Dodatek smlouvy č.2 s MANTHELLANEM – rekapitulace podnětů k jednání zastupitelstva

Na jednání zastupitelstva 14.2.2012 se má projednávat opět materiál k nové zástavbě Obchodního centra místo starého KASC.

Jsou v té věci stále nějaké nejasnosti a hrozící rizika. Něco je neošetřené ve vztahu k městu, něco je naopak až moc ošetřené ke straně investora.

Poslal jsem proto k rukám pana starosty níže uvedené podání.

Vážený pan starosta Miroslav Pišťák

Věc : Dodatek smlouvy č. 2 se společností MANTHELLAN a.s.

Vážený pane starosto, v příloze posílám několik postřehů k připravovaným krokům zastupitelstva směrem ke společnosti MANTHELLAN.

Omlouvám se, že je to až na poslední chvíli před jednáním zastupitelstva, ale vlivem dovolené a velice krátké doby, kdy byly materiály dány veřejnosti k nahlédnutí nešlo reagovat dřívěji.

Závěr mých připomínek k předloženým materiálům a moje osobní doporučení je asi v tomto směru:

– jednoznačně jako město okamžitě prohlásit, že město v rámci smluvních dispozic nebude realizovat stavbu Tržnice a Kulturního centra v daném území ( zjednoduší to zásadně dodatek smlouvy č.2 a umožní to další vývoj Záměru)

– odložit jednání o IX. změně ÚP a dodatku smluvy č.2 až na příští zastupitelstvo ( jde jen o 2 měsíce a to vzhledem k délce kontraktu je skutečně marginální doba) a to hlavně z důvodu posílení kontrolní role občanů města nad některými dalšími nezvratnými smluvními kroky

– zvýšit v té době informovanost občanů o novém záměru Galerie a mít pro jednání o dodatku č.2 ( tedy i kontroly záměru Galerie)  i odborná stanoviska příslušných orgánů města, které předtím dáme veřejnosti k diskusi.

Jde zejména o otázku parkování, architektury, dopravního řešení navádění dopravy do Obchodního centra, MHD a koneckonců vliv na samotné centrum – náměstí TGM a to i včetně stanoviska dopravního inspektorátu PČR a odboru dopravy měú. Určitě nejen já sám, ale i veřejnost v tomto směru čeká na stanoviska odborných komisí rady města ( a to výslovně Komise výstavby, Komise architektury a urbanismu, Komise dopravy a Komise koncepce a rozvoje města) k nově zveřejněné studii Galerie.

Myslím si, že právě proto komise rady mají smysl a měly by jak radě města, tak i veřejnosti sdělit svá stanoviska k předloženému konceptu Galerie od firmy Manthellan, aby proběhla pak třeba i na základě jejich stanovisek skutečně odborná diskuse o všem, co nás s tímto projektem může ještě potkat. 

Očekával jsem v tom směru totiž vyšší stupeň diskuse o největším zásahu do centra města v novodobé historii od výstavby Prioru a tato diskuse se skoro nevede a to je velká škoda.

Tak si říkám, zda není právě čas to celé napravit.

s přátelským pozdravem Ing. Pavel Burša

Parkování, parkování, parkování

O tom, že se něco v oblasti parkování v našem městě chystá, jsem psal už zde http://www.pavelbursa.cz/?p=1614 .

Ale od té doby prošlo 6 měsíců a zatím nic nového.

Možná jsem jen slyšel trávu růst či až moc věřil v té věci politikům v prohlášení ze dne 16.5.2011, že jde s tím kompletním pronájmem parkovacích míst firmě .A.S.A TS Prostějov jen o nouzové řešení … viz. konkrétně a černé na bílém je to uvedeno http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/mestska-parkoviste-ziskala–do-pronajmu-asa-.html „Smlouva nebude trvat dlouho,“ nechal se slyšet starosta, který, společně s radními připravuje nové řešení obsluhy parkovišť. …

„Nabízí se zrušení pronájmu a určení správce,“ naznačila místostarostka Alena Rašková.

Inu, uběhlo 6 měsíců a stále nic.

Obrátil jsem se proto po 6 měsících od podání původního podnětu opět v té věci s opakovaným podáním na pana starostu, kde navrhuji našemu městskému úřadu několik bodů, jímž by se měl parkovací systém města řídit a jak by měl být spravován.

Inu – čas běží a peníze městu utíkají.

Koho problém parkování zajímá, může se seznámit s námětem v této věci v bodovém uvedení jednotlivých priorit například zde .

Původní námět ohledně Parkovacího systému města Prostějov ze dne 13.5.2011 podaný v této věci včetně jeho zdůvodnění a popsání základních principů najdete zde .

KASC – bez peněz do hospody nelez

Stále více se situace s KASC blíží patu či snad nedejbože prohře města.

Ukazuje se, že nadále platí stará česká přísloví „Bez peněz do hospody nelez“ či dokonce „Nechoď Vašku s pány na led“ .

O co jde? Měli jsme KASC – 17 let starou stavbu, bratru nezateplenou, ale velkou, stojící a funkční.

Shlédli jsme se v nabídce zájemce o lukrativní pozemky a naběhli mu na lopatu a prodali mu pozemky a staré KASC.

A nyní zjišťujeme, že námi obdržené peníze na nový Společenský sál rozhodně stačit nebudou.

Takže se to blíží pak komedii ve stylu Járy Cimrmana ve slavné hře o Dobytí severního pólu – vše bylo spočítáno absolutně přesně, akorát se to zapomnělo vynásobit dvěma :(. 

A my skončíme jako té v pohádce :“Jak dědeček měnil, až vyměnil“.

Takže je potřeba se ptát, co se vlastně stalo v letech 2010, kdy jsme Manthellanu sedli na lopatu. Buď jsme měli od někoho špatná čísla a udělali jsme na základě nich špatné rozhodnutí, nebo jsou ta čísla v pořádku a můžeme jít do toho. Ale je divné, že v době krize stavebnictví se tak zásadně liší čísla o stavbě Společenského domu z roku 2010 a jen o rok později.

