákona o obcích verzus akce Manthellan

Každý snad zná písničku „Časy se mění“ , připomenu ji v podání mých studentských oblíbenců Peter Paul & Mary http://www.youtube.com/watch?v=1oU7M4OeSRM .

Časy se snad změní i pro postup zvolený společností Manthellan ve věci získání pozemků města k realizaci stavby Obchodního centra. Tyto pozemky oni získali na základě záměru města k zástavbě celé té části města. Radní vypsali bohulibý záměr a na základě toho záměru byly de fakto investorem (jeho právní kanceláří)  nachystány smlouvy. Bohužel ze smluv vypadla už jakákoliv zmínka o stavbě Společenského domu ze strany investora a i cena za pozemky byla jakási vachrlatá (jen pro připomenutí aktuální situace s cenou pozemků v té oblasti : my je prodáváme Manthellanu za 2214 Kč a kus potřebného pozemku nám nyní stát v té oblati prodává za cenu 6906 Kč – tedy 3x tak dráže !!! a to prosím na základě znaleckého posudku. Celkový rozdíl mezi oceněním naším a státu při přepočtu na prodávanou výměru činí skoro 70.000.000,- Kč !!!)

Nyní se i v oblasti veřejného práva více aplikuje princip otevřenosti a transparentnosti řízení obcí a samosprávných celků a tomu odpovídá přísnější aplikace zákona o obcích.

A jedna ta aplikace se týká dodržení záměru obce při nakládání s majetkem. Čím více totiž obce v záměru specifikují užití, tím více současně omezují soutěž. A u nás tím zásadním omezením s nakládáním majetkem města byla povinnost vybudovat Společenský dům, která ze smluv vypadla.

Nový judikát, který používá už i ministerstvo vnitra s účinností od 31.12.2011 v metodice nakládání s majetkem obcí totiž jednoznačně říká: …Jestliže ovšem obec ve zveřejněném záměru bližší podmínky zamýšleného majetkoprávního úkonu vymezí, předem „omezuje“ okruh potencionálních zájemců, kteří obci podají nabídku na uzavření příslušné smlouvy. Od takto zveřejněných podmínek se proto obec v zásadě nemůže odchýlit, ledaže by v záměru sama předem vyjádřila možnost, že zamýšlená dispozice může být realizována i za jiných než předem stanovených požadavků. Pokud obec toto pravidlo poruší a nemovitost např. prodá nebo pronajme osobě, která uvedené podmínky nesplňovala, je tento její právní úkon absolutně neplatný, neboť taková situace je svými důsledky obdobná předchozímu nezveřejnění záměru….Jde o judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 721/2010.).

Ostatně – co hrozí městu a případně statutárnímu orgánu za ně jednajícího ve světle nových judikátů sahajících trestně-právně už i na starosty obcí jsem popsal v podání, které šlo přímo do rukou našeho primátora www.pavelbursa.cz/judikaty20112012.pdf , aby se ten mohl nad věcí opět se štábem svých lidí poradit.

A důkladně s pomocí právní analýzy zvážil, zda není skutečně zásadně překonaná argumentace našeho města použitá v tvrzeních předaných soudu ohledně nedodržení věcného záměru společností Manthellan konkrétně strany 13 a 14 materiálu uveřejněného zde http://www.proprostejov.eu/soubory/soud2.pdf a zda tím není celý proces ze strany města už za hranicí linie bezpečnosti zákona.

Judikatura Nejvyššího soudu roku 2011 je totiž dalece přísnější, než judikatura let 2007 a 2008, o níž jsme své argumety opírali v obhajobě města. Jde velice přísněji v tom směru, že pokud politici rádoby v rámci plnění veřejné služby voličům omezují soutěž všemi různými omezeními, aby je následně potichu vypustili a přihráli s prominutím majetek obce někomu kooperativnímu, že tento postup už stát nebude tolerovat a může jej trestat dokonce v rovině trestní odpovědnosti za způsobenou škodu na majetku obce.