Proto jsem oslovil pana starostu se žádostí o to, aby právě ty ekonomické rozbory, na základě nichž město rozhodlo o zásadní změně záměru ve věci KASC zveřejnil na web.

Proto, aby bylo vidět, co nová stavba měla v roce 2010 dle odborníků stát. Aby bylo vidět, kde jsme se tedy případně sekli a na základě jakých predikcí, předpokladů, výpočtů či analýz. A kde tedy chybí třeba to vynásobení dvěma.

starosta města
pan Miroslav Pišťák

Věc : zveřejnění interních analýz ke smlouvě MANTHELLAN a.s. x KASC

Vážený pane starosto,
chtěl bych Vás požádat o to, aby město Prostějov na svých webových stránkách zveřejnilo interní analýzy, o nichž mluví smlouva se společností MANTHELLAN a.s. v části Preamhule, v části D takto : Po dokončení výběrového řízení se však Město na základě interních analýz rozhodlo realizovat výstavbu Kulturního centra samostatně a ve vlastní režii .

 Stále více zaznívají pochyby o ekonomice budoucí stavby Kulturního centra (běžně lidem označovaného jako Společenský sál pro 500 osob). 

Proslýchá se, že požadovaná částka za stavbu nového Kulturního centra dosahuje několikanásobku ceny, se kterou se v záměru ucházela společnost MANTHELLAN ve své soutěžní nabídce.

Předpokládám, že vzhledem k zásadnímu odchýlení se od původně avizovaného záměru si město Prostějov ( jeho orgány – rada či zastupitelstvo) nechalo zpracovat rozborové materiály, dále označované jako „interní analýzy“, které použilo pro odůvodnění tehdejší zásadní změny v realizaci záměru.

Předpokládám, že tyto pro rozvoj města tak důležité materiály byly určitě vypracovány nezávislými odborníky či nezúčastněnými osobami a i když jsou interní, že to neznamená, že jsou současně i tajné.

Na základě těchto „interních analýz“ byla provedena zásadní změna záměru, která v konečném důsledku může znament i to, že nový sál vyjde město na několikanásobek obdržené ceny za starou budovu KASC a pozemky či dokonce to může znamenat, že město Kulturní centrum ( Společenský sál pro 500 osob) nebude mít.

Chtěl jsem Vás tedy v rámci všeobecně požadované transparentnosti procesu realizace záměru požádat:

- aby město zveřejnilo na městském webu „interní analýzy“, o nichž se zmiňuje smlouva se společností MANTHELLAN a.s.

- aby město sdělilo, kdo tyto analýzy vypracoval a kdo tedy ručí za jejich věcnou správnost zejména po stránce ekonomiky a zejména vyčíslení budoucího závazku města ve formě „stavby ve vlastní režii“

- o případné sdělení, zda byly v rámci těchto analýz vyžádány i oponentní posudky k navrženému řešení města, které bylo pak vyjádřeno ve smlouvách

Moc a moc se omlouvám, že Vás tímto požadavkem zatěžuji. Ale čas nás tlačí a ve skutečnosti stojíme na křižovatce.
 
Buď jsme se před rokem a půl dobře rozhodli a stavba nového Kulturního centra „v naší režii“ se vleze do čísel uvedených  rámci „interních analýz“ a vše bude o.k. a není důvod proces rozhodnutí dále odkládat.
 
Nebo jsme se prostě nerozhodli správně a stavba Kulturního centra nás vyjde na několikanásobek „interní analýzy“ a to není dobře. Proto bude vhodné znát jak původní rozpočty, tak i jejich autory, abychom z toho měli velice zásadní ponaučení pro příští zpracovatele rozborů a analýz a i jejich morální tak i finanční odpovědnost za ně.

Či dokonce můžeme dojít ke stanovisku, že nové Kulturní centrum ani nebude, protože bude tak drahé, že na to nebudeme mít finance.

Buď jak buď, je prostě čas ten gordický uzel už rozetnout a tím jednoznačně naznačit veřejnosti, co s kulturou v centru města bude i po roce 2013, po roce, v němž možná padne staré KASC.

s pozdravem Ing. Pavel Burša

O rodění ježků v boji za vyšší transparentnost úřadu – zveřejnění smluv a faktur města na web

Roky profesně spolupracuji s různými úřady. Ale ze všeho nejvíce miluji komunikaci s tím naším, střediskovým, městským úřadem. Jako typickou ukázku, jak někdy rodíme ježky místo rychlého, transparentního řešení uvádím podnět na náš úřad, aby po vzoru řady jiných měst i naše město začalo zveřejňovat na webu města uzavřené smlouvy a aby začalo zveřejňovat i to, za co město utrácí či získává peníze ( aby zveřejnilo došlé a vydané faktury) minimálně z obchodních vztahů.

Plný text podání, které šlo na město 26.8.2011, najdete dole v článku.

Protože mi asi měsíc po podání nikdo ani slovíčkem na podání neodpověděl, ozval jsem se na město a dostal jsem 3.10.2011 tuto odpověď č. 1 :

Vážený pane inženýre,

z pověření M. Pišťáka, starosty města, Vám k Vašemu podnětu ze dne 26. 8. 2011 (urgováno dopisem ze dne 22. 9. 2011) ve věci zveřejňování smluv města a podstatných údajů o přijatých a vydaných fakturách sděluji, že námětem se zabývalo vedení města na základě stanovisek přísl. vedoucích odborů opakovaně, naposledy na poradě vedení dnešního dne. Návrh řešení se připravuje a je předpoklad, že závěrečné stanovisko bude výsledkem jednání porady vedení dne 10. 10. 2011, o něm Vás budeme neprodleně informovat.

Věra Krejčí

10.10.2011 opět jednala porada vedení a čekal jsem tedy 11.10.2011 nějakou zprávu.

Nedostal jsem žádnou a tak jsem si o ni opět napsal.

Odpověď č.2 zněla :

Vážený pane inženýre,

na základě pověření M. Pišťáka, starosty města, Vám k Vašemu podnětu ze dne 26. 8. 2011 (urgováno dopisem ze dne 22. 9. 2011 a e-mailem ze dne 11.10.2011 12:42 hod.) ve věci zveřejňování smluv města a podstatných údajů o přijatých a vydaných fakturách sděluji, že námětem se zabývalo vedení města na základě stanovisek přísl. vedoucích odborů a místostarostů města, naposledy na poradě vedení dne 10. 10. 2011. Závěrečné stanovisko, které jsem avizovala, učiněno dosud nebylo. Starosta města konstatoval, že shromáždil veškeré připomínky, rozhodl, že se uskuteční další jednání a poté navrhne řešení (termín nebyl upřesněn). O výsledku Vás budeme informovat.

Věra Krejčí

A co vlastně v tom rodění ježků , které trvá pomalu už 2 měsíce jde?

O jednoznačnou transparentnost řídících procesů na úřadě a transparentnost nakládání s financemi města.

Starosta města Prostějov

pan Miroslav Pišťák

 Ing. Pavel Burša

V Prostějově 26.8.2011

 Vážený pane starosto,

dovolte mi Vás oslovit z pozice občana města s námětem, u kterého bych rád požádal o Vaši podporu. Prolétl jsem weby několika měst našich i slovenských zejména v otázce trendů směřujícího ke zvýšení transparentnosti města ve směru k vynakládání veřejných peněz z rozpočtu města a předkládám Vám z této činnosti 2 návrhy. Sleduji problematiku správy veřejných prostředků dlouhodobě a chtěl bych Vás pořádat, zda byste z pozice starosty města v rámci koalice stran ČSSD a ODS níže uvedené návrhy realizované už i v jiných městech předložil městské radě k projednání a sám je případně inicioval a pomohl je prosadit.

 

Návrh č. 1 – zveřejnění smluv města

Tento mechanismus ukazuje, jaké závazky mají navzájem vůči sobě plnit město x povinný subjekt či dodavatel. Připojuji zde zejména odkaz například na město Praha, kde primátor Svoboda v rámci koalice stejných stran tento  návrh také velice výrazně podpořil a kde funguje skutečně precizní systém evidence, jaký hlavnímu městu skutečně závidím.

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/evidence_smluv

O tom, že existují dnes i další města postupující více směrem k transparentnosti správy veřejných prostředků ve formě zveřejnění uzavíraných smluv, připojuji jako důkaz zde tyto odkazy:

třeba město Hodonín: http://www.hodonin.eu/zverejnene-smlouvy/ds-48778/p1=49773 ,

nově například město Nový Jičín: http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/smlouvy/ s velice propracovaným systémem evidence jak příjmových smluv http://mapy.novy-jicin.cz/ost/smluvni_vztahy/smlouvy_p/index.php?frame , tak i evidencí smluv výdajových http://mapy.novy-jicin.cz/ost/smluvni_vztahy/smlouvy_v/index.php?frame .

Určitě se shodneme, že pořádek ve smlouvách a jejich plnění je základem pro chod města. Veřejná kontrola plnění obsahu smluv, určitě i jejich potřebnosti pro město a samozřejmě i kvalita podmínek, do nichž města vstupují (uvedu příklad na výši % podílu výnosnosti z pokut ze stacionárních radarů či výše ceny za pronájmy nemovitého majetku) kultivuje správu města na efektivní a výkonný orgán umějící se poučit z chyb svých či chyb svých kolegů.

Errando discitur aneb „Chybami se člověk učí“ nám určitě pomůže, neboť každou zveřejněnou smlouvou potencionální budoucí chybu eliminujeme, protože existuje náhled na vhodná a kvalitní řešení.

Kdybych mohl se znalostí věci doporučit našemu městu převzít nějaké řešení u návrhu č. 1, volil bych buď město Praha či Nový Jičín. Oba systémy umožňují vyhledávání a jsou skutečně kvalitní. Směr ve veřejných zakázkách směřuje k povinnému zveřejňování uzavíraných smluv, tedy jejich zveřejněním splníme jednoznačně jedno z nejdůležitějších protikorupčních opatření.

 

Návrh č. 2 – zveřejnění podstatných údajů o fakturách města jak přijatých, tak vydaných

Tento mechanismus ukazuje skutečné nároky fakturované jak proti městu, tak ze strany města.

Tento trend neskrývat, kdo a co fakturuje je umožněn samozřejmě rozvojem informačních systémů používaných městy a rozhodně není náročný na ruční zpracovávání dat.

Ukazuji zde zejména na jednoduchý systém města Hodonín, http://www.hodonin.eu/zverejnene-faktury/ds-48779/p1=49772 , kde se zveřejňuje alespoň soupis ve formátu pdf.

Tento trend k otevřenosti účtů města k nám zejména směruje ze Slovenska, kde je povinnost samospráv zveřejňovat jak smlouvy, tak faktury tak dokonce objednávky.

Připojuji zde pro náhled třeba skutečně propracovaný systém města Poprad, aby bylo vidět, jak to vše může efektivně fungovat s evidencí :

a)      uzavíraných smluv http://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id3=51600

b)      objednávek http://www.poprad.sk/objednavky.phtml?id3=59178

c)      faktur http://www.poprad.sk/faktury.phtml?id3=59201

 

Vážený pane starosto,

chtěl bych Vás zdvořile požádat o to, aby výše uvedené návrhy realizovalo v nějaké podobě i naše město a to zejména u smluv za dobu posledního volebního období od roku 2010 s případným postupným doplněním dat u všech dosud platných a plněných smluv z historie ( napadá mne například běžící služba na úklid města či stále běžící pronájmy nemovitého majetku) a s uvedením přehledu všech faktur například od roku 2011.