Tajnosti Londýna jsou hadra proti tajnostem Prostějova

Vzhledem k dost zásadnímu tvrzení města o tom, že smlouvy s firmou Manthellan prozkoumal Úřad na ochranu hospodářské soutěže a ten tyto smlouvy cituji „posvětil“http://www.iprostejov.cz/cz/p/antimonopolni-urad-posvetil-smlouvy-s-manthellanem/ ) či vyjádřil stanovisko, že smlouvy jsou v pořádku ( http://www.itydenik.cz/obsah/uohs-vydal-stanovisko-k-manthellanu-smlouvy-jsou-v-poradku ) jsem pro jistotu tvrzení požádal v pondělí 4.6.2012 městský úřad, aby toto stanovisko zveřejnil.

Nu – je čtvrtek a tiskové sdělení na městském webu není o toto stanovisko bohatší. Ještě, že jsou i jiné metody jak zjistit potřebnou informaci, než ji chtít po našem „úřadu oceněném cenou za kvalitu a inovaci ve veřejné správě“.

Přikládám veřejnosti citované stanovisko ÚOHS zde www.pavelbursa.cz/uohs.pdf z jiných zdrojů a mrzí mne to, že město asi nejeví zájem informace sdílet, ale spíše o ně vést boj s vlastními občany.

Ale ač čtu jak čtu – stanovisko ÚOHS je mírně o něčem jiném, než jak deklarují výše uvedená tvrzení puštěná do medií.

Celý příspěvek

Nové multitifunkční centrum se už rýsuje…

Čím dál tím více jsou v mediích koordinovaně uvolňovány informace o novém multifunkčním centru.

Třeba zde http://olomouc.idnes.cz/spolecensky-sal-v-prostejove-d2i-/olomouc-zpravy.aspx?c=A120404_1759361_olomouc-zpravy_stk či zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/novy-spolecensky-dum-mozna-vyroste-na-pozemcich-moragra-20120404.html či zde http://www.itydenik.cz/zpravodajstvi/zpravy/multifunkcni-centrum-nachazi-vhodnou-lokalitu.-na-plose-vyhoreleho-moragra.

Je vidět, že mediálně jsme jako město tedy proces už odstartovali.

Celý příspěvek

KASC – nalezená „neshoda“ v uskutečnění záměru

Tak konečně kontrolní výbor zastupitelstva dle článku uvedeného zde http://www.itydenik.cz/zpravodajstvi/zpravy/kontrolni-vybor-nalezl-neshodu-kterou-chtel-slyset-malokdo zjistil „neshodu“ v realizaci Záměru prodeje KASC.

Není to nic nového, o této neshodě se evidentně mimo kuloáry zastupitelstva mluví už roky a já jsem psal o tom například zde http://www.pavelbursa.cz/?p=140620.9.2010 !!! a poslal v tom směru i podání na kontrolní výbor ještě toho starého !!! zastupitelstva.

No nic, nemá cenu házet hrách na stěnu, vidět přitom stále padající kuličky shora dolů a přitom dělat, že se dílo podařilo.

Realizace tak velkého díla, jako je zástavba centra města Obchodním centrem se stala politikem právě proto, že město neumělo tuto realizaci pevně uchopit a navíc je stále více evidentní to, že se investor pomaličku stále odchyluje od ním vysoutěžené verze zástavby celé oblasti.

Nejsem náturou osoba uvazující se ke starému KASC, jako když chtěl někdo nejmenovaný chránit zástavbu jedné oblasti futuristickou zástavbou jednoho světového architekta. Určitě i podle mne centrum potřebuje oživit. Ale znáte to – chtěli jsme jako město původně něco jiného a nějak se to nepovedlo. Místo zástavby, kterou jsme se mohli chlubit, na tomto záměru zůstane pachuť něčeho nepodařeného či dokonce zmařeného.

Je to ale tím pádem o to více výzva pro nynější politiky se nyní náležitě postarat, aby následky dříve volených kroků byly nahrazeny nějakou přidanou hodnotou.

Tou určitě nebude pasivní postoj města směrem k investorovi se staženým ocasem mezi nohama, ale spíše jasná strategie definice ochrany pošlapaných zájmů města například v definici regulačního plánu.

Jsem osobně zvědav, kam až jako město ustoupíme či co si třeba na záměru dovedeme zpět vybojovat.

Zatím to vypadá na garde ze strany Manthellanu. Jsem zvědav, zda město je schopno udělat i nějakou rošádu, která zásadně vylepší jeho pozici, do které ho postupně dotlačila agresivní hra soupeře, při které postupně obětováváme figuru za figurou… :( .