 Můžeme se tak aplikací těchto návrhů jednoznačně přihlásit do boje vůči korupci a to nejen slovy, ale i činy.

 Pokud byste tyto návrhy předložil do rady města zejména z pozice starosty, určitě by to byl velice výrazný signál směrem k veřejnosti o plnění volebního programu obou stran či koaliční smlouvy. Vycházím ze skutečnosti, že pokud máme věci řešit moderně a transparentně, neměli bychom před využíváním nových postupů zavírat oči.

 Chceme-li řídit loď v dnešních překotných dobách, musíme být v čele proudu, aby nás proud nepředběhl a nesmýkal s námi o ostrá skaliska.

 Doba realizace výše uvedených návrhů při znalosti problematiky může být maximálně v jednotkách týdnů a je předpoklad, že jejich zavedení nebude činit žádné větší nároky na město, protože tyto informace máme a jen najdeme technické řešení, jak je zveřejnit.

 S přátelským pozdravem Ing. Pavel Burša

 P.S.

Díval jsem se na weby našich 2 hlavních sousedů města Olomouce a města Přerov a oni tuto problematiku zatím neřeší. Pokud bychom do řešení návrhů okamžitě šli, můžeme jim být dokonce kladným příkladem a to třeba i Olomouckému kraji.

 

Budoucnost Radničních listů – elektronicky nebo papírově?

Tak nám město Praha vyhodnotilo situaci s vydáváním listinných Radničních novin tak, že se přiklonilo k jejich vydávání jen v elektronické podobě.

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_odstoupila_od_smlouvy_na_vydavani.html

Cituji stanovisko :

„Avizoval jsem větší otevřenost města, městského úřadu i zlepšení komunikace s občany, a zrušení papírových Listů může být další krok tímto směrem. Město nemá nadbytek peněz, vydávání papírového měsíčníků je velmi nákladné a vzhledem k periodicitě jsou informace v něm, při životním tempu Prahy, neaktuální. Od roku 2004 se svět prostě změnil i v oblasti komunikačních technologií a komunikace probíhá především v online prostředí s řádově nižšími vstupními náklady. I přední světové deníky, následované s určitým zpožděním českými, jsou nuceny ekonomickými zákonitostmi hledat podobnou cestu od papírového k digitálnímu formátu. V současné době bude proto pro Prahu vhodnějším nahradit papírovou verzi informovanosti Pražanů moderními komunikačními technologiemi, které jsou schopné operativně reagovat na dění v Praze a zároveň jsou levnější. Praha už ostatně takové kanály pro moderní komunikaci má – například webový portál, internet, ale třeba také SMS zpravodajství. Ty budeme moci rychleji rozvíjet i s využitím prostředků, které se uvolnily zrušením papírových Listů,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda.  

Jde totiž o souhrnný náklad v Praze s řádu desítek milionů měsíčně, u nás v Prostějově to vychází na bratru 170 tis. kč měsíčně – souhrnně to ale i tak činí částku 2 miliony Kč ročně. A šetřit se musí, protože pak nejsou peníze na jiné, rozhodně potřebnější věci.

Obrátil jsem se tedy na radu města, zda i my v Prostějově také nevyužijeme už cca 2/3 třetinové penetrace domácností počítačem s přístupem k internetu a zda nezrušíme distribuci „zdarma“ do schránek občanů v listinné podobě.

Napsal jsem v té věci podnět ke změně distribuce Radničních listů , který by byl v souladu v postupy 21. století – tedy zejména elektronicky s využitím přístupu k internetu ze strany občanů.

P.S. – v tom příspěvku jsem radu města současně upozornil na odlišný přístup města Olomouce k otevření školních hřišť veřejnosti v dobu prázdnin.

Je totiž neustále potřeba čerpat zkušenosti z měst, kde se to dobře dělá a je vhodné to zavádět i u nás.

Pár podnětů k aktualizaci Strategického plánu města Prostějova

Doba je zlá a není možné stihnout vše. Přesto jsem si našel cca 20 minut času  a do příspěvku na město jsem shrnul podněty do právě probíhající aktualizace Strategického plánu města. Podle mne je to s těmi dokumenty složité – externí firmy něco zpracují, to předloží jakoby „veřejnosti“ a jede se dále.

No naschvál – kdo z vás četl Profil města http://www.prostejov.eu/files/2011_ruzne/profil-prostejov-2011.doc o cca 55 stranách a kdo z Vás četl Strategický plán na období 2010-2020 http://www.prostejov.eu/files/2011_ruzne/ori_aktualizace-sp_navrhova-cast3_priloha1-schvaleny-sp-aktual-2011.doc o cca 42 stranách.  Legitimitu dokumentu dá pak pár politiků a úředníků účastnících se na tzv. veřejném zasedání, k tomu dejte pár jednotlivců a je vymalováno .  To vše při počtu cca 45000 občanů města.

Škoda ..

Raději přiložím text připomínek a pokud i Vás něco napadá, klidně to na město pošlete také .

Připomínky k Profilu města Prostějova a Strategickému plánu rozvoje k veřejnému projednávání Aktualizace plánů dne 29.6.2011 zaslaného na město Připomínky k aktualizaci Strategického plánu v pdf , obsahují několik námětů či připomínek, které bychom měli projednat.

 Profil města :

a) chybí zmínka o zájmu města udržet a spolupracovat se složkami Armády ČR – sice se tím stále chlubíme, ale nepracujeme s tím soustavně

 b) chybí uvedení možnosti práce s tradicí prostějovského „vojenského“ letiště a učiliště a prostředí , z nichž povstal například generál František Peřina  „Generál nebe“ 

c) chybí možnosti, jak tyto vojenské hodnoty nejen kulturní, ale určitě i národní a odpovědnosti za vlast zapojit do současnosti – proč nezřídit nějaké spojené muzeum letectví v Prostějově spojené s muzeem historie vojenských posádek a dnes speciálních oddílů ( to nepíši jen proto, že jsem také zde absolvoval u výsadkářů vojenskou službu) – co město může odlišit od spousty dalších šedých myší – měst, která nezaujmou ničím zvláštním

d) atraktivity cestovního ruchu – vyjmenováváme zde naše „skvosty“ – ale uvědomí si někdo, zda tyto památky jsou vůbec využitelné – zda se v nich provází? , zda jsou vůbec veřejnosti přístupné ? , co atraktivního vlastně nabízí, že kvůli nim se zde má turista zastavit. Ano popularizaci, ale i aktivní akci směrem k aktivnímu využívání – tím míním i Národní dům – sice ho propagujeme jako národní kulturní památku, ale na webu o něm po zadání klíčových slov Národní dům Prostějov na titulní straně najdete leda pozvánku na žvanec což rozhodně není to pravé ořechové !!!

e) chybí mi zde v profilu historie židovského živlu na Moravě a zejména v Prostějově. Nestojí za úvahu ve spolupráci s nimi zpřístupnit alespoň částečně hřbitov?  V této souvislosti – město je poměrně z hlediska církví pestré – co na historii sakrálních památek ve městě ukázat toleranci k jiným názorům ( křesťanství x židovství x Husův sbor atd. )

 f) absolutně formalisticky a nedostatečně je zpracována část věnována Statické dopravě, přitom se do fáze realizace dostává celoměstský parkovací systém – chybí mi proto ve strategii záměr, jak to dělat a pro koho to dělat a základní principy tohoto řešení a rozbory aktuálního stavu – dopravní průzkumy o statické dopravě , jaký je stupeň motorizace, kolik parkovacích míst chybí a kde …

 g) silniční doprava – navrhuji okamžitě aktualizovat o dnes dostupná data ze sčítání dopravy 2010, která situaci v dopravě přesně popisuje – v příloze přikládám základní kostry vstupních dat 2010 – odkud kam kdo jezdí, jak nadále roste počet aut na vnitřním okruhu , pozor na dezinterpretaci dat získaných ze sčítání 2000 a 2005 s porovnáním roku 2010, kde došlo k metodické změně vykazování počtu dat a proto nelze paušálně hodnotit celkové počty dat

Strategický plán rozvoje města

 Chybí mi absolutně vize města jako „statutárního města“ o jehož titul právě usilujeme. Skutečně budeme statutárním městem i pro širší okolí? Dotkne se „statutární město“ nějak vnitřní organizace města do nějakých menších celků? Zvýší statutární město nějak zapojení občanů do rozhodovacích procesů na městě? Kolik to bude stát?

A navíc – jak do této koncepce statutárního města zapadá avizované zrušení Starého společenského sálu pro více jak 500 osob v likvidovaném KASC se záměrem nový zatím nestavět ? Tedy aspoň mi dosud chybí jakákoliv konkrétní zmínka o něm ve strategickém plánu s vizí do 3 let – tedy v době jeho fyzické likvidace.

Proč se v strategickém plánu objevuje pořád nová knihovna „vybudování kapacitně vyhovující knihovny“ když se reálně dnes náročně a za velké peníze opravuje ta stará? To budeme mít jako 2 knihovny? Starou za desítky milionů rekonstruovanou včetně tomu dimenzovaných podlah a gruntu novou?  Navrhuji ze strategického plánu bod L.1 Vybudování kapacitně vyhovující knihovny vyřadit, protože se právě dokončuje etapa oprav staré a jen to mate veřejnost.

Naopak do strategického plánu navrhuji rozhodně místo toho doplnit bod : „výstavba Společenského sálu pro více jak 500 osob“ jako náhradu za staré KASC . Chceme-li aspirovat na označení statutární město, musíme mít k tomu i odpovídající zázemí podle mne „Víceúčelového společenského centra“, kde by mohly být jak prodejní či předváděcí akce či velké společenské akce jako jsou třeba i plesy.

Ano revitalizace Pernštýnského zámku, ale – nerozbíjíme tím troškařením nějak už moc kapacitu výstavních prostor? Máme zde Muzeum Prostějovska, budeme mít zde otevřenou radniční věž s nějakou výstavkou (celoročně?jen o létě? provoz i o víkendech? zdarma či za peníze? ) přímo na radnici, u které by soudný turista hledal turistické informační centrum a přitom turisty budeme posílat do Pernštýnského zámku, který a to si přiznejme je pouze dnes provozní budova s provozem komerčního nájmu + nějaké té školní výuky. Proč spíše Pernštýnský zámek nenasměrovat čistě a plně do „Spolkového domu města“, kde bude jak provoz ZUŠ, tak nějaké sály a prostory pro spolkové činnosti, pro setkávání se lidí, restaurace, zábavy atd.. Blokovat tam místo pro statické výstavy pro pár desítek návštěvníků mi připadne skutečně mrháním místem – tak draze zaplacená „hospodářská“ budova musí dennodenně žít a nesmí být blokována pro jednotky desítek návštěvníků ročně. Proto budoucnost Pernštýnského zámku vidím spíše v aktivním využití prostor než ve statické roli nějakých drobných výstavních prostor.

Vize města navázaného na Jiřího Wolkera:  promiňte mi můj osobní názor, žijeme v 21. století, doba je to o internetu, interaktivitě, akci, zdravém životním stylu, střetávání se lidí v rámci světa, mediích – do této doby námi stále propagovaný proletářský básník Jiří Wolker už jaksi nezapadá. Doba se posunula výrazně dále a tato osoba své místo na slunci pomalu ztrácí. Měli bychom se pomalu jako město odpoutat od proletářského básníka tvořícího před více jak 90. lety – jinak dopadneme úplně stejně jako zámek Čechy pod Kosířem s Josefem Mánesem. Kdo z mladých dnes zná Josefa Mánese a zrovna kvůli jeho tradici někam dnes pojede…

Totéž platí o skutečně zakonzervované podobě našeho či spíše krajem provozovaného Muzea Prostějovska.  Přitom současné prostějovské dějiny nabízí desítky nosných moderních a a reaktivních témat – věda – akademik Wichterle – proč není v muzeu Prostějovska jeho model na výrobu kontaktních čoček ze stavebnice Merkur – proč tam není něco interaktivního, aby si lidi mohli čočku třeba vyrobit ?,  proč není v muzeu pár aut Wikovu, proč zde není přes léto na náměstí nějaké Agromuzeum zemědělských strojů, když Prostějov byl desítky let střediskem jejich výroby už z doby předválečné, proč zde není stálá expozice o speciálních vojenských jednotkách a tradici vojenství u nás, proč památku generála Peřiny uctívá dnes jen pár lidí v důchodovém věku někde na hřbitově a ne u nás u atraktivní výstavy v muzeu třeba s možností se vyfotit v mundůru bojového stíhače na maketě kokpitu Spitfiru …, sport – Olda Machač, hokej, akce Jágr týmu, volejbal, basket – to vše se dá aktivně a zajímavě propagovat a město tím zviditelnit a zatraktivnit…

 Místo toho naše Muzeum Prostějovska spí a na léto a i během roku nenabízí nic atraktivního.

 Musíme si najít novou moderní formu propagace města jako je bezesporu sport, moderní umění ( naschvál co tady udělat nějakou i třeba Cow Parade na náměstí, něco moderního a atraktivního), určitě se musíme naučit aktivně a atraktivně propagovat i vztah k vlasti a schopnosti nasadit život – ať jako letci ve 2. světové válce, tak současní vojáci bojující za nás někde v Afghánistánu, zatímco my sedíme v klidu  u televize.

 Chybí mi pevné a zastupitelstvem schválené rozpočtové zakotvení strategického plánu do střednědobého výhledu Rozpočtu města a jeho svázanost s reálnými financemi – to pak vede k tomu, že na straně jedné se malují lidem ideální představy o nových knihovnách a na straně druhé na novou nejsou peníze ani v horizontu 10. let.

 Chybí mi diskuse o strategickém plánu na webu města v rámci nějakého trvalého diskusního fóra – spoléhat se na jednotky lidí, co dojdou na veřejné projednávání někam před prázdninami v 17,00 hod. je podle mne alibismus. Město má cca 45000 lidí a jakékoliv uzavřené projednávání s počtem lidí vyjádřených jednotkami osob není  transparentní. Dokument Plánu a profilu je přitom skutečně nezáživné čtení se spoustou obecných frází . Připomenu zejména vizi města :

Město Prostějov

V horizontu Strategického plánu, tj. okolo roku 2015, chce být Prostějov dynamickým městem moderního životního stylu, kombinujícího výhody města s kvalitním bydlením, bohatou nabídkou služeb a kulturním a sportovním zázemím, vytvářejícími dobré podmínky pro život všech obyvatel.

a hádejte, co má Město Šumperk ve své „vizi“ :

chce být v horizontu Strategického plánu, tj. okolo roku 2015, moderním dynamickým městem se způsobem života kombinujícím výhody dobrého životního prostředí a těsné vazby na okolní přírodu s výhodami života ve městě – s kvalitním bydlením, pestrou a dostatečně dimenzovanou nabídkou služeb a společenským, kulturním a sportovním zázemím.

 Nepřipomíná Vám pak styl sestavení těchto Strategických plánů něco v parafrázi, jak když se říkalo: „…sekají nám dnes poradenské firmy Strategické plány měst jako Baťa cvičky“?? Právě proto, aby se pak nedělaly dokumenty jen pro dokumenty, ale pro lidi je potřeba, aby proces vzniku byl více otevřený diskusi a většímu zapojení lidí.

Nový parkovací systém města Prostějova – jaký bude?

Pomalu se o tom začíná šuškat, že prý něco město chystá.

Kousíček informace o tom najde zde v Deníku http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/mestska-parkoviste-ziskala–do-pronajmu-asa-.html či u konkurenčního Týdeníku http://www.itydenik.cz/zpravodajstvi/zpravy/prostejov-zmeni-system-parkovani.-ceny-se-prozatim-nezvysi .

Problematice parkování jsem se věnoval v článku ve věci záměru pronajmout parkoviště města http://www.pavelbursa.cz/?p=1521 . Tam se mi nezdála ta navržená cena a de facto princip přehození odpovědnosti politiků na nějakou úzkou skupinu soukromníků hájících (to si přiznejme) zejména „své zájmy“.

Co k tomu lze říci?

Tak jako parkovací systém není jen o tom právě schváleném „prostém pronájmu“ parkovišť firmě .A.S.A , tak důchodová reforma určitě také není jen o prostém prodloužení pracovního života …

Moje vize parkování ve městě se opírá o několik základních bodů:

– ne vše, co je dostupné teď automaticky a volně a kdykoliv nemusí být dostupné do budoucna. Bez nutné a přiměřené regulace či samoregulace bychom se zde navzájem požrali. Stupeň motorizace naší populace roste a my na to málo reagujeme. Počty míst pro parkování prostě rostou pomaleji, než počty používaných aut.

– nároky na městský rozpočet jsou více stále vyšší ze všech oborů a bohužel, bez viditelného zapojení těch, jímž parkování slouží, se prostě neobejdeme. Jak se říkalo u nás na vesnici dávno : „bez peněz do hospody nelez“ či případně podstatně tvrději: „z ….. bič neupleteš“.

Bez zapojení většího přísunu peněz osob používajících vlastních auta a používající právě ta všechna možná či nemožná parkoviště či místa k zaparkování to dlouhodobě u nás nepůjde a musíme se na to připravit.

Shromáždil jsem v té věci známá fakta, publikované připomínky a návrhy řešení jiných města a připravil jsem v té věci návrh Parkovacího systému města Prostějova. Ten  podal jsem jej vedení města k diskusi. Vycházím z osvědčených postupů jiných měst a garantuji Vám – není to jen o pouhém pronájmu parkovišť do soukromého sektoru, je to právě naopak, je to spíše o systému provozování , současně jeho financování a třebas i o zřízení oddělené stránky městského rozpočtu řešící právě tento problém.

Parkoviště vlastněná městem a všechna ta dostupná místa kolem nich se musí vrátit pod správu města a protože už nemáme žádnou 100% vlastněnou obchodní společnost jako jiná města k provozování tohoto systému, budeme to muset zvládnout jako město sami.

Obsah návrhu včetně jeho zdůvodnění a popsání základních principů najdete zde .

Podklady pro řešení jsem převzal z posledně známé prezentace k rozvoji dopravy u nás firmy UDIMO z roku 2006 – materiál zde.

Opakovaný podnět na zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva

Lidem to prostě ani už nepřijde, ale třeba v takové sousední Olomouci lidi roky přesně ví, o čem konkrétním bude jednat zastupitelstvo. U nás s tím máme stále problém.

Když jsem si chtěl na našem webu najít podklady pro poslední jednání, byly tam jen hlavičky usnesení, ale bez toho nejdůležitějšího, a tím je materiál, o čem to vlastně bylo. Narovinu Vám řeknu, že mne to vytočilo a tak jsem napsal panu starostovi, aby s tím nezájmem úředníků něco udělal .

Celý příspěvek

Transparentnost veřejných zakázek na našem webu

I náš web se pomalu dostává do roviny, kdy se zveřejňují záměry města něco konat.

Protože ostatní města jsou v této věci už ale dále, prošel jsem pár webů a poslal na městský úřad doporučení, čím se třeba řídit.

Městský úřad Prostějov

Vážení přátelé,
moc děkuji za rozšíření funkcionality městského webu ve směru podávání informací o veřejných zakázkách.

Je to bezesporu krok potřebným směrem, přesto aby to nebyl jen krok, ale i pevný nastolený směr, chtěl bych Vám doporučit příslušný úsek webu rozšířit takto:

a) oddělit ve stromové struktuře Veřejných zakázek aktivní poptávky od těch uplynulých volbou Aktuálně a volbou Archív ( tam odkládat už uplynulé poptávky – tedy doporučuji nemazat je z webu, ale dále s nimi pracovat). Usnadní to okamžitou orientaci ve zveřejněných nabídkách.

Funkční řešení jako možné vzory jsou například zde :

http://www.mesto-pisek.cz/vyberova-rizeni

http://www.semily.cz/cz/podnikatel/verejne-zakazky/

b) u všech zde zveřejněných poptávek navrhuji doplnit ve volbě Archív ihned po jejich vyhodnocení o tu nejdůležitější funkci veřejné kontroly a tou je proces vyhodnocení s uvedením nabídek soutěžitelů a způsobu hodnocení.

Vzor jednoho takového hodnocení (město Písek) uvádím v zde:

http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument9599.pdf

Kompletní vzor města Semily uvádím taktéž v odkazu, kde je krásně vidět chronologie jedné konkrétní zakázky:

http://www.semily.cz/cz/podnikatel/verejne-zakazky/verejne-zakazky/vypocetni-a-prezentacni-technika.html

Tímto formulářem ukážeme veřejnosti, kdo se nabídky účastnil, kdo a podle jakých kriterií ji hodnotil ( hodnotitelé budou současně více pod veřejnou kontrolou) a se kterou nabídkou (podle názoru hodnotící komise ) v souladu s předem stanovenými kriterii má město doporučení zakázku uzavřít.

Právě ten hodnotící formulář je veřejností očekávaný krok pro transparentnost veřejných zakázek a určitě si po jeho zavedení splníme i dost důležitou část volebního programu.

s pozdravem Ing. Pavel Burša

LEX KASC na pokračování …

Je škoda, že přípravu stavby provázejí takové nesrovnalosti a skoro binec ze strany města.

Vezměme to ale popořádku :

V roce 2008 ( 4.11.2008 ) schválilo totožné zastupitelstvo první záměr „pronajmout a prodat“ pozemky a budovu KASCentra … Podrobné sdělení v té věci najdete : v kopii záměru zde .

Všimněte si, že v záměru se mluví o tom, že se pozemky prodají … za dodržení podmínek uvedených v příloze … tam se mluví o sálu pro minimálně 500 lidí.!!! Ty závazné podmínky najdete : přesně vyjmenované zde .

Celý příspěvek

Námět k zavedení „Zóny klidu“ – tzv. Zóny bez dopravních značek v oblasti definované ulicemi Libušínka–Studentská x Lidická x Okružní x Brněnská ulice

Vzhledem k tomu, že v jednoduchosti je mnohdy síla a že méně je někdy více, jsem předložil radě města návrh na vytvoření naší první Zóny klidu bez dopravních značek . Jde o princip, kdy se ke zklidnění dopravy nebude používat stavební řešení za miliony korun a desítky dopravních značek, ale kdy se použije selský rozum a roky platící „tzv. pravidlo pravé ruky“.

Více v námětu zaslaného velectěné radě našeho krásného města Prostějov .

Celý příspěvek

Blíží se schvalování rozpočtu města na rok 2010

Rok se s rokem sešel a je tu ke schvalování základní zákon města – tedy nařízení určující to, co a jak se z penízků města postaví či opraví, komu se něco dá a komu se něco přispěje.

Je pravdou, že naši občani jsou tohoto martiria ušetřeni, protože žádná větší popularizace položek rozpočtu směrem k lidem nenastala.

Takže až vám postaví před domem např. 6metrovou protihlukovou stěnu, tak se nedivte , že se nezajímáte, kam peníze půjdou :(.

Ano, zákon to s tou otevřeností vůči vlastním občanům nepřikazuje …
(Ale také nezakazuje chce se mi dodati).

Prošel jsem si ten návrh a pár podnětů sesumíroval a poslal.

Jako každoročně vím, že je to jako když hrách na stěnu házím, ale proč to nezkusit.

Zde je přilepeno to podání směrem na úřad už ve tvaru pdf .

Třeba příště bude inspirovat i ostatní, abych nebyl sám.

Celý příspěvek

Odpověď na anketu ohledně starého koupaliště u velodromu

V rámci uvedené ankety vyjadřuji názor, aby tamní plocha byla po letech opět obnovena pro městské koupaliště. Městu Prostějov jako bývalému okresnímu městu podle mého názoru chybí moderní 50m bazén, kde se dá bez problému plavat a ne pouze dětinsky skotačit. Jsem si vědom finanční náročnosti projektu výstavby 50 m bazénu a potřebné revitalizace nejbližšího okolí. Je potřeba ale současně vzít v úvahu i to, že uvolnění této plochy pro jakoukoliv jinou aktivitu znamená prakticky nemožnost budoucí výstavby takového bazénu v podobně příhodné lokalitě ve stále více zastavěném městě. V současné době do městského rozpočtu přicházejí desítky milionů korun jak z prodeje městských domů tak i stavebních parcel. Bylo by vhodné takové mimořádné a neopakovatelné finanční zdroje investovat do rozvojové infrastruktury města, kam určitě 50m bazén patří.

Celý příspěvek

Nezapomněli jste na 31.7. ve věci budoucího KASCentra?

Dnes 31.7.2009 skončila lhůta pro podání podnětů a připomínek veřejnosti k budoucnosti zástavby po stávajícím KASCentru. Ano, jde o léčbu toho nemocného bílého poskomunistického slona, který se stal mezitím jen a pouze černou bezednou dírou na městské peníze.

3 zájemci zpracovali své návrhy a ty předali i veřejnosti k diskusi. Chválím zastupce města, že se tohoto mohla veřejnost zůčastnit a mohla se svými připomínkami do řešení zapojit.

Mé vidění věci uvádím v nezměněném textu zaslaného na adresu města zde :

Celý příspěvek

Příspěvek k červnovému jednání městského zastupitelstva

Před červnovým jednáním zastupitelstva jsem cestou městského úřadu oslovil naše zastupitele s vyjádřením k pár navrženým bodům jednání, případně k bodům, o kterých by stálo za to se více pobavit .

Jde o tato témata :

a) bod navýšení základního kapitálu společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.

b) odkup pozemků sportovišť u SPORTCENTRA – DDM ( INGA stavební společnost, a.s.)

c) problematika, zda přistoupit ke zvýšení koeficientu daně z nemovitostí alespoň o 1 minimální krok, tedy na koeficient 2 ( jde totiž o to, že toto navýšení  s ještě vyšším koeficientem 3,5 bude právě teď navrhovat i sousední město Olomouc…)

Celý příspěvek

Dopis zastupitelům ohledně jednání 21.4.2009

Vážené zastupitelky a zastupitelé,

dovolte mi Vás před Vaším jednáním oslovit tímto e-mailem. Žijeme v informační době, všichni si tak nějak postupně zvykáme na to, že informace kolem nás běhají a jedinec se v tom může buď utopit či se přizpůsobit.

Strkat ale před informacemi hlavu do písku nebude dlouhodobě udržitelné. Barack Obama dokonce jeden ze symbolů komunikace ( mobilní telefon Blackberry) dostal do Bílého domu jako symbol otevřené a přímé komunikace s lidmi (voliči).

Proč informace sdílet?

 

 

Celý příspěvek

Dopis našim zastupitelům ohledně nezveřejnění podkladů pro jednání

Vážení přátelé,

dovolte mi jen krátce zareagovat na způsob, kterým bylo argumentováno při odložení zveřejnění materiálů pro jednání zastupitelstva pro nás „obyčejné“ občany.

Co se vlastně dnes stalo?

Dnes byla zveřejněna na webu města pozvánka na Vaše jednání a na rozdíl od minulého zastupitelstva k ní chyběly podkladové materiály.

Poptal jsem se proto na příčinu po odpovědných místech a odpověď z úřadu mne
zarazila :

Celý příspěvek

Podnět k projednávanému bodu „Zpráva o činnosti MP 2008″

Vážené zastupitelky a zastupitelé,

v bodu č. 11 budete projednávat Zprávu o činnosti MP za rok 2008.

V materiálu dodaném panem ředitelem ve formě ppt prezentace bohužel chybí část věnovaná provozu stacionárních radarů.
Právě městská policie je dle dikce smlouvy uzavřené mezi městem Prostějovem a sdružením 3 společností vystupujících pod názvem „Bezpečná města“ uživatelem dodaného systému měření rychlosti a vyhodnocování „jízdy na červenou“. Ostatně smlouvu včetně parametrů dělení s prominutím „kořisti“ najdete i na městském webu.

Právě této problematice se ale zpráva o činnosti MP vůbec nevěnuje. Protože jde o významnou část činnosti MP (aspoň papírově), chtěl bych proto touto cestou požádat o doplnění zprávy o činnosti MP o tento segment jejich činnosti. Stávající informace o stavu nasazení stacionárních radarů jsou totiž velice kusé a mnohdy i tendenční.

Pokud by mi bylo z pozice občana dovoleno se na tento systém zeptat, ptal bych se na tyto otázky a čekal bych tyto odpovědi :
Celý příspěvek